Traženo: licenca za turizam

Ukupno nađeno: 30 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 30 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za poslove organizovanja turističkih putovanja (RS)

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

Naknada za izdavanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije i registraciju u Registar iznosi 3.000,00 dinara.

Naknada za prestanak važenja licence i brisanje turističke agencije iz Registra na zahtev turističke agencije iznosi 420,00 dinara.

Naknada za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji iznosi 6.000,00 dinara.

Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (RS)

Turistička agencija ili drugo lice koje nema godišnje finansijske izveštaje u prethodne dve poslovne godine u svojstvu organizatora putovanja ili u navedenom periodu nije imalo licencu organizatora putovanja, smatra se novoosnovanom turističkom agencijom u smislu ovog pravilnika. Visina garancije putovanja za slučaj insolventnosti za novoosnovanu turističku agenciju ugovara se na iznos od najmanje 100.000 evra u prvoj godini obavljanja delatnosti u svojstvu organizatora

Garancije putovanja mogu se aktivirati i u slučaju brisanja organizatora putovanja iz Registra privrednih subjekata, gubitka licence organizatora putovanja ili njenog brisanja iz Registra turizma , ako je potraživanje nastalo za vreme važenja licence organizatora putovanja.

Zakon o turizmu (RS)

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno i na osnovu njega Registrator turizma vrši registraciju organizatora putovanja u Registar turizma . Registrovani podaci se objavljuju na internet stranici Agencije za privredne registre istog dana kada je doneto rešenje o izdavanju licence .

Na pitanja koja se odnose na postupak izdavanja licenci , postupanje po nepotpunom i nerazumljivom zahtevu za izdavanje licence i promenu podataka registrovanih u Registru turizma koja ovim zakonom nisu posebno uređena shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a ukoliko tim zakonom nisu uređena pojedina pitanja shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Turističke agencije organizatori putovanja kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdata licenca dužne su da najkasnije do 31. januara 2010. godine podnesu zahtev za izdavanje licence u skladu sa odredbama ovog zakona, a ako ga ne podnesu prestaju sa radom kao organizatori putovanja.

6) Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja ("Službeni glasnik RS", broj 109/05);

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu (RS)

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina zahteva za izdavanje licence , kao i uslovi i način izdavanja svečane forme te licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu.

Svečana forma licence izdaje se na zahtev subjekta, ako je ispunio uslove propisane Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 99/11- dr. zakon) za obavljanje poslova turističke agencije i ako mu je izdata licenca u formi rešenja.

Pravilnik o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence (RS)

13. opšte uslove putovanja u štampanoj i elektronskoj formi, za izdavanje licence organizatoru turističkih putovanja;

Svečana forma licence izdaje se na zahtev subjekta iz člana 2. ovog pravilnika ako je ispunio uslove propisane Zakonom za obavljanje poslova turističke agencije i ako mu je izdata licenca u formi rešenja.

Pravilnik o bližim uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i postupak za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja (u daljem tekstu: licenca ).

Licenca može biti licenca kategorije A koja se izdaje za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu i licenca kategorije B koja se izdaje za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja u zemlji.

Licenca se izdaje po zahtevu preduzeća, odnosno privrednog društva koje je registrovano za obavljanje delatnosti putničkih, odnosno turističkih agencija (u daljem tekstu: privredno društvo), kojem u poslednjih 12 meseci nije oduzeta licenca iz razloga navedenih u članu 61. stav 1. Zakona o turizmu .

Polisa osiguranja koju privredno društvo podnosi uz zahtev za izdavanje licence za svako turističko putovanje mora biti u najnižem iznosu od 30.000 evra za licencu kategorije A, odnosno od 5.000 evra za licencu kategorije B.

Ako je polisa osiguranja ili bankarska garancija izdata sa rokom važnosti kraćim od roka važenja licence , privredno društvo će najkasnije 15 dana pre isteka tog roka dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove turizma novu polisu osiguranja ili bankarsku garanciju za naredni period.

2) je privrednom društvu u periodu važenja licence drugi put u roku od dve godine izrečena pravosnažna kazna za prekršaj iz člana 122. stav 1. tač. 6), 7) i 8) Zakona o turizmu ;

Nastanak okolnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu nalaza i zapisnika turističkog inspektora, a predlog za oduzimanje licence podnosi Turistička inspekcija.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za poslove organizovanja turističkih putovanja ("Službeni glasnik RS", broj 5/00).

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za poslove organizovanja turističkih putovanja (RS)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja, kao i način izdavanja akta o ispunjenosti uslova za obavljanje tih poslova ( licenca ).

Zahtev za izdavanje licence organizator putovanja podnosi ministarstvu nadležnom za poslove turizma .

Rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja ( licenca ) donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa dokumentacijom utvrđenom ovim pravilnikom.