hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lažni novac

Ukupno nađeno: 79 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 53 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Ko, u nameri da, u potpunosti ili delimično, izbegne plaćanje poreza, daje lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreza ili takve činjenice ne prijavi, ili ko ne utvrdi porez ili ga utvrdi u iznosu manjem od onog koji je u skladu sa propisom dužan da sam utvrdi, a iznos poreza čije se plaćanje zbog toga izbegava prelazi 100.000 dinara , kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Krivični zakonik (RS)

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(1) Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(1) Ko napravi lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj nameri preinači pravi novac , kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(2) Ko pribavlja lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana napravljen, preinačen, stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara , odnosno odgovarajući iznos u stranom novcu , učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina i novčanom kaznom.

(4) Ko lažan novac koji je primio kao pravi, pa saznavši da je lažan , stavi u opticaj ili ko zna da je načinjen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj, pa to ne prijavi, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(5) Lažan novac oduzeće se.

(1) Ko napravi lažne hartije od vrednosti ili preinači prave hartije od vrednosti u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne hartije upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ko lažne hartije od vrednosti koje je primio kao prave, pa saznavši da su lažne , stavi u promet, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(1) Ko napravi lažnu platnu karticu ili ko preinači pravu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko takvu lažnu karticu upotrebi kao pravu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(5) Ko nabavi lažnu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko pribavlja podatke u nameri da ih iskoristi za pravljenje lažne platne kartice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(1) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnog novca ili lažnih hartija od vrednosti, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica ili lažnih znakova za vrednost, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

... lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara ... novčanom ...

(1) Ko izvrši konverziju ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kvalifikatorna okolnost za teži oblik krivičnog dela falsifikovanje novca nije imovinska korist koju okrivljeni ostvaruje već ukupna nominalna vrednost lažnog novca koja se pribavlja, odnosno pravi, preinačuje ili stavlja u promet.

...

Više sukcesivno preduzetih radnji pribavljanja lažnog novca i stavljanje istog u opticaj kao pravog, kao i kada se vrši sa više vremenski odvojenih radnji, postoji realni sticaj tog dela te isto predstavlja jedno krivično delo, odnosno može se izvršiti jed nom radnjom.

...

Nema elemenata krivičnog dela davanja lažnog iskaza iz čl. 335. st. 1. KZ, ako veštaci stručna ustanova - gradski zavod za veštačenje, daju dopunu osnovnog nalaza i mišljenja, koji se u ukupnoj novčanoj cifri razlikuje od novčane cifre iz osnovnog nalaza.

...

Ako je okrivljeni povodom uzimanja novca iz pazara u dnevnike blagajne unosio lažne podatke o broju i vrednosti bonova koji su navodno uneti u blagajnu, tada se radi o izvršenju dva krivična dela i to krivičnog dela pronevere iz čl. 364. st. 3. u vezi st. 1. KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 357. st. 3. u vezi st. 1. KZ.

...

Kada je okrivljeni u periodu od četiri dana upotrebio lažne platne kartice pa je u dva navrata njima platio robu, a u dva navrata novčana transakcija nije uspela, izvršio je produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz člana 225. stav 2. u vezi člana 61. KZ .

...

Unošenje lažnih podataka u obrazac radi ostvarenja prava na dečji dodatak, i primanje novca po tom osnovu je PREVARA

...

Dražvljanin SRJ koji je napravio lažan novac -jugoslovenske dinare , kada su oni već prestali da budu sredstvo plaćanja u SRJ, pa ih stavi u opticaj na teritoriji Republike Srpske, gde su još uvek važili kao sredstvo plaćanja, čini krivično delo falsifikovanja novca

...

Izvršenjem krivičnog dela falsifikovanja novca iz člana 168.stav 1.KZ SFRJ smatra se i onaj ko za račun i u korist drugog stavlja u opticaj lažni novac .

...

TIME ŠTO JE OPTUŽENI PRIBAVLjENI LAŽAN NOVAC STAVIO U OPTICAJ TRIMA VREMENSKI ODVOJENIM RADNjAMA KOJE NE PREDSTAVLjAJU KONTINUIRANU CELINU, PREMA RAZLIČITIM OŠTEĆENIM, UČINIO JE TRI KRIVIČNA DELA FALSIFIKOVANjA NOVCA U STICAJU, A NE JEDNO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO.

...

OKOLNOST DA JE OPTUŽENI VIŠE PUTA OSUIVANO LICE NE OPRAVDAVA IZRICANjE STROŽE KAZNE UKOLIKO JE OBJEKAT RADNjE UČINIOCA SAMO JEDNA FALSIFIKOVANA NOVČANICA . TAKOE JE BEZ UTICAJA I OKOLNOST DA JE PROTIV NN LICA PODNETO VIŠE PRIJAVA ZBOG KRIVIČNIH DELA, U KOJIMA SE POJAVLjUJU LAŽNE NOVČANICE ISTOG SERIJSKOG BROJA, S OBZIROM DA PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM NIJE UTVRENO DA JE OPTUŽENI IZVRŠIO I TA KRIVIČNA DELA.

...

Kada optuženi lažnu novčanicu preda svedoku radi o svršenom krivičnom delu Falsifikovanje novca

...

Okrivljena je lažni novac stavila u opticaj, i time je ovo delo svršeno, kada je novčanicu od 50 evra dala svedoku koji je na ulici menjao devize da joj zameni za dinare , bez obzira što je, kada je svedoku ova novčanica bila sumnjiva on pozvao policiju, okrivljena tada uzela novčanicu i počela da beži.

...

Kada je okrivljeni neposredno pre ulaska u prodavnicu pitao svedoka koji je bio sa njim "da li će da prode" - ( novčanica od 1.000 DEM), pa prilikom kupovine robe u prodavnici i vraćanje kusura od prodavca, dao za sebe lažne podatke radi unošenja u garantni list, to su okolnosti iz kojih proizilazi direktan umišljaj okrivljenog - znao je da lažnu novčanicu stavlja u opticaj.

...

Kada je okrivljeni 23 lažne novčanice od po 100, 00 dinara stavio u opticaj dok je kod njega pronađeno još 45 novčanica , onda je okrivljeni sve novčanice stavio u opticaj

hor003