Traženo: krivična prijava protiv lica

Ukupno nađeno: 25 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 18 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji (RS)

Ako se protiv pripadnika ili bivšeg pripadnika VBA, odnosno VOA ili lica sa kojim je uspostavljena tajna saradnja sa VBA ili VOA pokrene krivični postupak zbog radnji učinjenih u vršenju službe, odnosno u tajnoj saradnji, ima pravo na pravnog zastupnika koga mu predloži VBA ili VOA, osim ako je krivični postupak pokrenut na osnovu krivične prijave VBA ili VOA.

Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu (RS)

Izuzev u slučajevima predviđenim krivičnim zakonodavstvom, Direktorat neće pokretati postupak protiv lica koja su povredu propisa učinili nenamerno, a nije reč o gruboj nepažnji, ukoliko je za povredu propisa Direktorat saznao isključivo posredstvom sistema obaveznog prijavljivanja događaja.

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji (RS)

Pored toga, podneto je 40 krivičnih prijava protiv odgovornih lica , zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo izazivanja opasnosti neobezbeđivanjem mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i 2.080 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica (i odgovornih lica u pravnim licima ), fizičkih lica , kao i protiv zaposlenih.

Poslovnik Državne revizorske institucije (RS)

Ako je revizijom odazivnog izveštaja pribavljeno dovoljno dokaza za izricanje mišljenja da odazivni izveštaj nije verodostojan, generalni državni revizor podnosi prijavu protiv odgovornog lica subjekta revizije zbog sumnje da je potvrdom odazivnog izveštaja učinilo krivično delo.

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine javni tužilac može odbaciti krivičnu prijavu protiv pravnog lica ako oceni da pokretanje krivičnog postupka ne bi bilo celishodno.

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (RS)

... prijavljenih , optuženih i osuđenih lica za krivična dela kojima je stečena protivpravna imovinska korist i izrečenim merama oduzimanja te koristi. Tabela 5. sadrži podatke za sledeća krivična dela: nesavestan rad u privrednom poslovanju, prouzrokovanje stečaja, zloupotreba ovlašćenja u privredi, pronevera, zloupotreba službenog položaja, obmanjivanje kupaca, nedozvoljena proizvodnja, pustošenje šuma, šumska krađa, ostala krivična dela protiv ... protiv ... protiv ...

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (RS)

Kad javni tužilac za maloletnike utvrdi da lice protiv koga je podneta krivična prijava ili predlog oštećenog za pokretanje postupka u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo četrnaest godina, odbaciće krivičnu prijavu ili predlog oštećenog, a rešenje o odbacivanju dostaviće se organu starateljstva radi preduzimanja mera u okviru njegovih nadležnosti.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom (mp)

f. ukoliko se zahtev odnosi na nalog za konfiskaciju proistekao i odluke donete <lat>in absentia</lat> lica protiv kojeg je nalog izdat i, po mišljenju zamoljene strane, postupak koji je vodila strana molilja, a koji je doveo do takve odluke nije zadovoljio minimum prava odbrane priznat kao pravo svakog protiv koga je podneta krivična prijava .

Odluka o načinu vršenja kontrole platnog prometa (SCG)

Ako se kontrolom u smislu ove odluke kod nosioca platnog prometa utvrde radnje koje predstavljaju krivično delo, Zavod će protiv odgovornog lica kod tog nosioca platnog prometa podneti prijavu nadležnom organu.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kontrole primene saveznih zakona i drugih propisa kojima se uređuje računovodstvo, platni promet u zemlji i isplata zarada zaposlenih kod pravnih lica i radnji koje su dužne da vode poslovne knjige (SCG)

Ako se u postupku kontrole u smislu ove odluke utvrde radnje koje predstavljaju krivično delo, Narodna banka Jugoslavije je dužna da protiv odgovornog lica u pravnom licu ili radnji, bez odlaganja, podnese prijavu nadležnom organu.

Rešenje o jedinstvenom statističkom standardu - nomenklatura statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju (SCG)

2701 - Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1) - prikupljanje mesečno, obrada godišnje

Pravilnik o vršenju službe ovlašćenih službenih lica u saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove (SCG)

... krivičnu prijavu protiv poznatog učinioca unose se sledeći lični ... protiv ... krivično ... prijavi ... prijavljeni ...

O svim saznanjima, merama i istražnim radnjama koje su preduzete posle podnošenja krivične prijave , Savezni sekretarijat dužan je da izveštaj, sa prilozima, dostavi javnom tužiocu kao dopunu krivične prijave . Ako je u pitanju lice protiv koga je pokrenuta istraga, izveštaj se dostavlja istražnom sudiji.

Uputstvo o vođenju evidencije i dostavljanju izveštaja organa inspekcije rada (RS)

U rubriku 16 upisuje se broj podnetih krivičnih prijava javnom tužiocu protiv odgovornog lica u organizaciji.

Pravilnik o načinu vršenja poslova službe javne bezbednosti (RS)

Ako organizacija udruženog rada koja se stara o održavanju puteva ne preduzme mere radi otklanjanja nedostataka iz stava 2. ovog člana, organ unutrašnjih poslova će protiv organizacije i odgovornog lica podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo podneće krivičnu prijavu .

... krivične prijave protiv poznatog učinioca navešće se, ako su organu unutrašnjih poslova poznati, sledeći lični ... protiv ... krivično ... prijavi ... prijavljeni ...

Organ unutrašnjih poslova dužan je pribaviti i priložiti uz krivičnu prijavu i izvod iz kaznene evidencije o svim kaznama, zaštitnim merama i merama bezbednosti izrečenim za krivična dela ili prekršaje licu protiv koga se podnosi prijava .

O svim saznanjima, merama i istražnim radnjama koje su preduzete posle podnošenja krivične prijave , organ unutrašnjih poslova dužan je dostaviti izveštaj sa prilozima javnom tužiocu kao dopunu krivične prijave . Ako se radi o licu protiv koga je pokrenuta istraga, izveštaj se dostavlja istražnom sudiji.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ne može se isključivo na osnovu podatka da policija nije u određenom periodu protiv određenog lica podnosila krivične prijave zaključiti da se protiv tog lica ne vodi krivični postupak, jer se postupak može voditi i po privatnoj tužbi.

...

Kada je područna policijska uprava pravnom prethodniku tužioca oduzela devizni novac, a podneta krivična prijava zbog krivičnog dela nedozvoljene trgovine iz čl. 147 st.1 KZRS koja je od OJT odbačena, a prekršajni postupak protiv pomenutog lica nije ni vođen, tada se oduzeti novac ima vratiti nasledniku lica kome je novac oduzet, a od tuženika Republike Srbije shodno čl. 157 i 172 ZOO.

...

Podneta krivična prijava protiv određenog lica nema svojstvo službene isprave niti isprave, pa kada optuženi overi pečatom i svojim potpisom ?nezavisnog sindikata? preduzeća krivičnu prijavu , nije izvršio kriv . delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 248 st.01. KZS.

...

OKOLNOST DA JE OPTUŽENI VIŠE PUTA OSUIVANO LICE NE OPRAVDAVA IZRICANjE STROŽE KAZNE UKOLIKO JE OBJEKAT RADNjE UČINIOCA SAMO JEDNA FALSIFIKOVANA NOVČANICA. TAKOE JE BEZ UTICAJA I OKOLNOST DA JE PROTIV NN LICA PODNETO VIŠE PRIJAVA ZBOG KRIVIČNIH DELA, U KOJIMA SE POJAVLjUJU LAŽNE NOVČANICE ISTOG SERIJSKOG BROJA, S OBZIROM DA PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM NIJE UTVRENO DA JE OPTUŽENI IZVRŠIO I TA KRIVIČNA DELA.

...

Odgovornost za naknadu nematerijalne štete koju je pričinilo službeno lice , može se utvrđivati i kada krivični postupak protiv njega nije vođen ili je krivična prijava odbačena

...

Okrivljeni je izazvao pokretanje krivičnog postupka protiv drugog lica tako što je, nakon što je bio priveden zbog sumnje da je izvršio krivično delo dao umesto svojih, lične podatke drugog lica , potpisao potvrdu o oduzetim predmetima na ime tog lica , kao i rešenje o određivanju i ukidanju zadržavanja, pa su radnici MUP.a podneli krivičnu prijavu protiv tog drugog lica .

...

Lice koje podnese krivičnu prijavu nadležnom organu protiv nekog lica zbog osnovane sumnje da mu je protivpravno prisvojio određene stvari ne može samo zbog toga odgovarali za neimovinsku štetu pričinjenu osumnjičenom zbog omalovažavanja ličnosti