kapitalni dobitak
kapitalni gubitak u javnim preduzećima