hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: iznajmljivanje poslovnog prostora

Ukupno nađeno: 7 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

011136 Lizing poslovnog prostora i drugih objekata

511129 Lizing poslovnih zgrada i poslovnog prostora

Zakon o turizmu (RS)

Ako pružalac usluga iznajmljivanja vozila ne obavlja delatnost iznajmljivanja vozila kao pretežnu delatnost, dužan je da obrazuje i u odgovarajućem registru registruje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u Registru turizma.

Ako pružalac usluga iznajmljivanja vozila iz stava 1. i 2. ovog člana, obavlja delatnost van sedišta, dužan je da u svakom poslovnom prostoru , odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije (RS)

1) dokaz o pravu korišćenja poslovnog prostora (vlasništvo, zakup ili lizing , s tim što ugovor o zakupu/ lizingu ne može biti zaključen na rok kraći od tri godine) na adresi koja je u zahtevu za izdavanje dozvole određena kao adresa sedišta davaoca lizinga , uz dokaz da taj prostor ispunjava zakonom utvrđene uslove o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine (rešenje nadležnog organa u postupku inspekcijskog nadzora);

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa (RS)

petoj rubrici obrasca polise je natpis "Napomene" i prostor u koji se upisuju identifikacioni podaci o primaocu lizinga , odnosno zakupcu (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, poštanski broj i prebivalište - ulica i broj, broj ulaza i broj stana za fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj, PIB, poštanski broj, sedište, ulica i broj za pravno lice). Ako u vreme izdavanja nove polise šteta po ranijim polisama nije ušla u obračun malusa u nekoj od ranijih polisa - u ovu

Odluka o utvrđivanju socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije (RS)

(7) lizing ustupanjem investicione opreme kroz poseban način finansiranja: plaćanje zakupa u ratama ili kupovina u ratama, kreditiranje i ustupanje poslovnog prostora kroz zakup na koji način se obezbeđuje samozapošljavanje lica koja predstavljaju višak zaposlenih u okviru svoje delatnosti i zanimanja;

ogl1
hor003