Traženo: intabulandi

Ukupno nađeno: 9 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila (RS)

2) bezuslovnu izjavu lica čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice da dozvoljava uknjižbu (clausula intabulandi ).

Zakon o hipoteci (RS)

2) bezuslovnu izjavu vlasnika (zalogodavca) da pristaje da poverilac upiše hipoteku na njegovoj nepokretnosti (<lat>clausula intabulandi </lat>);

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da bi postojalo krivično delo oštećenje tuđih prava iz čl.220 KZ, potrebno je da ugovor o hipoteci, između ostalog, sadrži i bezuslovnu izjavu vlasnika (zalogodavca) da pristaje da poverilac upiše hipoteku na njegovoj nepokretnosti - clausula intabulandi .

...

Zadrugar ima pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje prava vlasništva na stanu po osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama zaključenim sa stambenom zadrugom, koji zbog njenog odbijanja nije overen od strane suda i ne sadrži klauzulu intabulandi

...

Ako je klauzula intabulandi data pod uslovom smatra se da nije ni data

...

Ako stan nije upisan u zemljišnu knjigu nalog za izdavanje klauzule INTABULANDI mora da bude uslovljen prethodnim upisom stana

...

Upis u knjige može se dozvoliti smo na osnovu isprave koja ispunjava određenu formu i sadržinu. Isprava za upis u zemljišne knjige mora da sadrži i izjava nosioca zemljišno-knjižnog prava da odobrava upis na novog sticaoca, tzv. "klauzula intabulandi "

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Suinvestitor može knjižiti svoje vlasništvo na stanovima koji će se izgraditi predmetnom gradnjom, a koji mu na osnovu člana 5. ovog Ugovora pripadaju, po tehničkom prijemu objekta i izdavanju upotrebne dozvole, a za šta će investitor izdati suinvestitoru posebnu saglasnost (clausula intabulandi ).

...

- sačini i potpiše ugovor o prodaji navedenog stana kupcu , kojim se kupcu prenosi pravo svojine na tom stanu (clausula intabulandi );