imovina verskih zajednica
imovina udruženja gradjana
imovina u drugim republikama
imovina Republike Srbije
imovina drugih republika
imovina sticanje bez osnove