hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: hartije od vrednosti

Ukupno nađeno: 36134 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 34732 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje (RS)

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (RS)

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita (RS)

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (APV)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 785 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Da li akcionar privrednog društva koji je akcije stekao 1. 2. 2012. godine ima pravo na uvid u zapisnike sa skupštine akcionarskog društva koje su održane pre 1. 2. 2012. godine?

...

Pitanje: Rešenjem o izvršenju usvojen je podneti predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave - menice . U toku sprovođenja izvršenja sud je rešenjem obustavio postupak izvršenja primenom čl. 86 ranijeg Zakona o izvršnom postupku.

...

Pitanje: Da li postoji obaveza davanja ponude za preuzimanje od strane kontrolnog akcionara , nakon otkupa akcija od akcionara koji je podneo zahtev za prodaju akcija po čl. 522. Zakona o privrednim društvima?

...

Utvrđivanje poreza obavlja Poreska uprava, donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole, ako poreski obveznik , suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno. Rešenje Poreske uprave, kojim su utvrđene poreske obaveze, izvršava se kao potraživanje iz prvog reda prioriteta naplate, a izvršno sudsko rešenje, kao potraživanje iz drugog reda prioriteta naplate, sa svih računa koje ima poreski obveznik kod banaka i na kojima ima sredstava.

...

U skladu su sa Ustavom odrebe Zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti kojim je propisano da se kao solidarni jemac smatra ono fizičko ili pravno lice na koje je poreski obveznik besteretnim pravnim poslom preneo stvari ili prava iz svoje imovine, stečene odnosno uvećane na način iz člana 2. ovog zakona.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 417 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Kontakti i produženi boravak maloletnog deteta kod roditelja koji je obveznik izdržavanja, nisu okolnosti koja utiču na visinu obaveznog doprinosa za njegovo izdržavanje.

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu autorskih naknada

...

Poreski tretman prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno vreme od strane obveznika PDV - srpskog fudbalskog kluba fudbalskom klubu u inostranstvu, kao i poreski tretman premija, nagrada, stimulacija, bonusa i drugih primanja sportiste po osnovu njegovog doprinosa uspehu u ostvarivanju odgovarajućih sportskih rezultata sportske organizacije

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 166 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o avaliranju menice

...

Ugovor o eskontu menice

...

Ukoliko je plaćanje izvršeno "priznanicom za obračun" plaćanje fakture vršiće se u roku od dana, računajući od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa, čekom.

...

3. Ček od penzije za korisnike penzije

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obračun poreza na prihode od kapitala - dividende

ogl5
ogl6

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 33 pronadjena primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Specifikacija čekova (_)

Platni_promet / Specifikacija čekova /

OBRAZAC - Zbirna specifikacija čekova (_)

Platni_promet / Zbirna specifikacija čekova /

hor003