gubitak profesionalne sposobnosti
gubitak radne sposobnosti
gubitak državine
gubitak izdržavanja
gubitak pomaganja
gubitak prtljaga
gubitak zarade