Traženo: finansijski kapital

Ukupno nađeno: 1140 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1129 pronadjenih primera ovde je prikazano 19 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Savezne vlade SRJ i Vlade Švajcarske konfederacije u vezi sa finansiranjem upisa kapitala SRJ u evropsku banku za obnovu i razvoj (mp)

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (RS)

Dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala , sa izjavom o poreklu finansijskih sredstava

Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi (RS)

Ulaganja u kapital lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije (RS)

Klasa 8: Rezervisanja, subordinirane i druge finansijske obaveze, kapital i rezerve, gubitak iznad iznosa kapitala , gubitak i dobitak od promene odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza, otvaranje i zaključak, odložene poreske obaveze i obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak

Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije (RS)

KLASA 8: REZERVISANjA, SUBORDINIRANE I DRUGE FINANSIJSKE OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I OTVARANjE I ZAKLjUČAK

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

1) rezidualni rizik je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled toga što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primena nedovoljno utiče na umanjenje rizika kojima je banka izložena;

2) rizik smanjenja vrednosti potraživanja (dilution risk) jeste mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu smanjenja vrednosti otkupljenih potraživanja usled gotovinskih ili negotovinskih obaveza prethodnog poverioca prema dužniku;

3) rizik izmirenja/isporuke je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu neizmirenih transakcija ili usled neizvršavanja obaveze druge ugovorne strane po transakcijama slobodne isporuke na ugovoreni datum izmirenja/isporuke (due delivery date);

4) rizik druge ugovorne strane (counterparty credit risk) jeste mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled neizmirenja obaveze druge ugovorne strane u transakciji pre konačnog poravnanja novčanih tokova transakcije, odnosno izmirenja novčanih obaveza po toj transakciji;

5) rizik usklađenosti poslovanja banke je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled propuštanja usklađivanja poslovanja sa zakonom i drugim propisom, standardima poslovanja, procedurama o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i s drugim aktima kojima se uređuje poslovanje banaka, a posebno obuhvata rizik od sankcija regulatornog tela, rizik od finansijskih gubitaka i reputacioni rizik;

6) strateški rizik je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat ili kapital banke usled nepostojanja odgovarajućih politika i strategija, te njihovog neadekvatnog sprovođenja, kao i usled promena u okruženju u kome banka posluje ili izostanka odgovarajućeg reagovanja banke na te promene.

1) analizom osetljivosti, kojom se procenjuju efekti promene određenog faktora rizika na kapital i finansijski rezultat banke, ili

2) scenario-analizom, kojom se procenjuju efekti istovremene promene više faktora rizika na kapital i finansijski rezultat banke u jasno utvrđenim vanrednim (stresnim) okolnostima.

Banka je dužna da izveštaj o procesu interne procene adekvatnosti kapitala sastavlja sa stanjem na dan 31. decembra i da ga dostavlja Narodnoj banci Srbije u rokovima propisanim za dostavljanje i objavljivanje godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem spoljnog revizora.

Rizik likvidnosti je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled nesposobnosti banke da ispunjava svoje dospele obaveze, i to zbog:

Kreditni rizik je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled neizvršavanja obaveza dužnika prema banci.

Kamatni rizik je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu pozicija iz bankarske knjige usled promena kamatnih stopa.

Tržišni rizici su mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu promena vrednosti bilansnih pozicija i vanbilansnih stavki banke koje nastaju usled kretanja cena na tržištu.

- neto dugih pozicija po osnovu svih finansijskih instrumenata koje je izdalo to lice, pri čemu su neto pozicije za svaki finansijski instrument izračunate u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izgubljena dobit po osnovu nerealizovanog obrta kapitala može se ostvariti samo ukoliko se takve činjenice utvrde na osnovu finansijskih izveštaja prema bilansu uspeha, a ne prema ostvarenom rabatu i prosečnoj stopi trgovačke marže.

...

Za rešavanje o zahtevu za uplatu sredstava ostvarenih privatizacijom Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nadležno je ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koje može utvrđivati po pravilima upravnog postupka da li su sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije korišćena za finansiranje navedenog fonda, a ne sud.

...

Odobrenje komisije za hartije oj vrednosti za dodatna investiranja koja su u funkciji ispunjenja obaveza kupca ugovora o prodaji društvenog kapitala . Za dodatna investiranja koja su u funkciji ispunjenja obaveza kupca iz Ugovora o pršaji društvenog kaintala metodom javnog teidera ili javne aukcnje nije potrebna saglasiost, odnosno odobrenje Komisije za hartije od vrednosti shodno Zakonu o tržištu hartija od vrešosti i drugih finansijskih instrumenata

...

Pored ispunjavanja svih materijalnih uslova za upis odluke o povećanju osnovnog kapitala privrednog subjekta (predviđenih Zakonom o preduzećima, postojanja pozitivnog rešenja Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište o tome i da prijava za upis povećanja osnovnog kapitala - mora biti sudu podneta i u zakonom propisanom roku.

...

Saveznim zakonom kojim se uređuje osnivanje banaka i drugih finansijskih organizacija može se propisati određeni iznos osnivačkog kapitala kao uslov i jemstvo za uspešno poslovanje tih organizacija i istovremeno za obezbeđivanje odgovarajuće finansijske discipline

...

Nema osnova za doplatu osnovnog kapitala ako je osnovni kapital emisijom akcija i time ispunjen finansijski bonus koga traži Zakon o preduzećima

...

Služba za platni promet i finansijski nadzor nije nadležan za vršenje kontrole pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Za vršenje ove kontrole nadležna je jedino Republička agencija za procenu vrednosti društvenog kapitala

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li postoji obaveza sastavljanja "vanrednih" finansijskih izveštaja na dan donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, odnosno na dan donošenja odluke o povećanju kapitala i izdavanju običnih akcija?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako je ureen poreski tretman hartija od vrednosti?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li se PDV plaća na proviziju NBS i proviziju prilikom otkupa efektive (menjačnica)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2632/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa dela imovine kao uloga od strane obveznika PDV koji se, između ostalog, bavi preradom voća drugom obvezniku PDV, koji se bavi proizvodnjom koncentrata od voća, pri čemu se predmetni deo imovine sastoji od novoizgrađenog građevinskog objekta fabrike i upravne zgrade, sa pripadajućom infrastrukturom, uključujući i opremu