Traženo: falsifikovanje diplome

Ukupno nađeno: 6 primeraU dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada se lažna diploma upotrebi prilikom overavanja odgovarajućih podataka u radnoj knjižici, postoji samo krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, a ne istovremeno i krivično delo falsifikovanje isprave.

...

Ispunjeni su uslovi za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze kada zaposleni prilikom zaključenja ugovora o radu priloži falsifikovanu diplomu .

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog kriv. Dela falsifikovanja isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS jer je nabavio i upotrebio lažnu diplomu o završenoj srednjoj školi tako što je istu predao kadrovskoj službi svog preduzeća radi zaposlenja, tada zastarelost kriv.gonjenja nije nastupila jer je upotreba lažne isprave trajna radnja i ne može shodno čl. 96 st. 1 OKZ zastarelost kriv.gonjenja početi da se računa od dana predaje lažne diplome kadrovskoj službi preduzeća.

...

Kako je optuženi nabavio i upotrebio lažne isprave- diplomu o završenoj srednjoj školi i istu predao u toku 1995. godine kadrovskoj službi svoga preduzeća, a otkriven je u toku 2003. godine, tada nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja za kriv. Delo falsifikovanja isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS, jer upotreba falsifikovane isprave je trajala sve do otkrivanja

...

Kada je optuženi nabavio radi upotrebe neoverenu fotokopiju lažnog svedočanstva o položenim ispitima u srednjoj školi i diplomu o položenom završnom ispitu i predao kadrovskoj službi svog preduzeća radi napredovanja u službi, onda u njegovim radnjama nema elemenata krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 233 st. 3 u vezi st. 1 KZS.

...

Nabavka falsifikovanog svedočanstva i diplome o završenoj srednjoj školi, upis diplome u radnu knjižicu, podnošenje svih tih dokumenata na konkurs u SUP-u za saobraćajnog policajca, ne opravdavaju izricanje uslovne osude