hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: fakturisanje

Ukupno nađeno: 1362 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1231 pronadjenog primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

<lat>Dž</lat>. FAKTURISANjE , NAČIN PLAĆANjA ZDRAVSTVENIH USLUGA I KONAČAN OBRAČUN NAKNADE

1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga

Pravilnik o povećanju cena zdravstvenih usluga (RS)

Dijagnostičke i terapeutske usluge čija je pojedinačna cena iznad iznosa od 166,00 dinara fakturišu se u celini van cene b.o. dana, a lekovi čija dnevna potrošnja (ukupna dnevna potrošnja svih lekova) prelazi iznos od 81,60 dinara fakturišu se posebno i to samo u visini razlike iznad 81,60 dinara.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

Prilog <lat>IV</lat>: Tekst izjave na fakturi

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

Zakon o porezu na promet (RS)

Izdavanje fakture

Zakon o porezu na dodatu vrednost (SCG)

3. Izdavanje fakture

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Rubrika 22 (Valuta i ukupan iznos iz fakture ) popunjava se tako što se upisuje:

- u drugu podelu - ukupan iznos iz fakture , zaokružen na dva decimalna mesta.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 88 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U potrebne troškove, u smislu člana 150. stav 1. Zakona o parničnom postupku, u postupku u kome je tužilac strano pravno lice, spadaju i troškovi prevođenja faktura i drugih dokaza, s tim što se njihova visina odmerava prema cenovniku iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

...

Fakturom se dužnik poziva, a ne obavezuje, na plaćanje uz predočavanje dospelosti obaveze, od kog trenutka teče zakonska zatezna kamata prema članu 277. Zakona o obligacionim odnosima.

...

Neevidentiranje fakture poverioca u poslovnim knjigama dužnika nije samo po sebi dokaz da potraživanje poverioca ne postoji.

...

Vreme potrebno za zastarelost potraživanja po osnovu kursnih razlika počinje teći prvog dana posle dana kada je poverilac mogao zahtevati plaćanje cene gasa u dolarima, plative u dinarima, na čiji tok ne utiče promena kursa, pa je relevantno da li je u periodu od ispostavljanja fakture do dana plaćanja fakture došlo do kursnih razlika, te se od tog datuma mogu računati rokovi zastarelosti.

...

podnošenja predloga za izvršenje (čl. 49. Zakona o izvršnom postupku) Delimično izmirenje ili gašenje duga po fakturi , ne sprečava poverioca da za preostali neizmireni iznos po istoj podnese predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.

...

U slučaju da je poverilac naknadno izvršio ponovo fakturisanje iste robe i dužnik novu fakturu prihvatio i nije je osporio, a poverilac istu nije povukao, ima se uzeti da je došlo do promene ugovorene cene saglasno docnijoj fakturi sem ako se ne dokaže da su stranke ostale pri ranije ugovorenoj ceni.

...

DAVALAC USLUGE U SVOJSTVU LICA KOJE OBAVLjA PROMET USLUGA JE PORESKI OBVEZNIK, KOJI KROZ IZDATI RAČUN ZA IZVRŠENE USLUGE ISKAZUJE VREDNOST USTANOVLjENOG POREZA OD 18% NA OBAVLjENI PROMET USLUGA I ISTI FAKTURIŠE PRIMAOCU USLUGA KOJI IMA MOGUĆNOST DA OSTVARI PRAVO NA POVRAĆAJ PDV -A. DAVALAC USLUGE KAO PORESKI OBVEZNIK, FAKTURIŠE PRIMAOCU USLUGE IZNOS NA IME IZVRŠENIH RADOVA ZAJEDNO SA OBRAČUNATIM PDV -OM I TAKVU FAKTURU ISPOSTAVLjA PRIMAOCU USLUGE .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada Klinički centar Srbije, po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom i BiH Brčko Distrikt, pruža zdravstvene usluge pacijentima navedenih država, pri čemu pacijent za neke zdravstvene usluge lično učestvuje (participira) uplatom na blagajni Kliničkog centra Srbije 10% do 20% od cene usluge, a za preostali iznos se izdaje ino faktura fondovima pomenutih država

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada za pruženu zdravstvenu uslugu fizičkom licu - pacijentu cenu usluge plaća pravno lice kome se fakturiše devizno

...

Ukoliko je u fakturi o prodaji proizvoda odobren popust u ceni, osnovicu poreza na promet proizvoda čini fakturisana vrednost proizvoda umanjena za iznos rabata

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće se bavi posredovanjem u međunarodnom transportu i sada plaća porez na promet usluga na razliku u ceni između ulaznih i izlaznih faktura . Da li je ovo preduzeće oslobođeno obaveze plaćanja PDV po članu 24, tačka 17, Zakona o PDV ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li mogu odmah da odbijem iznos PDV koji mi je dobavljač obračunao u nekoj fakturi , ili odbijam PDV samo po onim stavkama koje sam prodao ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li advokat-paušalac iskazuje PDV prilikom izdavanja fakture pravnom licu za izvršene advokatske usluge?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kupac iz inostranstva želi da nas angažuje za demontažu postrojenja koje izvozi drugo pravno lice iz Srbije. Za izvršenu uslugu demontaže postrojenja, inostrani kupac bi na osnovu ugovora i naše fakture izvršio plaćanje za uslugu nama. Da li smo oslobođeni plaćanja PDV?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Plaćanje ugovorenog programskog paketa kupac će izvršiti u celini, dana od tehničkog prijema i ispostavljanja fakture i po izvršenoj obuci u roku od 30 dana.

...

Ukupni iznos finansijske pomoći od biće uplaćen po fakturama Korisnika, a prema sledećoj dinamici:

...

Pošiljalac se obavezuje da izvrši plaćanje prevoza najkasnije u roku od dana po prijemu uredne i dokumentovane fakture , s priloženim, od primaoca uredno overenim CMR tovarnim listom, na račun Prevozioca.

Ako nije drukčije dogovoreno, Prevozilac ima pravo da fakturiše Pošiljaocu iznos od na ime dangube kamiona za jedan dan čekanja.

...

Ukoliko je plaćanje izvršeno "priznanicom za obračun" plaćanje fakture vršiće se u roku od dana, računajući od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa, uplatiom na žiro-račun Prevozioca broj .

Ukoliko je plaćanje izvršeno "priznanicom za obračun" plaćanje fakture vršiće se u roku od dana, računajući od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa, čekom.

...

Predlagač iz , ul. br. , podneo je dana godine ovom sudu predlog za pokretanje stečajnog postupka nad Stečajnim dužnikom. U predlogu Predlagač navodi da mu je Stečajni dužnik po osnofu fakturisanih usluga i proizvoda dužan iznos od dinara, koji dug Predlagač nije u mogućnosti da naplati iz razloga što je račun Stečajnog dužnika duže vreme u blokadi, odnosno što je Stečajni dužnik platežno nesposoban i duže vreme ne izmiruje svoje novčane obaveze.

hor003