Traženo: evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava

Ukupno nađeno: 35 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 34 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA IZMENjENA U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije (RS)

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca prilikom vođenja postupka i odlučivanja postupaju nepristrasno na osnovu sopstvene ocene dokaza i tumačenja pravnih normi, uz poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na pravično suđenje u smislu odredbe člana 32. Ustava Republike Srbije i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda .

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca dužni su da poštuju prava na pravično suđenje propisano članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i da imaju u vidu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava .

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

3) povređeno ili uskraćeno ljudsko pravo i sloboda okrivljenog ili drugog učesnika u postupku koje je zajemčeno Ustavom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima, a to je utvrđeno odlukom Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava .

Uredba o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa (RS)

... za potraživanja iz radnih odnosa, a u cilju sprovođenja opštih mera na osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava ... zaštitom prava ... Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... prava ... slobode ... Konvenciju ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ...

Zakon o policiji (RS)

Prilikom primene policijskih ovlašćenja ovlašćeno službeno lice postupa u skladu sa zakonom i drugim propisom i poštuje standarde postavljene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , Osnovnim principima UN o upotrebi sile i vatrenog oružja od strane službenih lica koja sprovode zakon, Evropskim kodeksom policijske etike i drugim međunarodnim aktima koji se odnose na policiju.

Pravilnik o ispitu za izvršitelja (RS)

... Evropske konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , Protokol broj 4. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... prava ... slobode ... Konvenciju ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ...

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

... Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , izmenjena u skladu sa Protokolom broj 11, koja je sačinjena 4. novembra 1950. godine u Rimu, Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... prava ... slobode ... konvenciju ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ... Konvenciju za zaštitu ljudskih prava ... sloboda ...

Države članice Saveta Evrope , potpisnice ovog Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , potpisanu u Rimu 4. novembra 1950 (u daljem tekstu " Konvencija "),

Strategija zaštite podataka o ličnosti (RS)

- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine;

... Zaštita podataka o ličnosti je deo osnovnog ljudskog prava na privatnost. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 8. utvrđuje da svako ima pravo na to da se poštuje njegov privatni i porodični život , stan i prepiska i da se javne vlasti neće mešati u vršenje ovog prava ... ekonomske ... radi ... zaštite ... radi zaštite prava ... sloboda ... Evropske ... na ... na ... pravo ... zaštita ... prava ...

Konvencija o priznavanju evropskih patenata ( Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991.godine i izmenama od 29. novembra 2000. (mp)

... za industrijsku svojinu u državi koja nije članica Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine ili Ugovora o osnivanju Svetske trgovinske organizacije, odredbe stavova 1. do 4. primenjuju se samo ako taj organ, prema javnom saopštenju izdatom od strane predsednika Evropskog zavoda za patente priznaje da se na osnovu prve prijave podnete kod Evropskog zavoda za patente uspostavlja pravo prvenstva na ... pravnim ... jednakim ... konvencije ...

Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (mp)

Imajući na umu Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950. ETS br. 5), revidaranu Evropsku socijalnu povelju (1996. ETS br. 163), kao i Evropsku konvenciju o ostvarivanju dečjih prava (1996. ETS br. 160);

Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova (RS)

Osposobljenost je uslovljena: dobrim poznavanjem materijalnog i procesnog prava , poznavanjem Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , svešću o potrebi proučavanja predmeta, umešnošću, sposobnošću analitičkog i sintetičkog mišljenja, rasuđivanjem po vlastitom razumu, jasnim izražavanjem, uzornom pismenošću, marljivošću, samokontrolom, smislom za kolegijalnu saradnju i kulturom ophođenja.

Zakon o potvrđivanju Revidirane evropske socijalne povelje (mp)

Smatrajući da su se u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda potpisanoj u Rimu 4. novembra 1950, i Dodatnim protokolima države članice Saveta Evrope složile da obezbede svom stanovništvu građanska i politička prava i slobode navedene u tim dokumentima;

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (mp)

... Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , kao i, tamo gde je potrebno, državni ustav, da radiodifuzna organizacija pod njihovom jurisdikcijom ne ostvaruje ekskluzivna prava , koja je stekla po stupanju na snagu Protokola o izmenama i dopunama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, na ... na ...

Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (RS)

u nacionalnu politiku u oblasti zdravstvene zaštite žena, dece i omladine, a na koje se Program oslanja, ubrajaju se: Konvencija o pravima deteta, usvojena u Generalnoj skupštini UN (1989); Deklaracija o opstanku, zaštiti i razvoju dece i Plan akcije za sprovođenje ove deklaracije (Svetski samit za decu, 1990); Zdravlje za sve u 21. veku - okvir za Evropski region (1999); Evropska strategija SZO "Regionalno zdravlje - 21 cilj za ...

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Međunarodni pravni okvir čine Okvirna konvencija o zaštiti manjina, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda .

Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu (RS)

... za sprovođenjem zakona i poštovanja osnovnih ljudskih prava , sadržanih u Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija iz 1966. godine i drugim važećim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima , koji ponovo potvrđuju pravo svakog pojedinca na ... pravo na slobodu ... slobodu ... na ... prava ...

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima (RS)

3. Svaka strana ugovornica treba da razmotri donošenje mera, u skladu sa članom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda prema tumačenju Evropskog suda za ljudska prava , čiji je cilj podsticanje medija na zaštitu privatnog života i identiteta žrtava putem medijske samoregulacije ili regulatornih ili koregulatornih mera.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (RS)

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava , proglašenih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i definisanih u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda , Završnom aktu iz Helsinkija i Pariskoj povelji za novu Evropu , poštovanje načela međunarodnog prava , uključujući punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, vladavine prava , kao i načela tržišne privrede u skladu sa Dokumentom

Nacionalna strategija za mlade (RS)

U izradi ove strategije pošlo se i od međunarodnih dokumenata: Opšta deklaracija o pravima čoveka; Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ; Svetski akcioni plan za mlade UN od 2000. godine pa nadalje; Belia knjiga o polotici za mlade Evropskog Parlament i Evropska povelja o učešću mladih u opštinskom i regionalnom životu .

Principi Strategije proizlaze iz vrednosnog sistema čiji su osnov Ustav Republike Srbije, Opšta deklaracija o pravima čoveka, Konvencija UN o pravima deteta sa protokolima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima .

Kodeks policijske etike (RS)

Policijski službenici uživaju ista građanska i politička prava kao i drugi građani, ali se pridržavaju i ograničenja tih prava potrebnih zbog izvršavanja funkcije policije u demokratskom društvu, u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Evropska konvencija ).

Pravilnik o kućnom redu vaspitno-popravnog doma (RS)

Maloletniku moraju biti dostupni osnovni pravni akti, kao što su Ustav Republike Srbije, Konvencija o pravima deteta, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda , Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (u daljem tekstu: Zakon), Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku , Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i drugi pravni akti koje je doneo direktor Uprave za izvršenje

Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (RS)

Zastupnik zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija ) i dodatnim protokolima uz Konvenciju .

Pravilnik o programu i načinu sticanja posebnih znanja iz oblasti prava deteta sudija koji sude u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima (RS)

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine " Prava deteta <lat>I</lat>" jeste upoznavanje sa međunarodnim standardima i principima koji proističu iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , Konvencije o građansko- pravnim aspektima međunarodne otmice dece i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na prava deteta.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... za povraćaj imovine oduzete u postupku nacionalizacije nije moguće pozivanjem na povredu prava na mirno uživanje imovine, garantovanog protokolom br. 1 uz evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda , ostvariti povraćaj oduzete imovine, jer je povreda prava na imovinu u slučajevima nacionalizovane imovine učinjena pre stupanja konvencije na pravnu snagu u odnosu na scg, a ne radi ... prava ... konvencijom ...