Traženo: dužnost ispunjenja obaveze

Ukupno nađeno: 4251 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3795 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (RS)

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (RS)

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju javna skladišta u pogledu skladišnog prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se skladište (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje (RS)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara (RS)

Pravilnik o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila (RS)

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 381 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ako se presuda zbog izostanka donosi na prvom ročištu, u obrazloženju presude dovoljno je navesti samo ispunjenost procesnih uslova za njeno donošenje, ali ako se presuda zbog izostanka donosi na nekom od narednih ročišta moraju se ceniti svi dokazi koji su bili izvedeni do one faze postupka kada se takva presuda donosi.

...

Pitanje: Nakon donošenja Zaključka o konačnoj listi utvrđenih potraživanja, poverioci su dostavili sudu obaveštenja da je njihovo prijavljeno potraživanje prestalo da postoji ispunjenjem iste obaveze od strane trećeg lica, na koje nije prešlo pravo istog potraživanja i tražili su ispravljanje konačne liste brisanjem tih poverilaca sa liste, nakon čega je u konačnoj listi utvrđenih potraživanja ostao samo jedan poverilac.

...

Pitanje: U sporu male vrednosti sud će doneti presudu zbog izostanka ako tuženi koji je uredno pozvan izostane sa ročišta za glavnu raspravu. Da li u tom slučaju moraju biti ispunjeni svi uslovi propisani čl. 351. ZPP-a za donošenje presude zbog izostanka?

...

Na osnovu zaključenog predugovora ne može se tražiti utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti, već samo pravo da se zahteva ispunjenje ugovorne obaveze , to jest da se zahteva zaključenje glavnog ugovora.

...

Ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu, njeno ispunjenje se može zahtevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveze .

...

Mišljenje nastavničkog veća ne obavezuje školski odbor, kao organ upravljanja škole, prilikom donošenja odluke o izboru direktora škole po objavljenom konkursu, čak ni u situaciji kada se na konkurs javio samo jedan kandidat, koji ispunjava uslove konkursa.

...

Nakon raskida ugovora ugovorne strane nemaju pravo da traže ispunjenje ugovorne obaveze , već, shodno članu 132. Zakona o obligacionim odnosima, samo povraćaj datog i, eventualno, naknadu štete.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 40 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze ...

...

Nisu ispunjeni uslovi za podnošenje tužbe u skladu sa članom 24. Zakona o upravnim sporovima (»Službeni list SRJ« br. 46/96) radi »ćutanja administracije« u situaciji kada građanin nadležnom organu podnese »zahtev«, koji u suštini predstavlja predstavku u smislu člana 114. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SRJ« br. 33/97) i postupajući po ovoj predstavci nadležni organ pokrene postupak po službenoj dužnosti , podnosilac predstavke, odnosno »zahteva« nema položaj stranke u ovom

...

Preduzeća koja se nalaze na spisku za otpisivanje i odlaganje plaćanja dela dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda ispunjavaju uslov za učešće u postupku javne nabavke

...

Izvršni sud nije nadležan da raspravlja spor o činjenicama vezanim za prigovor neispunjenja recipročne obaveze poverioca prema dužniku, niti će zbog tog spora uputiti dužnika na parnicu, nego će izvršenje obustaviti i ukinuti sprovedene radnje ako poverilac o ispunjenju svoje obaveze nema dokaze predviđene odredbama Zakona o izvršnom postupku.

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće je mesečni obveznik PDV-a. Od avgusta 2004. godine njegov račun nalazi se u blokadi. Da li mesečni iznos PDV-a može da plati naš kupac na osnovu ugovora o asignaciji iz dospelih obaveza prema nama u roku ( do 10.- og u mesecu za prethodni mesec)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li obveznik PDV ima pravo na povraćaj PDV plaćenog pri nabavci opreme (mašina) za obavljanje delatnosti?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 35 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- eventualnih troškova pri ispunjavanju ugovornih obaveza iz ovog ugovora,

...

Prestankom potraživanja čije se ispunjenje obezbeđivalo zalogom, zalogoprimac se obavezuje da založene stvari vrati zalogodavcu.

...

Ugovarači saglasno izjavljuju da je hipotekarni poverilac ovlašćen da u slučaju neispunjenja obaveze dužnika, svoje potraživanje može naplatiti iz vrednosti ostvarene prodajom založene nepokretnosti.

...

U slučaju da dođe do neispunjenja ugovora krivicom Recenzenta, isti je obavezan da Naručiocu naknadi štetu u visini dvostrukog iznosa ugovorenog honorara.

...

Odbor poverilaca podnosi, u smislu člana 63 i člana 69 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji, predlog da se smeni stečajni upravnik, zato što svoju dužnost ne ispunjava uspešno.

...

Stečajno veće razmotrilo je izjavu o preuzimanju duga i izjavu o jemstvu i našlo da su ispunjeni uslovi iz člana 78 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji, da se odobri preuzimanje duga dužnika, jer se radi o ozbiljnoj, osnovanoj i na zakonu zasnovanoj izjavi. Ovakvo rešenje od koristi je poveriocima dužnika, jer sada umesto jednog dužnika imaju trojicu dužnika koji solidarno odgovaraju za sve obaveze dužnika nastale do 2.12.2002. godine. Prema tome, ispunjeni su uslovi da se

...

U slučaju postupnog izvršavanja obaveze , komisionar može zahtevati srazmeran deo naknade posle svakog delimičnog ispunjenja .