Traženo: duplikat dozvole

Ukupno nađeno: 47 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 45 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole ( duplikat ) - 250

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole ( duplikat ) - 250

Za izdavanje nove vozačke dozvole ( duplikat ) - 860

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole ( duplikat ) - 860

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice ( duplikat ) - 420

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole , potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice ( duplikat ) - 1.820

6) izdavanje duplikata , odnosno za zamenu plovidbene dozvole za čamac, odnosno za ploveće postrojenje - 570

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje - 740

Za duplikat dozvole za rad - licence - 1.400

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera (RS)

Izdavanje duplikata dozvole vazduhoplovnog dispečera

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku kabinskog osoblja (RS)

Izdavanje duplikata dozvole kabinskog osoblja

Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima (RS)

Izdavanje duplikata dozvole pilota ultralakog vazduhoplova

Pravilnik o dozvolama pilota paraglajdera i centrima za obuku (RS)

Izdavanje duplikata dozvole pilota paraglajdera

Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (RS)

Za izdavanje duplikata pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se 40% od iznosa utvrđenog u članu 3. ovog pravilnika.

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera (RS)

Direktorat izdaje duplikat dozvole vazduhoplovnog dispečera ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje ili ako je dozvola u toj meri oštećena da nije upotrebljiva.

Ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez dozvole , uz zahtev za izdavanje duplikata dozvole dužan je da podnese dokaz da je dozvola oglašena nevažećom.

Prijava za polaganje ispita za sticanje i obnovu važenja dozvole vazduhoplovnog dispečera, zahtev za izdavanje i produženje roka važenja potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku vazduhoplovnih dispečera, zahtev za izdavanje, produženje i obnovu važenja dozvole vazduhoplovnog dispečera, zahtev za priznavanje dozvole vazduhoplovnog dispečera stečene u inostranstvu i zahtev za izdavanje duplikata ili zamenu obrasca vazduhoplovnog dispečera se podnose na obrascima čiji sadržaj i izgled

Pravilnik o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (RS)

Za izdavanje duplikata pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija plaća se 40% od iznosa utvrđene naknade iz člana 3. ovog pravilnika.

Pravilnik o dozvolama za održavanje balona i vazdušnih brodova (RS)

Direktorat izdaje duplikat dozvole za održavanje balona i vazdušnih brodova ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje, ako je dozvola toliko oštećena da više nije upotrebljiva ili ako imalac dozvole promeni lične podatke.

Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku kabinskog osoblja (RS)

Direktorat izdaje duplikat dozvole kabinskog osoblja ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje ili ako je dozvola u toj meri oštećena da nije upotrebljiva.

Zahtev za sticanje/produženje važenja potvrde o pravu na obučavanje, prijava za polaganje ispita za sticanje dozvole kabinskog osoblja, zahtev za izdavanje dozvole kabinskog osoblja, zahtev za zamenu dozvole kabinskog osoblja, zahtev za izdavanje duplikata dozvole kabinskog osoblja, zahtev za privremeno prihvatanje (validaciju) dozvole kabinskog osoblja stečene u stranoj državi i zahtev za priznavanje dozvole kabinskog osoblja stečene u stranoj državi se podnose na obrascima čiji

Pravilnik o vozačkim dozvolama (RS)

Primljeni zahtevi za izdavanje vozačke dozvole , izdavanje probne vozačke dozvole , izdavanje duplikata vozačke dozvole , odnosno probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije i podaci o izdatim dozvolama evidentiraju se u Registru vozačkih dozvola , odnosno probnih vozačkih dozvola (u daljem tekstu: Registar), koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima (RS)

Zahtev za utvrđivanje plovidbenosti ultralakog vazduhoplova, zahtev za upis u Registar vazduhoplova, zahtev za upis u Evidenciju letilica, zahtev za izdavanje i izmenu uverenja o osposobljenosti za obučavanje pilota ultralakog vazduhoplova, zahtev za izdavanje dozvole pilota ultralakog vazduhoplova, zahtev za upis dodatnog ovlašćenja i ovlašćenja instruktora, zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika, zahtev za izdavanje duplikata dozvole , kao i prijava za polaganje ispita podnose se na obrascima

Direktorat izdaje duplikat dozvole pilota ultralakog vazduhoplova ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje, ako je dozvola toliko oštećena da više nije upotrebljiva ili ako imalac dozvole promeni lične podatke.

Ako imalac dozvole izgubi dozvolu ili na drugi način ostane bez nje, uz zahtev za izdavanje duplikata dozvole dužan je da podnese dokaz da je dozvola oglašena nevažećom.

Pravilnik o visini troškova izdavanja dozvola za radio stanice (RS)

Za izdavanje duplikata dozvole za radio stanicu plaća se 50% od visine troškova utvrđenih u članu 1. ovog pravilnika.

Pravilnik o dozvolama pilota paraglajdera i centrima za obuku (RS)

Zahtev za izdavanje i izmenu uverenja o osposobljenosti za sprovođenje obuke pilota paraglajdera, zahtev za izdavanje dozvole pilota paraglajdera, zahtev za donošenje rešenja o stažiranju, zahtev za upis ovlašćenja instruktora paraglajdinga u dozvolu pilota paraglajdera, zahtev za izdavanje duplikata dozvole , kao i prijave za polaganje ispita podnose se na obrascima čiji sadržaj i izgled utvrđuje Direktorat.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada optuženi sa svojim vozilom u saobraćaju postupi suprotno odredbi iz čl. 50 st. 4 ZOBS, jer nestane na znak "stop" a oštećeni se kreće ulicom sa pravom prvenstva, brzinom koja je duplo veća od dozvoljene , tada propust i oštećenog ne isključuje krivičnu odgovornost optuženog za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 195 st. 3 u vezi st. 1 KZS.

...

Podnošenje zahteva za izdavanje duplikata vozačke dozvole uz izjavu da je stara izgubljena a u stvari je oduzeta i dobijanje duplikata je Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja