hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dug

Ukupno nađeno: 50440 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 45988 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje (RS)

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Zakon o preuzimanju obaveza javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (RS)

Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti (APV)

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama (RS)

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama (RS)

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici (RS)

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3333 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika , a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Da li će sud odrediti zastoj kada naloži poveriocu da dostavi adresu izvršnog dužnika koja je upisana u nadležnom registru (ako je odseljen sa one na koju je dostava pokušana, a koji je označio u predlogu) ili kada tu adresu traži preko policijske stanice?

...

Pitanje: Da li se izvršenje dozvoljeno protiv preduzetnika može nastaviti protiv naslednika izvršnog dužnika ?

...

Pitanje: Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku "preduzetnik" ili "pr." i sedište, a stavom 3. člana 86. ovog zakona propisano je da poslovno ime može da sadrži i poseban naziv. Da li izvršni poverilac ima obavezu da u predlogu za izvršenje označi i naziv izvršnog dužnika , preduzetnika kada je on koristio navedenu zakonsku mogućnost?

...

Pitanje veštačenje, saslušanje svedoka ili stranaka? Koje bi dokaze trebalo da priloži uz prigovor izvršni dužnik ukoliko prigovor izjavljuje zbog zastarelosti potraživanja?

...

Pitanje: Član 50. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - treće lice je dobilo pravnosnažnu presudu kojom je proglašeno nedopuštenim izvršenje na određenim pokretnim stvarima, pošto je podnelo prigovor i upućeno je na parnicu. Da li navedena pravnosnažna presuda ima dejstvo i u drugim izvršnim predmetima drugih poverilaca protiv istog izvršnog dužnika gde su popisane iste pokretne stvari?

...

Pitanje: Član 91. Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Šta se može smatrati bezuspešnim popisom? Da li se smatra bezuspešnim popisom situacija kada izvršitelj utvrdi prilikom izlaska na lice mesta da je dužnik odseljen sa date adrese ili kada niko nije zatečen ili kada npr. bivši bračni drug ili roditelji izjave na zapisnik da dužnik nema pokretnih stvari i da sve stvari pripadaju njima?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 237 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li je dozvoljeno namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja u trenutku kada je dužnik , odnosno poverilac založenog potraživanja u blokadi ako u vreme uspostavljanja zaloge potraživanja nije bio u blokadi?

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Da li je odredbom člana 46. Zakona o platnom prometu, dozvoljeno plaćanje od strane jemca ako je račun korisnika finansijskog lizinga ( dužnika ) u blokadi u trenutku naplate, a nije bio u blokadi prilikom zaključivanja ugovora o jemstvu?

...

Ko se smatra isplatiocem zarade i ko je dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade u slučaju kad se isplata zarade vrši putem asignacije?

...

a) Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja

...

Da li se plaća porez na poklon na iznos razlike između nominalne vrednosti glavnice dobijenog kredita i njenog stvarno plaćenog iznosa na ime otplate konkretnog kredita (koji je manji u odnosu na nominalnu vrednost - s obzirom da je ugovorom o kreditu data mogućnost primaocu kredita da otplati manji iznos po tom osnovu ukoliko kreditor izvrši otkup obveznica koje je emitovao radi obezbeđenja sredstava za odobreni kredit po ceni nižoj od njihove nominalne vrednosti)?

...

Pitanja koja su diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) Republike Srbije postavila u vezi primene Zakona o republičkim administrativnim taksama / 7.1. Da li postoji rešenje u vezi sa ukazivanjima državljana Republike Srbije na visinu provizije koje naplaćuju strane banke kod uplate takse na devizni račun Republike Srbije otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije, a preko inokorespodentne banke u inostranstvu? / 7.2. Da li na devizni račun DKP stranke uplaćuju samo dužni iznos takse, a stvarne

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 882 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o otpuštanju duga

...

Ugovor o preuzimanju duga

...

Ugovor o pristupanju dugu

...

Dužničko -poverilački odnosi

...

Predlog dužnika za prinudno poravnanje

...

Predlog dužnika da mu se odobri zasnivanje založnog prava na nepokretnosti

...

Predlog za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica

hor003