hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: državina

Ukupno nađeno: 45743 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 40371 pronadjenog primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka ustanova kulture u AP Vojvodini čiji su osnivači lokalne samouprave i koje svojim programima prevazilaze lokalni značaj i trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe (APV)

Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom (RS)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (RS)

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita (RS)

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu (RS)

Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja (RS)

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine (RS)

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4554 pronadjena primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Nejasno je kako primeniti odredbe člana 84. st. 1. i 2. ZIO o uručenju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku od strane službenog lica suda, ukoliko izvršenje sprovodi sud na čijoj teritoriji se nalaze pokretne stvari izvršnog dužnika, a koje se nalaze u državini poverioca ili trećeg lica, u mestu gde se izvršenje i sprovodi. Šta se u tom slučaju ima smatrati urednom dostavom rešenja o izvršenju?

...

Pitanje: Ako izvršni dužnik, pravno lice, ne postupi po nalogu suda o davanju potpune izjave o imovini i doneto je rešenje o novčanom kažnjavanju, kako sprovesti rešenje o kažnjavanju statutarnog zastupnika, odnosno ukoliko se novčana kazna izriče pravnom licu kako sprovesti rešenje o novčanom kažnjavanju kada sud nije uspeo da naplati ni glavno potraživanje po izvršnoj ispravi na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju?

...

Svako novčano potraživanje zaposlenog iz radnog odnosa dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca i stoga nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine .

...

Pitanje: Da li se u izreci presude u sporu za predaju državine mora navesti da skica veštaka sa uviđaja predstavlja sastavni deo izreke, kao i da li takva obaveza postoji i u nekoj drugoj vrsti sporova?

...

Kada supružnici nisu razvedeni, a između njih duži niz godina ne postoji zajednica života, zbog poremećaja supružanskih odnosa, onda tužilja kao bračni drug ima pravni interes da se utvrdi da predmetna parcela predstavlja njenu posebnu imovinu i da tuženi, kao bračni drug, sečom šume, na predmetnoj parceli, bez njene saglasnosti, pričinjava joj štetu.

...

Pitanje: Ukoliko izvršni poverilac u toku sprovođenja izvršenja traži izvršenje na celokupnoj imovini , ali se po dobijanju izjave u ostavljenom roku ne izjasni, da li sud obustavlja postupak izvršenja u celini, shodno članu 57. stav 5. ZIO?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 257 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

U konkretnom slučaju, tužilac je kao poslenik svoju obavezu da izvrši određeni posao, odnosno popravku predmetnih automobila, izvršio i popravljene automobile isporučio tuženom, kao naručiocu. Tuženi je preuzeo predmetne automobile, na izvršene usluge popravke primedbi nije imao, obavezu plaćanja naknade nije izvršio, pa ga je prvostepeni sud, pravilnom primenom člana 262. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, kao dužnika u obaveznom odnosu, obvezao na ispunjenje ugovorene obaveze.

...

Prebijanje kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka ostvarenih pri prodaji prava iz imovine

...

a) Da li se prihod koji preduzeće organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću ostvaruje po osnovu sredstava doznačenih od svog vlasnika i osnivača, koji je nerezidentno pravno lice, uključuje u oporezivu dobit? / b) Da li se prihod koji predstavništvo nerezidentnog obveznika ostvari po osnovu sredstava doznačenih od strane nerezidenta (centrale u čijem je sastavu) uključuje u oporezivu dobit?

...

Poreski tretman prihoda koje nerezidentni obveznik ostvari od rezidentnog obveznika po osnovu dividende isplaćene iz dobiti rezidentnog pravnog lica u slučaju kada je jedan od vlasnika (i osnivača) nerezidentnog pravnog lica drugo rezidentno pravno lice

...

a) Mogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju plaćanja jednokratne naknade po osnovu dugoročnog zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini / b) Početak primene poreskog oslobođenje iz člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit preduzeća / c) Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za svrhu korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća ako u periodu korišćenja

...

Da li naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca, kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu po sporazumu o deobi, "tvrdeći da zbog nesrazmerne razlike u nasledstvu, suprotno sudskom rešenju, on tada nije

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 555 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o osiguranju imovine

...

Molba za uknjižbu prava svojine

...

Predlog za deobu zajedničke imovine stečene nasleđem

...

Tužba radi utvrđenja da imovina ne ulazi u zaostavštinu

...

O USTUPANjU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA )

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 6 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (PPI-1) (_)

Razno / Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu / PPI-1

OBRAZAC - Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (PPI-2) (_)

Razno / Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu / PPI-2

ogl5
hor003