Traženo: doprinos

Ukupno nađeno: 6726 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6283 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (RS)

Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (RS)

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (RS)

Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji (RS)

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (RS)

Podatak o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa (RS)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu prenosa podataka o obveznicima doprinosa - poslodavcima i isplatiocima prihoda u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 352 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku.

...

Osnovni sud nije nadležan da odlučuje meritorno o zahtevu za uplatu razlike doprinosa privremeno nezaposlenih lica koja ostvaruju naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

...

Za postojanje saizvršilaštva neophodno je da budu ispunjeni i objektivni i subjektivni uslovi, odnosno učešće u delu i svest o zajedničkom delovanju, što se ogleda u tome da kod saizvršilaca postoji odgovarajući doprinos u izvršenju krivičnog dela u vidu preduzimanja radnje izvršenja krivičnog dela ili neke druge radnje koja je u tesnoj vezi sa radnjom izvršenja, te u svesti o zajedničkom delovanju saizvršilaca ako zajednički preduzimaju radnje izvršenja, ili u njihovom zajedničkom umišljaju ukoliko postupaju na

...

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja, koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu ili ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

...

poslodavac je odgovoran za štetu koju zaposleni trpi u vidu manjeg utvrđivanja iznosa penzije zbog neblagovremene uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

...

U slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 46 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kontakti i produženi boravak maloletnog deteta kod roditelja koji je obveznik izdržavanja, nisu okolnosti koja utiču na visinu obaveznog doprinosa za njegovo izdržavanje.

...

Ko se smatra isplatiocem zarade i ko je dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade u slučaju kad se isplata zarade vrši putem asignacije?

...

Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode po osnovu ugovora o delu, koje ostvari fizičko lice koje je korisnik starosne penzije, kao i u slučaju kad prihod po tom osnovu ostvari lice koje nije korisnik starosne penzije

...

Poreski tretman prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno vreme od strane obveznika PDV - srpskog fudbalskog kluba fudbalskom klubu u inostranstvu, kao i poreski tretman premija, nagrada, stimulacija, bonusa i drugih primanja sportiste po osnovu njegovog doprinosa uspehu u ostvarivanju odgovarajućih sportskih rezultata sportske organizacije

...

Korišćenje oslobođenja od obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica starija od 50 godina

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sve poreze na zemljište i doprinose za zemljište nadležnim organima plaća Zakupodavac.

...

Koautori dele ekonomsku korist od iskorišćavanja koautorskog filmskog dela iz člana #L015. ovog ugovora, srazmerno ostvarenom doprinosu koji je svaki od njih dao u stvaranju dela.

...

- po osnovu doprinosa u radu radna dana;

...

Tuženi ima solidna primanja a ostvaruje i veliki prihod vanrednim aktivnostima, pa zakonski zastupnik maloletnog tužioca predlaže da tuženi na ime izdržavanja maloletnog tužioca daje mesečni iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, te tužilja predlaže sudu da donese sledeću

USVAJA SE tužbeni zahtev maloletnog tužioca iz čiji je zakonski zastupnik majka iz , OBAVEZUJE se tuženi iz , da na ime izdržavanja maloletnog tužioca plaća mesečno iznos od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, računajući od dana podnošenja tužbe, i to na ruke majke maloletnog tužioca svakog prvog do petog u mesecu, a pod pretnjom izvršenja.

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obračun poreza i doprinosa na zarade zaposlenih

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 5 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

OBRAZAC - Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade (MU-N) (_)

Registracija_drustava / Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade / MU-N

OBRAZAC - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca (PP-OD-1) (_)

Registracija_drustava / Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca / PP-OD-1