hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dokaz

Ukupno nađeno: 13634 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 11872 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (RS)

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci, o sadržini zahteva i dokazima kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence, o izgledu i sadržini licence i sadržini i načinu vođenja (RS)

Odluka o sadržini dokumenata i dokaza koji se podnose uz zahtev za izdavanje dozvole za rad banke za posebne namene (RS)

Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju (RS)

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (RS)

Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima (mp)

Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla (RS)

Pravilnik o načinu podnošenja dokaza o broju registrovanih članova udruženja penzionera (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1322 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje veštačenje, saslušanje svedoka ili stranaka? Koje bi dokaze trebalo da priloži uz prigovor izvršni dužnik ukoliko prigovor izjavljuje zbog zastarelosti potraživanja?

...

Pitanje: Kada stranka u prigovoru istakne prigovor prebijanja i priloži dokaze , da li to predstavlja zakonom predviđeni razlog za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju?

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda, već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

Pitanje: Da li se do stupanja na snagu odredaba o izvršiteljima, po predlogu za izvršenje po osnovu komunalnih ili sličnih usluga, donosi rešenje ili zaključak i da li uz predlog za izvršenje izvršni poverilac ima obavezu da dostavi i pisani dokaz da je pre podnošenja predloga za izvršenje opomenuo izvršnog dužnika da izvrši obavezu? Da li se ove odredbe čl. 252. primenjuju od septembra 2011. ili maja 2012. godine, s obzirom na čl. 363?

...

Ne postoje prepreke da se izvede dokaz saslušanjem lica koje je sačinilo ispravu (zapisnik) koju sud ocenjuje nepotpunom, manjkavom.

...

Ako se presuda zbog izostanka donosi na prvom ročištu, u obrazloženju presude dovoljno je navesti samo ispunjenost procesnih uslova za njeno donošenje, ali ako se presuda zbog izostanka donosi na nekom od narednih ročišta moraju se ceniti svi dokazi koji su bili izvedeni do one faze postupka kada se takva presuda donosi.

...

Pitanje: Da li sud donosi bilo kakvu odluku povodom isprava koje jedna od parničnih stranaka dostavi u toku postupka, a da se pri tom nije na iste pozvala na pripremnom ročištu, odnosno nije predložila izvođenje dokaza njihovim čitanjem. Postupak se vodi po novom Zakonu o parničnom postupku, a stranka koja je priložila isprave nije dala bilo kakvo obaveštenje zašto to nije učinila na pripremnom ročištu, odnosno nije dostavila ili predložila dokaze da je opravdano bila sprečena da to učini ranije.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 41 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

a) Da li je potvrda kupca koji nije subjekt Zakona o javnim nabavkama validna kao dokaz kvalifikovanosti za učešće u postupku javne nabavke i kao dokaz ispunjenja kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude "referentna lista" ponuđača po Zakonu o javnim nabavkama tj. da li je potvrda kupca koji nije subjekt Zakona o javnim nabavkama isto validna kao i potvrda kupaca subjekata javnih nabavki? / b) Da li se referentna lista može koristiti kao kriterijum za vrednovanje ponude?

...

Dokazivanje ispunjenosti uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u slučaju javne nabavke male vrednosti

...

Kada se plaćanje vrši u elektronskoj formi, da li se izvod sa poslovnog računa, koji je pravnom licu izdala poslovna banka, može smatrati dokazom da je republička administrativna taksa sa tog računa plaćena, bez potrebe da se takav izvod dodatno overava?

...

Da li je za potrebe upisa promene vlasnika nepokretnosti u katastarskim knjigama "zbog promene pravne forme D.P. u A.D." potrebno da ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije bude snabdeven dokazom o plaćenom porezu?

...

Da li zaposleni na neodređeno vreme može da koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta do navršene dve godine deteta, u situaciji kada mu se supruga, koja je nezaposlena, 2007. godine porodila sa trećim detetom, pri čemu nije pružen dokaz da majka nije u mogućnosti da se stara o detetu?

...

U žalbi na rešenje mogu se izneti nove činjenice i novi dokazi , ali je žalilac dužan da obrazloži zbog čega ih nije izneo u prvostepenom postupku

...

Da li je škola dužna da od svakog kandidata traži da dostavi lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom ili je dovoljno dokazati ovaj uslov prilikom prijema u radni odnos? Da li se u konkursu može navesti da se neblagovremene i nepotpune prijave neće uzimati u obzir?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 399 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovorne strane stupaju odmah po potpisivanju i overi ovog ugovora u posed zamenjenih njiva, a o tom međusobnom stupanju u posed sačiniće zapisnik za svaku ugovornu stranu, te će on biti dokaz o daljoj državini zamenjenih njiva.

...

Potraživanja iz ovog ugovora mogu se zahtevati pismenom reklamacijom koja se predaje Prevozniku uz odgovarajuće dokaze .

...

Zakupodavac ne preuzima druge obaveze, a naročito ne jemstvo za štetu na mašini, ili zbog nje, izuzev ako se dokaže da je šteta nastala krivicom Zakupodavca.

...

Uz zahtev je priložena odgovarajuća dokumentacija o starosti i smeštaju deteta, kojom se dokazuje potreba odsustva sa rada radi nege deteta.

hor003