hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: deponija

Ukupno nađeno: 8688 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 8661 pronadjenog primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada , obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada (RS)

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (RS)

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (RS)

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada (RS)

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada (RS)

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (RS)

Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada (RS)

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne sredine na lokaciji (RS)

Pravilnik o evidenciji o izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, o izloženosti pacijenata jonizujućim zračenjima i radioaktivnom otpadu (RS)

Pravilnik o listi <lat>POPs<d> materija, načinu i postupku za upravljanje <lat>POPs<d> otpadom i graničnim vrednostima koncentracija <lat>pops<d> materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran <lat>POPs<d> materijama (RS)

Pravilnik o načinu i uslovima sakupljanja, čuvanja, evidentiranja, skladištenja, obrađivanja i odlaganja radioaktivnog otpadnog materijala (RS)

Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 21 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

da nije nadležna za nadzor nad lekovima i stavljanje lekova van prometa, a Ministarstvo zdravlja obaveštava da Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja nije ovlašćena da oduzima lekove ni da upravlja lekovima koji su oduzeti pravosnažnom presudom i da je odgovorno lice proizvođač odnosno pravno lice koje vrši promet lekova na veliko? Da li sud može da osuđenom pravnom licu naloži da zaključi ugovor sa trećim licem u smislu člana 13. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom ...

...

Sakupljanje i skladištenje otpadnih olovnih akumulatora, koji imaju karakter opasnog otpada , ne može da se vrši bez dozvole nadležnog ministarstva, a u suprotnom se čini privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona.

...

Za obavljanje delatnosti u oblasti upravljanja otpadom potrebna je odgovarajuća dozvola nadležnog državnog organa (za sakupljanje, skladištenje, tretman ili odlaganje), jer se u suprotnom čini privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 15. i stav 2. Zakona o upravljanju otpadom .

...

Odlaganjem opasnog otpada (škart masa animalnog porekla) na deponiju za komunalni otpad , okrivljeni su izvršili privredni prestup iz člana 28. stav 1. tačka 1. i stav 2. navedenog zakona.

...

Smanjenje poslovne aktivnosti privrednog subjekta ne utiče na umanjenje visine njegove obaveze po osnovu izvršenja komunalnih usluga odnošenja smeća .

...

Naknada za korišćenje hidromelioracionih objekata za odvođenje otpadnih voda nije javni prihod već su sredstva ostvarena od te naknade prihod javnog vodoprivrednog preduzeća, pa se postupak izvršenja prinudne naplate te naknade sprovodi sudskim putem na osnovu upravnog akta - rešenja javnog vodoprivrednog preduzeća koje glasi na novčani iznos i za čije je prinudno izvršenje nadležan opštinski sud.

...

Članom 57. Zakona o zaštiti životne sredine nadležnom ministarstvu dato je ovlašćenje da izdaje dozvole za uvoz, izvoz ili tranzit otpada pa time i da, u skladu sa propisima, određuje pod kojim uslovima će se vršiti kontrola otpada . Zato kada okrivljeni u skladu sa dozvolom, pre pokretanja pošiljke otpada , ne izvrše radiološku kontrolu otpada i ne pribave sertifikat, izvršili su privredni prestup iz člana 116. stav 1. tač. 19. i stav 2. navedenog Zakona.

...

Kad tuženi zabrani tužiocu korišćenje dela parcele radi izvođenja građevinskih radova pa naknadno i građevinska inspekcija zabrani te radove, otpada protivpravnost postupanja tuženog, te nema smetanja poseda

...

Za nespornu kvadraturu poslovnog prostora koji koristi privredni subjekt evidentiran kod Javnog komunalnog preduzeća za održavanje gradske čistoće, korisnik je obavezan da plati naknadu javnom komunalnom preduzeću kao davaocu usluga iznošenja, odvoza i deponovanja smeća .

...

Izvodi iz poslovnih knjiga tzv. konta, koji ne sadrže potrebne elemente (pre svega cenu) ne predstavljaju verodostojne isprave na osnovu kojih se može podneti predlog za izvršenje, uz izuzetak kada se radi o naplati komunalnih usluga, isporuke vode, toplotne energije, odvoza smeća i sličnih usluga jer se iz tih izvoda vide cene usluga, tako da ovakvi izvodi jesu verodostojne isprave i uredno se mogu priložiti uz predlog za dozvolu izvršenja na osnovu verodostojne isprave.

...

Skupština opštine je ovlašćena da propiše uslove korišćenja i način naplate komunalnih usluga, pa i utvrđivanje visine naknade za iznošenje smeća kao komunalne usluge

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li studentska zadruga za delatnosti - poslove kao što su poslovi u poljoprivredi, žetva, berba, priprema biljnih proizvoda za tržište, odlaganje, zakopavanje i zaoravanje otpadaka na zemljište ili u vodu, prijem i otprema šećerne repe i slično, može da angažuje lica po osnovu ugovora o delu?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2765/2009-04 (_)

Izdavanje računa (odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun) u slučaju izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2532/2009-04 (_)

Utvrđivanja osnovice za obračun PDV kod prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora, u slučaju kada zakupodavac zakupcu vrši tzv. prefakturisanje zavisnih troškova (troškova vode, el. energije, telefona, odnošenja smeća i sl), izmena osnovice kod prometa predmetne usluge, kao i izdavanje računa za ovaj promet

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2160/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga zdravstvene zaštite životinja koji vrši obveznik PDV - veterinarski specijalistički institut, veterinarska stanica, odnosno veterinarska služba

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

- troškove struje, vode, iznošenja smeća i druge komunalne usluge,

hor003