hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: budžet

Ukupno nađeno: 8726 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 8685 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije (RS)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne samouprave (RS)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalnih vlasti (RS)

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike (RS)

Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda (RS)

Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava korisnika javnih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine, van konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine, na račun izvršenja budžeta (APV)

Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom (RS)

Zakon o budžetu Republike Srbije (RS)

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 26 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: A) Kako postupiti u situaciji kada je obustavljen postupak u odnosu na okr. pravno lice (koje je nakon zaključenog tzv. automatskog stečaja brisano iz registra), a postupak u odnosu na okr. odgovorno lice još traje, brani ih isti branilac, a na teret budžetskih sredstava suda branilac traži da mu se dosude troškovi u 100% iznosu, smatrajući da se uvećanje od 50% odnosi na drugookrivljeno odgovorno lice? Da li mu dosuditi nagradu u iznosu od 100% ili od 50%? Ovakvih predmeta je sve više, a

...

Visokoškolska ustanova za čije se osnivanje ne obezbeđuju sredstva u budžetu Republike Srbije, uz zahtev za dobijanje dozvole za rad dostavlja i bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja studijskog programa u iznosu od 25% školarine za broj studenata za koje se traži dozvola za rad.

...

Zakonom je uspostavljena obaveza održavanja javne rasprave pre usvajanja odluke o lokalnim komunalnim taksama od strane skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnost njenog menjanja samo jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu.

...

Gradsko veće nema zakonsko ovlašćenje za donošenje opšteg akta kojim su bliže uređuju kriterijumi za isplatu i obračun naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, koji se isplaćuju iz budžeta grada.

...

U granicama je ustavnih ovlašćenja zakonsko propisivanje mogućnosti osnivanja posebnih neprofitabilnih stambenih organizacija (agencija) od strane jedinica lokalne samouprave, sa ciljem prikupljanja i usmeravanja budžetskih i drugih sredstava radi podrške stanovništvu koje nije u mogućnosti da na tržištu rešava svoje stambene potrebe.

...

U opštem je interesu da se imovina privrednih komora koje je osnovala država, a koja ostane nakon njihove eventualne likvidacije prenese u budžet države kao njihovog osnivača, odnosno u budžete jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za čiju teritoriju su komore osnovane.

...

Prilikom propisivanja poreske obaveze i poreskih pogodnosti, lica sa zaradom iz budžeta ne mogu se stavljati u drugačiji položaj u odnosu na ostala zaposlena lica, time što im se daje drugačiji poreski tretman u odnosu na ostala zaposlena lica.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Radim u biblioteci kao ustanovi kulture koja se finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Za obračun plata, u našoj biblioteci, poslodavac je od septembra 2005. godine zaključno sa platom za septembar 2006. godine, koristio osnovicu 2.213,82 dinara (bruto). Da li je osnovica u navedenom vremenu bila usklađena sa propisima Vlade R. Srbije i da li je poslodavac iz lokalne samouprave obavezan da se pridržava propisa koje donosi Vlada R. Srbije?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako da dobijem potvrdu radi ostvarivanja prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće se bavi izgradnjom stanova solidarnosti i finansira se delom iz budžeta (sredstva solidarnosti), a delom putem učešća građana. Koje su obaveze preduzeća u odnosu na PDV?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2851/2009-04 (_)

obveznika PDV - JP "Železnice Srbije" da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu po osnovu isporuke i remonta šinskih vozila, u slučaju kada se plaćanje dela naknade za predmetni promet vrši iz budžeta Republike Srbije, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, na osnovu Programa o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i remonta šinskih vozila u Republici Srbiji za potrebe JP "Železnice Srbije", odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje kada u poreskom

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1450/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja prijave za PDV - evidencione prijave

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pod javnom nabavkom male vrednosti podrazumeva se nabavka istorodnih dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost, na godišnjem nivou, u rasponu vrednosti određene u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Naručilac je dužan da se, pri sprovođenju postupka javne nabavke male vrednosti, pridržava načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe budžetskih sredstava, na način koji obezbeđuje jednakost i slobodnu konkurenciju među ponuđačima.

Naručilac je dužan da donese sopstveni Plan javnih nabavki, čiji sastavni deo čine nabavke male vrednosti, za budžetsku godinu (dalje: Plan nabavki).

Skraćeni postupak jeste postupak u kojem procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti odgovara visini do jedne trećine vrednosti javne nabavke male vrednosti određene u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Redovni postupak jeste postupak u kojem procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti odgovara visini od jedne trećine do pune vrednosti javne nabavke male vrednosti određene u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Dokumentacija u vezi sa javnom nabavkom male vrednosti arhivira se po isteku budžetske godine u kojoj je realizovana javna nabavka.

hor003