hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: bogaćenje

Ukupno nađeno: 1055 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 982 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme inspektora za zaštitu prirodnih bogatstava (RS)

Zakon o javnoj svojini (RS)

Prirodna bogatstva

3.2. Prirodna bogatstva i dobra od opšteg interesa

Sticanje prava na prirodnim bogatstvima i dobrima u opštoj upotrebi

Zakon o vinu (RS)

Obogaćivanje kljuka ili šire

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (RS)

1 a-TE = d-a-tokoferol ekvivalent.2 Ograničenje se primenjuje na proizvode obogaćene gvožđem.3 NE = ekvivalenti nijacina = mg nikotinske kiseline + mg triptofana/60.4 Ograničenje se primenjuje na proizvode iz člana 46. stav 1 tačke 1.1. i 1.2.5 Ograničenje se primenjuje na proizvode iz člana 46. stav 1 tačka 1.4.

1 U skladu sa odredbama iz tačke 5.2 Ograničenje se primenjuje na proizvode obogaćene gvožđem.3 Ograničenje se primenjuje na jela od voća, voćne sokove, nektare i sokove od povrća.

Nacionalna strategija za mlade (RS)

4.3.3. Obogatiti programe medijskih kuća sadržajima koji imaju obrazovni karakter, a primereni su mladima

Etički kodeks farmaceuta Srbije (RS)

Farmaceut kontinuirano nastoji da obogati svoje znanje i nivo stručne osposobljenosti

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil nadzornik parka (RS)

- Razvoj logičkog i apstraktnog mišljenja - Sticanje znanja o dužnostima i obavezama očuvanja prirodnih bogatstava

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

11) Centralni nivo države obuhvata sve subjekte koji su odgovorni za pružanje, pretežno, netržišnih usluga i preraspodelu dohotka i bogatstva na nivou zemlje kao celine; obuhvata budžet Republike Srbije i vanbudžetske fondove, uključujući i fondove socijalnog osiguranja;

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 58 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Kada je ugovor o zakupu nepokretnosti ništav, tužilac nema pravo na naplatu zakupnine ali može da ostvari pravo na naknadu po osnovu neosnovanog obogaćenja .

...

Vanbračnom partneru ne pripada naknada po osnovu neosnovanog obogaćenja za pruženo izdržavanje u toku trajanja vanbračne zajednice.

...

Za period nakon raskida ugovora o zakupu do predaje zakupljenog zemljišta, zakupodavac ima pravo da traži naknadu po osnovu neosnovanog obogaćenja .

...

Ako je jedno lice po zahtevu banke i kao uslov za zaključenje ugovora o kreditu sa istom bankom, njoj predalo opredeljeni devizni iznos i njegovu dinarsku protivvrednost deponovalo, a banka mu, iako je kredit odobren, sredstva po istom nije isplatila, došlo je do neosnovanog obogaćenja banke u visini dinarske protivvrednosti prodatih deviznih sredstava datih u depozit kod iste banke.

...

Nema neosnovanog obogaćenja u situaciji kada je upotreba tuđe stvari imala svoj osnov u pravnom poslu.

...

Za razliku od opšteg pravila kod neosnovanog obogaćenja , iz člana 210. Zakona o obligacionim odnosima, koje predviđa restituciju u naturi onoga što je dato bez pravnog osnova, ili po osnovu koji je naknadno otpao, ili se nije ostvario, ili pak naknadu vrednosti onoga što je primljeno, ukoliko dođe do propasti stvari, član 219. Zakona o obligacionim odnosima, reguliše kao izuzetak, poseban vid sticanja bez osnova, kada neko tuđu stvar upotrebi u svoju korist i tada imalac upotrebljene stvari može

...

Zarada predstavlja obročno davanje, pa se u pogledu roka zastarelosti njenog potraživanja primenjuje rok zastarelosti koji važi za povremena davanja, a ne rok koji važi za potraživanja po osnovu neosnovanog obogaćenja .

...

Nema neosnovanog obogaćenja kada je plaćanje izvršeno samo jedanput i to po pravnosnažnom rešenju o izvršenju.

...

Kada je u pitanju sticanje bez osnova, zatezna kamata pre svega ima funkciju uspostavljanja ekvivalentnosti između neosnovano osiromašenog i neosnovano obogaćenog a kada je neosnovano obogaćen i nesavestan, onda dobija i karakter sankcije, jer u tom slučaju se zatezna kamata prema odredbi zakona duguje od dana kada mu se imovina određenim novčanim iznosom, neosnovano uvećala, odnosno od dana sticanja.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poreski tretman rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava

...

U poreskom bilansu na teret poslodavca priznaje se dugoročno rezervisanje za obnavljanje prirodnih bogatstava , za troškove u garantnom roku i zadržane kaucije i depozite, a ne prizna je se rezervisanje za štetne ugovore

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2820/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja evidencione prijave za PDV fizičkog lica - supruge preminulog fizičkog lica - obveznika PDV koji je obavljao delatnost investicione izgradnje građevinskih objekata, a koja stekne pravo svojine na delu zaostavštine -poslovne imovine, kao i pravo upravljanja i raspolaganja na drugom delu zaostavštine - poslovne imovine koji pripadne maloletnoj deci

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti, hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

a) Da li je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obveznik PDV? b) Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, odnosno prvog prenosa vlasničkog udela na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda fizičkom licu u cilju raseljavanja, a to fizičko lice zauzvrat Direkciji izvrši promet nepokretnosti (ili vlasničkog udela na

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2660/2009-04 (_)

a) Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV -"Dipos" d.o.o. na osnovu ovlašćenja predviđenih Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih stranih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje nekretnina

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1450/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja prijave za PDV - evidencione prijave

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2570/2009-04 (_)

Obaveza evidentiranja za PDV lica koje samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru aktivnosti koje se ne smatraju obavljanjem delatnosti u cilju ostvarivanja prihoda

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 414-00-99/2009-04 (_)

a) Evidentiranje za PDV poljoprivrednika, kao i pravo obveznika PDV da odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez b) Poreski tretman primanja fizičkog lica po osnovu PDV nadoknade, kao i primanja fizičkog lica koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva, a koje se opredelilo za obavezu plaćanja PDV

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

10) da prilikom izgradnje mosta, eventualno pronađene predmete na zemljištu, koji predstavljaju istorijsku vrednost, vodu koja izvire ili druga mineralna bogatstva , preda odnosno pnjavi i ustupi nadležnim organima Republike Srbije bez naknade;

hor003