Traženo: aval

Ukupno nađeno: 322 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 302 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analognei radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije (RS)

321 84007467 95.3 AVALA 203112 444147 439 150 M 48.8 ND

410 84007468 97.6 AVALA 203112 444147 439 150 M 48.8 ND

447 84007469 98.5 AVALA 203112 444147 439 150 H 47.0 ND

541 84007470 101.4 AVALA 203112 444147 439 150 M 51.1 ND

631 84007471 104.0 AVALA 203112 444147 439 150 M 51.1 ND

4. 2C 11/07 6 AVALA 203112 444147 439 170 H 100 ND

29. 2C 12/07 22 AVALA 203112 444147 439 186 H 1000 ND

72. 3P0000001 27 AVALA 203052 444145 439 160 H 5 0/300+200

208. 2P0000173 45 AVALA 203112 444147 439 198 H 100 ND

305. 9T0000/26 57 AVALA 203112 444147 439 198 H 100 ND

367. 0C 15 64 AVALA 203112 444147 439 198 H 100 ND

720. 2P0000502 56 AVALA - RIPANj 203117 443845 280 25 H 0.100 180

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 11 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Imalac menice može direktnom tužbom prema izdavaocu sopstvene trasirane menice i njegovom avalisti tražiti naplatu iste, bez prethodnog protesta menice, što znači da za ostvarivanje meničnih prava prema glavnom meničnom dužniku nije uslov prethodno protestvovanje menice.

...

Rok zastarelosti potraživanja avaliste koji je po osnovu avala isplatio dug po menici, prema glavnom meničnom dužniku je 3 godine od izvršene isplate

...

Obaveza avaliste data prilikom izdavanja menice za obezbeđenje plaćanja između korisnika društvenih sredstava ne gasi se ni u slučaju kada se u nizu indosamenata na toj menici kao indosatar našao trasant pa je dalje indosirao.

...

Avalista se ne može obavezati na isplatu zakonske zatezne kamate zbog docnje sa isplatom meničnog duga

...

Avalista , odgovara kao i glavni dužnik te snosi sve posledice zbog docnje u plaćanju novčane obaveze, što znači i za štetu zbog docnje u plaćanju novčane obaveze i prema pravilima o šteti i odgovornosti za štetu

...

Svi oni koji su menicu trasirali, akceptirali, indosirali ili avalirali , odgovaraju solidarno imaocu menice. Ali, ako je nad jednim solidarnim dužnikom otvoren stečaj, u odnosu na njega parnični postupak će se prekinuti shodno članu 212. ZPP

...

Na sopstvenu menicu, ukoliko to nije u suprotnosti sa njenom prirodom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe koje se odnose na trasiranu menicu pa i one koje regulišu aval .

...

Menica se protestvuje radi očuvanja regresnih prava i NIJE uslov za ostvarivanje meničnih prava prema glavnom dužniku i njegovom avalisti

...

Imalac trasirane sopstvene menice je dužan da podigne protest zbog neisplate, što je uslov za očuvanje regresnih prava imaoca menice protiv tuženog kao avaliste , s obzirom da avalista odgovara onako kako odgovara onaj za koga jemči

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li je tačna informacija da će preduzetnici koji nisu uspeli da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2005. i 2006. godinu biti u situaciji da im se ista refundira ili umanji od strane države?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o avaliranju menice

1. Banke iz ul. br. koju zastupa , kao Avalista i

O AVALIRANjU MENICE

Avalista se obavezuje da izda aval za sopstvenu trasiranu menicu honorata domiciliranu kod ___ u cilju obezbeđenja plaćanja remitentima na iznos od dinara.

Avalista se obavezuje da naznačeni iznos iz menice plati ukoliko to Trasant ne učini u roku u kojem menica dospeva.

Trasant se obavezuje da će isplatiti iznos po avaliranoj menici u celosti o roku dospeća, da će avalisti platiti ceo iznos koji je on platio po menici i da će isplatiti Avalisti revalorizaciju, kao i zateznu zakonsku kamatu za vreme od dana plaćanja meničnog iznosa do naplate Trasanta.

Trasant je u obavezi da odmah, a najkasnije u roku od dana pre dospeća menične obaveze, obavesti Avalistu o nemogućnosti ispunjenja svoje menične obaveze po dospelosti.

TRASANT;; AVALISTA