Traženo: autorska dela

Ukupno nađeno: 1415 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1161 pronadjenog primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan (RS)

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan (RS)

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih pra (RS)

Uredba o evidenciji autorskih dela i predmeta srodnih prava (SCG)

Uputstvo o načinu i postupku prerade novčanica i kovanog novca i zamene pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca i o načinu otkrivanja falsifikata novčanica i kovanog novca i postupanja sa falsifikatima (SCG)

Tarifa o naknadama koje naplaćuje Asocijacija autora i interpretatora za korišćenje muzičkih dela i interpretacija (SCG)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Sastavljanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela , odnosno predmeta srodnog prava - 7.020

Krivični zakonik (RS)

Falsifikovanje rezultata glasanja

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava

Falsifikovanje novca

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 198 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava može vršiti naplatu naknade za emitovanje muzičkih dela od pravnih lica i preduzetnika koja se bave ugostiteljskom delatnošću?

...

Usmeno zaključeni autorski ugovor može proizvoditi pravno dejstvo, ali samo kao ugovor o delu .

...

Korisnik je dužan da plati autorsku naknadu, kako u slučaju kada ostvaruje prihod od iskorišćavanja autorskih dela i predmeta srodnih prava, tako i u slučaju da ne ostvaruje prihod, samo je način utvrđivanja te naknade različit i zavisi od okolnosti da li korisnik ostvaruje ili ne ostvaruje prihod od iskorišćavanja autorskog dela .

...

Krivično delo neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava čini onaj ko stavi u promet ili, u nameri stavljanja u promet, drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela , interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka. U cilju utvrđivanja postojanja ovog krivičnog dela , neophodno utvrditi čija su autorska prava ili druga srodna prava povređena radnjama okrivljenog.

...

i na vozilo stavi registarske tablice navedene u saobraćajnoj dozvoli, ali koje ne pripadaju predmetnom vozilu kojim upravlja, izvršio je krivično delo falsifikovanja isprave iz čl. 355. st. 2. u vezi sa stavom 1 KZ-a, a ne dva krivična dela ( falsifikovanje isprave iz čl. 355. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ-a i posebnih slučajeva falsifikovanja ... dela ...

...

Potraživanje autorske naknade za iskorišćavanje autorskog dela je imovinske prirode, a obaveza na isplatu te naknade izvire iz ugovora ili zakona. Stoga se na obligacioni odnos uspostavljen između autora (ili kolektivne organizacije) i korisnika , u vezi sa plaćanjem naknade, primenjuju i načela obligacionog prava.

...

Neophodna je provera odbrane okr. odgovornog lica kada tvrdi da je njegov potpis falsifikovan na poslovnoj dokumentaciji putem grafološkog veštačenja.

...

Kvalifikatorna okolnost za teži oblik krivičnog dela falsifikovanje novca nije imovinska korist koju okrivljeni ostvaruje već ukupna nominalna vrednost lažnog novca koja se pribavlja, odnosno pravi, preinačuje ili stavlja u promet.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreski tretman prihoda koje ostvare fizička lica po osnovu autorskog dela u slučaju kad je isplatilac prihoda pravno lice koje se bavi kupovinom knjiga od samih autora koji su ujedno i izdavači tih knjiga

...

Aukcijska kuća nije obveznik utvrđivanja i plaćanja poreza na prihode od autorskog dela po odbitku ukoliko samo organizuje aukcije a ne vrši isplatu prihoda po osnovu autorskog dela fizičkom licu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li se PDV plaća na proviziju NBS i proviziju prilikom otkupa efektive (menjačnica)?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 53 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o autorskom delu

O IZRADI I OOBJAVLjIVANjU AUTORSKOG DELA

Za vreme važenja ovog ugovora, autor ne može pravo objavljivanja ugovorenog autorskog dela , na istom jeziku ustupiti trećem licu.

- da se stara o uspešnom rasturanju primeraka dela i da autora povremeno obaveštava o prodaji dela .

Ostatak honorara obračunatog prema autorskim tabacima će biti isplaćen u roku dana od izlaska dela iz štampe,

Ugovorne strane su se sporazumele da kvalitet autorskog dela i njegovu podobnost za štampanje oceni recenzent.

Autor se obavezuje da svako sledeće izdanje dela ponudi Izdavaču, kao i da, ukoliko Izdavač ponudi najmanje jednake uslove u odnosu na druge izdavače, ima preče pravo objavljivanja.

Ako dođe do raskida ugovora, svaka strana je dužna da vrati primljeno, i to autor primljenu akontaciju, a izdavač eventualno primljene delove rukopisa.