hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: asignati

Ukupno nađeno: 143 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 119 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o izmeni odluke o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

Odluka o načinu i postupku obavljanja platnog prometa izmirivanjem međusobnih novčanih obaveza učesnika u platnom prometu asignacijom , cesijom ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom (SCG)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o asignaciji kao i svaki ugovor u privredi predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje se može isključivo sprovesti skraćeni izvršni postupak kada je to izričito naznačio izvršni poverilac.

...

Ukoliko je stečajni dužnik bio nesposoban za plaćanje u vreme davanja Izjave o kompenzaciji (koja je data u periodu od tri meseca pre podnošenja predloga za otvaranje postupka stečaja), stekli su se uslovi za pobijanje označene pravne radnje, obzirom da je preduzeta protivno članu 46. Zakona o platnom prometu, koji predviđa da pravna lica koja obavljaju delatnost, mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverilaca odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu ( asignacija , cesija i

...

Zaključenjem ugovora o asignaciji radi ispunjenja obaveze uputioca prema primaocu uspostavljaju se direktni međusobni odnosi svih učesnika u asignaciji .

...

Kada dužnik uputi svoga poverioca da se naplati od njegovog dužnika, pa poverilac svoju obavezu prema tom ustupljenom dužniku kompenzuje sa potraživanjem koje je ustupanjem stekao prema njemu, onda nije u pitanju gašenje obaveze prvobitnog dužnika kompenzacijom jer nije ispunjen jedan od bitnih uslova za kompenzaciju - uzajamnost potraživanja već je obaveza prvobitnog dužnika ugašena realizovanjem asignacije .Zato se takva pravna radnja stečajnog dužnika ako su ispunjeni drugi zakonski uslovi može pobijati.

...

Bez saglasnosti svih učesnika asignacija nije pravovaljana.

...

Prema stanju u spisima predmet spora je tužiočevo potraživanj opredeljenog novčanog iznosa od 6.000,00 dinara koje je stekao po osnov; ugovora o asignaciji zaključenog 20. 11.1997. godine između PP "S" kao i uputioca, tuženog kao upućenika i tužioca kao primaoca uputa Među strankama nije sporno da su bile u međusobnom poslovnom odnosa te da je tuženi svoja dugovanja po osnovu glavnog duga iz navedenog. poslovnog odnosa delimično izmirio. Među parničnim strankama ) sporno da li je tuženi pasivno

...

Smatra da je kupac izvršio svoju obavezu investiranja u subjekt privatizacije asignacijom , kompenzacijom ili preuzimanjem duga

...

Smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu investiranja u subjekt privatizacije asignacijom , kompenzacijom ili preuzimanjem duga

...

Upućivanje - asignacija

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ko se smatra isplatiocem zarade i ko je dužan da obračuna i uplati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade u slučaju kad se isplata zarade vrši putem asignacije ?

...

Pravo na refakciju dizel-goriva poljoprivrednog gazdinstva ostvarenu u slučaju kada je nabavka dizel-goriva plaćena na osnovu ugovora o cesiji, asignaciji ili kooperaciji

...

Porez na finansijske transakcije plaća se na sve isplate preko računa, na kompenzaciju, na promenu poverioca - cesiju, odnosno na promenu dužnika u određenom obligacionom odnosu - asignaciju (član 2. stav 1. Zakona)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće je mesečni obveznik PDV-a. Od avgusta 2004. godine njegov račun nalazi se u blokadi. Da li mesečni iznos PDV-a može da plati naš kupac na osnovu ugovora o asignaciji iz dospelih obaveza prema nama u roku ( do 10.- og u mesecu za prethodni mesec)?

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o asignaciji

UPUTILAC ( ASIGNANT ): iz ul. br. , koga zastupa , direktor,

UPUĆENIK ( ASIGNAT ): iz ul. br. , koga zastupa , direktor i

PRIMALAC UPUTA ( ASIGNATAR ): iz ul. br. , koga zastupa direktor, zaključuju

O ASIGNACIJI - UPUĆIVANjU

ZA UPUTIOCA - ASIGNANTA ;ZA PRIMAOCA - ASIGNATARA ;ZA UPUĆENIKA - ASIGNATA

hor003