Traženo: alotman

Ukupno nađeno: 47 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 26 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Posebne uzanse u turizmu (RS)

<lat>V</lat>. UGOVOR O ALOTMANU

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

UGOVOR O ANGAŽOVANjU UGOSTITELjSKIH KAPACITETA (UGOVOR O ALOTMANU )

Posebne uzanse u turizmu (RS)

2) Agencijski ugovor o ugostiteljskim uslugama. Za ove ugovore između ugostitelja , agencije i gosta, utvrđuju se posebne uzanse kada je gost pojedinac i za grupu gostiju, kao i posebne uzanse kada je zaključen ugovor o alotmanu .

Ugovor o alotmanu zaključuje se između agencije i ugostitelja u pismenom obliku.

Opšti uslovi putovanja agencije, kao i opšti uslovi poslovanja ugostitelja koji nisu sadržani u ugovoru, a na koje se ugovor ne poziva, su sastavni deo ugovora o alotmanu ako su pre sklapanja ugovora bili dostavljeni drugoj strani, ili ako je ona u vreme sklapanja ugovora bila s njima na drugi način upoznata.

Ako je ugovor o alotmanu zaključen za smeštaj gostiju u ugostiteljski objekat koji se u vreme zaključenja ugovora nalazi u izgradnji (rekonstrukciji), a ugostitelj oceni da objekat u vreme početka važenja ugovora neće biti u stanju pogodnom za prijem gostiju dužan je da bez odlaganja obavesti agenciju o ovim činjenicama.

Ugostitelj je dužan da licima koja mu uputi agencija pruži usluge navedene u vaučeru u skladu s ugovorom o alotmanu .

Usluge navedene u vaučeru, koje nisu u skladu s ugovorom o alotmanu , ugostitelj je dužan da izvrši u granicama raspoloživih kapaciteta .

Ugostitelj je dužan da agenciji isplati proviziju na promet ostvaren na osnovu ugovora o alotmanu .

Ugovorom o alotmanu utvrđuju se rokovi za obaveštavanje ugostitelja o toku popune smeštajnih kapaciteta .

Ako ugovorom nije drukčije određeno, zavisno od navika pojedinog turističkog područja, agencija je dužna da počne sa obaveštavanjem ugostitelja o toku popune angažovanih kapaciteta najkasnije u periodu od 30 do 60 dana pre početka izvršenja ugovora o alotmanu i da nastavi da o tome šalje obaveštenja svakih 15 dana.

Kada se vrši rezervacija za grupu, koja zauzima više od 30% od ukupnog kapaciteta soba, ugostitelj može obavestiti agenciju u pismenoj formi, u periodu od 30 do 60 dana pre datuma dolaska, da on ( ugostitelj ) namerava da raspolaže brojem soba čije angažovanje (popunu) agencija ne garantuje. Ako agencija garantuje rezervaciju svih soba, navedeni otkazi se isključuju.

Ukoliko ugovor o alotmanu sadrži obavezu da agencija popuni angažovane kapacitete (klauzula "puno za prazno") agencija nema pravo potpunog ili delimičnog otkaza angažovanih kapaciteta .

Za ugovore o alotmanu koji sadrže klauzulu "puno za prazno", ugostitelj agenciji plaća proviziju uvećanu za 10% od ugovorene.

Agencija može da koristi kapacitete za koje pošalje obaveštenje o korišćenju posle određenog roka samo ako se ugostitelj s tim složi. U tom slučaju kapaciteti će se koristiti pod uslovima iz ugovora o alotmanu .

Ako agencija u određenom roku ne dostavi ugostitelju obaveštenje o korišćenju angažovanih kapaciteta , odnosno listu gostiju, niti u tom roku obavesti ugostitelja da odustaje od angažovanih kapaciteta , dužna je da plati ugostitelju naknadu štete za neiskorišćene kapacitete .

Ako agencija ne iskoristi usluge za sve goste uredno najavljene prema obaveštenju o korišćenju, odnosno listi gostiju, dužna je da plati ugostitelju naknadu određenu ugovorom o alotmanu .

Ako uzansama iz ove glave nije nešto posebno utvrđeno, na odnose između agencije i ugostitelja iz ugovora o alotmanu primenjuju se posebne uzanse utvrđene za agencijski ugovor o ugostiteljskim uslugama za grupe gostiju.

Ugovor o alotmanu - ugovor kojim se ugostitelj obavezuje da u toku određenog vremena stavi na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu, pruži ugostiteljske usluge licima koja uputi agencija i plati joj određenu proviziju, a ova se obavezuje da nastoji da ih popuni, odnosno da obavesti u utvrđenim rokovima da to nije u mogućnosti, kao i da plati cenu pruženih usluga ukoliko je koristila angažovane smeštajne kapacitete .

Pravilnik o programu pravosudnog ispita (RS)

Ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu ). Pojam. Obaveze turističke agencije. Obaveze ugostitelja . Pravo turističke agencije da odustane od ugovora.

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

(1) Ugovorom o alotmanu ugostitelj se obavezuje da u toku određenog vremena stavi na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu, pruži ugostiteljske usluge licima koje uputi agencija i plati joj određenu proviziju, a ova se obavezuje da nastoji da ih popuni odnosno da obavesti u utvrđenim rokovima da to nije u mogućnosti, kao i da plati cenu pruženih usluga ukoliko je koristila angažovane hotelske kapacitete .

Ugovor o alotmanu mora biti zaključen u pismenoj formi.

(2) Ukoliko nije u mogućnosti da popuni sve angažovane smeštajne kapacitete , turistička agencija je dužna da u ugovorenim ili uobičajenim rokovima obavesti ugostitelja o tome i da mu dostavi listu gostiju, kao i da u obaveštenju odredi rok do koga ugostitelj može slobodno raspolagati angažovanim kapacitetima .

Turistička agencija ne može licima koja šalje u ugostiteljski objekat zaračunavati veće cene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviđene ugovorom o alotmanu ili ugostiteljskim cenovnikom.

(1) Turistička agencija je dužna da licima koja šalje na osnovu ugovora o alotmanu izda posebnu pismenu ispravu (posebna pismena isprava).

(3) Posebna pismena isprava služi kao dokaz da je lice klijent turističke agencije koja je sa ugostiteljem zaključila ugovor o alotmanu .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Turistička organizacija ne može odbiti da plati usluge izvršene po osnovu ugovora o alotmanu ako tokom trajanja ugovornog odnosa nije konkretno prigovorila kvalitetu usluga, niti tražila raskid ugovora

...

Otežano ispunjenje ugovora o korišćenju ugostitljskih kapaciteta (ugovora o alotmanu ), kojim je turistička agencija preuzela obavezu popune angažovanih kapaciteta , u slučaju nastupanja vanrednih prilika može biti samo osnov za sudski raskid ili izmjenu ugovora zbog promijenjenih okolnosti

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ugovor o alotmanu

O ANGAžOVANjU UGOSTITELjSKIH KAPACITETA - ALOTMANU