aktivni vrednosni papiri
aktivni račun
aktivni poslovi reosiguranja
aktivni bankovni poslovi