hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: akcesornost

Ukupno nađeno: 21 primer (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Akcesornost

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja (RS)

6. Potpuna uzetost akcesorijusa : 40%

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (SCG)

Na akcesorni pravni posao, ako nije drukčije određeno, primeniće se pravo merodavno za glavni pravni posao.

Pravilnik o programu pravosudnog ispita (RS)

volje u ugovornim odnosima. Pojam i primena principa najbliže veze za određivanje merodavnog prava u ugovornim odnosima. Pojam i primena principa karakteristične prestacije u određivanju merodavnog prava u ugovornim odnosima. Ugovaranje nadležnosti jugoslovenskog suda za ugovorne odnose. Ostali osnovi nadležnosti jugoslovenskog suda za ugovorne odnose. Određivanje merodavnog prava za ugovor o transferu tehnologije. Određivanje merodavnog prava za cesiju. Određivanje merodavnog prava za akcesorne ...

Pojedinačni akti i radnje uprave bez neposrednog pravnog dejstva. Dokumentovanje. Akti saopštenja. Primanje izjava. Akcesorni akti. Uprvne radnje. Uloga i upotreba prinude u ostvarivanju zadataka uprave. Pojam i vrste upravnih radnji.

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja (SCG)

6. Potpuna uzetost akcesorijusa 40%

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 15 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Sporazum o ugovornoj kazni je ugovor, akcesoran u odnosu na glavni ugovor, kojim se uspostavlja obaveza na čije se obezbeđenje on odnosi. Ugovorna kazna se ugovora u cilju obezbeđenja nenovčanih obaveza iz glavnog ugovora i neraskidivo je vezana za glavni ugovor.

...

Kapara kao akcesorni pravni posao prati sudbinu glavnog ugovora pa kada glavni ugovor nije zaključe, kapara se vraća.

...

S obzirom na akcesornu prirodu sudskih penala, uslovi za njihovo izricanje, prema pravilima izvršnog postupka, zavise i od ispunjenosti uslova za prinudno izvršenje obaveze zbog čijeg se neizvršenja traže.

...

PRAVO NA REGRES JE AKCESORNO PRAVO I ZAVISI OD PRAVA NA GODIŠNjI ODMOR. AKO JE ZAPOSLENI KORISTIO GODIŠNjI ODMOR NAKON STUPANjA NA SNAGU POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJIM JE PREDVIENO PRAVO ZAPOSLENIH NA ISPLATU REGRESA, TADA ZAPOSLENI IMA PRAVO NA PUNI IZNOS REGRESA. ISPLATA REGRESA JE DOSPELA MOMENTOM KORIŠĆENjA GODIŠNjEG ODMORA.

...

Hipoteka je prema svojoj pravnoj prirodi akcesornog karaktera, odnosno zavisna u odnosu na potraživanje, a ako je potraživanje iz bilo kog razloga ništavo ili još nije nastalo, ne nastaje ni hipoteka.

...

Pravna priroda kamate, odnosno njena akcesornost u odnosu na glavno potraživanje, koje je priznato i utvrđeno u postupku stečaja, ne obezbeđuje takav status i kamati, ukoliko takav zahtev za priznanjem i utvrđenjem nije podnet u prijavi potraživanja

...

Sticanjem etažne svojine na pojedinačnim stanovima vlasnici su stekli određena stvarna prava na celoj zgradi srazmerno veličini svoga prava vlasništva na stanu ali koja prava imaju obeležja nedeljivosti i akcesornosti

...

Krivično delo neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela je akcesorne prirode u odnosu na krivično delo otmice

...

Carinska garancija je akcesorna bankarska garancija iz člana 1083. ZOO, te shodno tome obaveza garanta tesno je vezana za obaveze nalogodavca prema korisniku garancije i važi samo ukoliko je ta obaveza punovažna.

...

Neisplaćene dospele zatezne kamate ne mogu da se samostalno utuže sve dok ne prestane glavno novčano potraživanje iz kojeg proizilaze, s obzirom na akcesornost zatezne kamate.

...

Kapara je akcesorna i ne može postojati bez ugovora, jer je sredstvo obezbeđenja izvršenja ugovora i znak da je ugovor nastao

...

Ako je ustupanje poslovnog prostora akcesornog karaktera, prestankom ugovora vraća se i poslovni prostor

...

Odredba člana 63 stav 4 Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima određuje da založna nepokretnost u celini obezbeđuje potraživanje poverioca do potpunog namirenja (zavisnost- akcesornost -hipoteke od tražbine). Iz ovoga sledi, da sve dok postoji potraživanje obezbeđeno hipotekom ne može se tražiti brisanje hipoteke.

...

Stanovanje jednog lica sa odobrenjem nosioca stanarskog prava je stanovanje akcesorne prirode u odnosu na pravo nosioca stanarskog prava, pa smrću nosioca stanarskog prava to pravo prestaje i to lice stiče status bespravno useljenog lica

...

Ugovorna kazna predviđena za slučaj zadocnjenja u ispunjenju ugovora gasi se raskidom ugovora, jer zbog svoje akcesorne prirode deli pravnu sudbinu obaveze na čije se obezbeđenje odnosi

hor003