Traženo: zamena vozačke dozvole

Ukupno nađeno: 14 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 14 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o upravnim pristojbama (RH)

4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 50,00

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (RH)

(2) Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja do 80. godine života vozača , a mijenja se svakih 10 godina. Prilikom ove zamjene vozač se nije dužan podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača .

... vozačka dozvola zamijenit će se hrvatskom vozačkom dozvolom , uz uvjete iz članka 216. stavka 1. točke 1. i 2. i stavka 2. i članka 219. ovoga Zakona, na njihov zahtjev, bez polaganja vozačkog ispita, vozačkom dozvolom za upravljanje onom kategorijom vozila u koju spadaju vozila za čije su upravljanje ovlaštene inozemnom vozačkom dozvolom ... zamjeni ... vozačke dozvole ... Zamijenjena ... vozačka dozvola ...

(3) Inozemna vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju vozila izdana ili da li joj je protekao rok važenja više od šest mjeseci, može se zamijeniti u smislu stavka 2. ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može upravljati, odnosno da joj nije protekao rok važenja više od šest mjeseci.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja ne zamjeni inozemnu vozačku dozvolu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(2) Međunarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdala nadležna tijela ili organizacije strane države. Ta se dozvola ne može zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu .

ili bitno oštećene gume te ako na vozilu ima ugrađene uređaje za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova iz članka 153. ili na kojem je obavljena nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela, a vozilo nije podvrgnuto ispitivanju iz članka 276.) ili na kojem je teret nepravilno smješten, odnosno nedovoljno osiguran, ili kojim se bez dozvole prevozi teret čije dimenzije, odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije, odnosno masu ili osovinsko opterećenje, naredit će vozaču ...

Pravilnik o vozačkim dozvolama (RH)

2. prijevod inozemne vozačke dozvole , ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od šest mjeseci,

Prednja strana Obrasca 3 sadrži prostor za upis: broja registra, prezimena i imena, imena oca, MBG-a i OIB-a, datuma i mjesta rođenja, državljanstva, prebivališta i adrese stanovanja, serijskog broja izdane vozačke dozvole i datuma izdavanja, naziva tijela koje izdaje vozačku dozvolu , datuma do kojeg vrijedi, prostor za fotografije, prostor za upis produženja valjanosti i zamjene vozačke dozvole .

Uredba o upravnim pristojbama (RH)

4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 10.000

Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (RH)

U slučaju gubitka ili krađe prometne dozvole i knjižice vozila vozač je dužan najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prijaviti gubitak ili krađu. Policijska uprava odnosno policijska stanica dužna je po zaprimljenoj prijavi vozaču izdati potvrdu o gubitku ili krađi prometne dozvole odnosno knjižice vozila. Potvrda zamjenjuje prometnu dozvolu dok ne bude izdana nova, a najduže trideset dana od dana izdavanja potvrde. U potvrdu iz stavka 2. ovoga članka

... Zamjena prometnih dozvola izdanih po dosadašnjim propisima i izdavanje knjižica vozila obavljat će se nakon proteka trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Zamjenu prometnih dozvola i izdavanje knjižica vozila obavljat će stanice za tehničke preglede vozila prilikom ovjere tehničkih pregleda vozila. Do roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka izdavat će se prometne dozvole ... vozačke dozvole ...

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole (RH)

Kada je prometna dozvola nestala izvan područja na kojem je vozilo registrirano, nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka izdat će vozaču potvrdu o prijavi nestanka prometne dozvole . Potvrda zamjenjuje prometnu dozvolu najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.

Pri zamjeni vozačke dozvole izdane u stranoj državi, umjesto datuma polaganja vozačkog ispita na odgovarajuće mjesto obrasca vozačke dozvole upisuje se datum kad je zamijenjena inozemna vozačka dozvola .