Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

ZAKON

O PREUZIMANjU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENjUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 53 od 08 listopada 1991)

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju kao republički zakoni ovi savezni zakoni:
1) Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89 i 61/90),
2) Zakon o privremenim mjerama o ciljevima i zadacima zajedničke monetarne politike u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),
3) Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 i 72/90),
4) Zakon o sanaciji, stečaju i likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 63/90) osim odredaba čl. 5. do 13.,
5) Zakon o privremenim mjerama o pretvaranju dijela kratkoročnih kredita iz primarne emisije u dugoročne kredite ("Službeni list SFRJ", br. 25/90),
6) Zakon o privremenim mjerama o odgodi vraćanja dijela kredita iz primarne emisije ("Službeni list SFRJ", br. 26/91 ),
7) Zakon o privremenoj mjeri o prijevremenoj otplati obveza po komercijalnim kreditima prema SSSR-u koje su dospjele u 1989. i koje dospijevaju u idućim godinama ("Službeni list SFRJ", br. 61/90),
8) Zakon o kreditnim odnosima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 84/90).
9) Zakon o korištenju kredita po Sporazumu o privrednoj i tehničkoj suradnji u izgradnji i rekonstrukciji industrijskih i drugih objekata u SFRJ zaključenom 29. svibnja 1981. između SIV-a, Skupštine SFRJ i Vlade SSSR ("Službenilist SFRJ", br. 18/82),
10) Zakon o zaduživanju u inozemstvu za refinanciranje kredita i uzimanje financijskih kredita od 1988. do 1996. godine ("Službeni list SFRJ", br. 31/88, 8/89 i 33/89),
11) Zakon o načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili supergaranciju i kreditima iz međudržavnih sporazuma ("Službeni list SFRJ", br. 43/86),
12) Zakon o uvjetima korištenja odobrenih i sklopljenih ugovora o zajmu s međunarodnim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 37/87),
13) Zakon o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90),
14) Zakon o privremenim mjerama o zajedničkoj deviznoj politici i Projekciji platne bilance Jugoslavije za 1991. godinu ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),
15) Carinski zakon ("Službeni list SFRJ", br. 34/90 prečišćeni tekst),
16) Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni list SFRJ", br 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86, 81/87, i 34/89),
17) Zakon o plaćanju posebne pristojbe za izravnanje poreskog opterećenja uvezene robe ("Službeni list SFRJ", br. 63/80),
18) Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list SFRJ", br. 31/70),
19) Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 63/89) i Zakon o privremenim mjerama o izmjenarna i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 111/91),
20) Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),
21) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Službeni list SFRJ", br.17/90 i 82/90),
22) Zakon o Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku suradnju ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),
23) Zakon o osiguravanju sredstava osnivačkog uloga Federacije u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku uradnju ("Službeni list SFRJ", br. 41/89, 21/90 i 61 /90),
24) Zakon o financiranju osiguranja izvoznih poslova protiv nekomercijalnih rizika ("Službeni list SFRJ", br.71/ 73 i 52/79),
25) Zakon o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 i 61/90),
26) Zakon o financijskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89 i 61/90),
27) Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala ("Službeni list SFRJ", br. 64/89),
28) Zakon o vrijednosnim papirima ("Službeni list SFRJ", br. 64/89 i 29/90),
29) Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ", br. 104/46 i "Službeni list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89),
30) Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ", br. 105/46 i "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73),
31) Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SFRJ", br. 57/89),
32) Zakon o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje programa modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 33/89 i Zakon o programu modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 44/89),
33) Zakon