Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

Na temelju članka 234. stavka 5. podstavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 105/2004), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, VRSTI I OPSEGU PREGLEDA, NAČINU VOENjA EVIDENCIJE I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VOZAČA IKANDIDATA ZA VOZAČE

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 92 od 27 srpnja 2005, 45/06, 38/08)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače.

Članak 2.

Vozači i kandidati za vozače svrstavaju se prema sadržaju i rokovima pregleda u sljedeće skupine:
- kategorije vozača kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje: M, A1, A, B, B+E i F,
- kategorije vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno sastavni dio posla koji pretežito obavljaju: M, A1, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E, F, G i H kategorije.

Članak 3.

Ministar zdravstva i socijalne skrbi ovlašćuje zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada za obavljanje pregleda vozača i kandidata za vozače.
Zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada obvezne su voditi evidenciju svih pregledanih vozača i kandidata za vozače.
Zdravstvene ustanove, trgovačka društava i privatne ordinacije medicine rada obvezne su čuvati medicinsku dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje sukladno ovom Pravilniku su:
- zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače,
- redovni nadzorni zdravstveni pregledi vozača,
- izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača.

Članak 5.

Zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače određene kategorije obavlja se radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Članak 6.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se kod svakog produženja roka važenja vozačke dozvole, tako da ograničenje zdravstvene sposobnosti ne može biti kraće od godine dana.

Članak 7.

Zdravstveni pregled prije početka osposobljavanja kandidata za vozače radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, sastoji se najmanje od sljedećih pregleda: kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),
- izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije određeno,
- pregleda vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja,
- psihologijskog testiranja intelektualnih sposobnosti i osobnosti,
- ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen specijalisti ovisno o indikaciji.

Članak 8.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača i vozača starijih od 80 godina radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za produženje vozačke dozvole čine sljedeći pregledi:
- kompletan pregled specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),
- izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije određeno,
- pregleda vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja,
- psihologijsko testiranje intelektualnih sposobnosti i osobnosti ,
- ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen specijalistu ovisno o indikaciji.

Članak 9.

Izabrani liječnik opće/obiteljske medicine i liječnik druge specijalnosti obvezan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu o tome da je kod određene osobe promijenjeno zdravstveno stanje tako da bitno utječe na sigurno upravljanje vozilom.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava upućuje vozača na izvanredni zdravstveni pregled. Nova vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja navedenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti; u slučaju privremene nesposobnosti uskraćuje se za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti, dok se kod trajne nesposobnosti izdavanje dozvole uskraćuje trajno.

Članak 10.

Vozači i kandidati za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnim na rok od 10 godina, odnosno do mijenjanja vozačke dozvole svakih deset godina. Uz zahtjev za mijenjanje vozačke dozvole vozač obvezan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača.
Vozači stariji od 80 godina ocjenjuju se sposobnima na rok od dvije godine.

Članak 11.

Na zdravstvenom pregledu kandidata prije početka osposobljavanja za vozače, na redovnom i na izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu vozača, vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnima uz vremensko ograničenje u sljedećim slučajevima:
- ako imaju kompletni srčani blok, nakon ugradnje elektrostimulatora (pace-maker) i redovnih kontrola kojima se potvrđuje uredna srčana funkcija,
- ako imaju samo jedno oko uz uvjet da je oštrina vida tog oka sa ili bez korekcije najmanje 0,8 i da je od gubitka oka prošlo više od 6 mjeseci,
- ako su dijabetičari pod terapijom, uz uvjet da ne uzimaju lijekove s hipoglikemičkim učinkom, da se redovno kontroliraju kod dijabetologa i imaju regulirane vrijednosti šećera u krvi,
- ako imaju poremećenu funkciju lokomotornog sustava uslijed bolesti ili stanja kostiju, zglobova ili mišića, ili postoje deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, uz uvjet da mogu upravljati standardnim vozilom.

Članak 12.

Kandidati za vozače i vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnima i onda kada im je tijekom vožnje potrebno neko pomagalo ili adaptacija vozila, što treba biti navedeno i u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti i u vozačkoj dozvoli:
- kada vozač ili kandidat za vozača postiže propisanu oštrinu vida korekcijom uporabom naočala; naočala ili kontaktnih leća; kontaktne leće na jednom ili oba oka, obvezan je tijekom vožnje koristiti propisano optičko pomagalo,
- kada vozač ili kandidat za vozača rabi slušni amplifikator, obvezan je koristiti slušno pomagalo tijekom vožnje,
- kada je vozač ili kandidat za vozača gluha ili gluhonijema osoba,
- kada je vozač ili kandidat za vozača sposoban za vožnju uz adaptaciju, obvezan je posjedovati potvrdu da je vozilo kojim upravlja adaptirano, sukladno nedostatku koji je uvjetovao potrebu adaptacije.

Članak 13.

Vozači i kandidati za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje uvijek se ocjenjuju nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada boluju od sljedećih bolesti ili stanja:
a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije:
1) psihomotorni i senzomotorni poremećaji (smanjena okulomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost),
2) intelektualna insuficijencija ispod graničnih vrijednosti, neovisno o etiologiji,
3) izrazite promjene kognitivnih funkcija: smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,
4) poremećaj strukture ličnosti: poremećaj prilagodbe, psihopatije, sociopatije, granični poremećaj osobnosti ("border line"), emocionalna nezrelost i nestabilnost, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,
5) organski duševni poremećaji i organski poremećaj ličnosti,
6) psihoze: akutne, bez obzira na etiologiju, kronične s rezidualnim i regresivnim promjenama,
7) perzistirajući sumanuti poremećaji,
8) afektivni poremećaji: manični, depresivni, bipolarni, sa ili bez psihotičnih simptoma, kao i recidivirajući sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, a koji se ne mogu uspješno regulirati terapijom. Ako se mogu regulirati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za sigurno upravljanje vozilom,
9) neurotski poremećaji vezani za stres (teži anksio-depresivni, fobično-anksiozni, disocijativni, opsesivno-konfuzivni, i recidivirajući), dok se ne mogu uspješno regulirati terapijom,
10) disocijativni poremećaji,
11) poremećaji koordinacije, rigor, tremor, koreotični i atetotični pokreti, Sclerosis multipledž, M. Njilson, M. Parkinsoni; piramidne i ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi koji bitno