Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju ("Narodne novine" broj: 63/2007.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NA ČINU VOENjA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELjIVU

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 33 od 21 ožujka 2008)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, odobrenja za nabavu oružja, zahtjeva za registraciju oružja, oružnih listova, potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, odobrenja za držanje oružja, dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem, odobrenja za unos lovačkog-športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu prijenosa preko njenog područja te držanja i nošenja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, sadržaj i izgled obrazaca evidencije o podnijetim zahtjevima i izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim oružnim listovima, odobrenjima za držanje oružja i potvrdama o prijavljenom oružju, sadržaj i izgled obrazaca evidencije izdanih odobrenja za unos lovačkog ili športskog oružja u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, sadržaj i izgled obrazaca evidencije o potvrđivanju unosa oružja temeljem odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu, sadržaj i izgled obrasca evidencije o oduzetom, nađenom i predanom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o oružju i streljivu nabavljenom za obavljanje svoje djelatnosti, sadržaj i izgled obrasca evidencije o davanju tog oružja i streljiva na korištenje, sadržaj i izgled obrasca evidencije o proizvedenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o isporučenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o nabavljenom i prodanom oružju i streljivu, sadržaj i izgled obrasca evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju, sadržaj i izgled obrasca evidencije o ustupljenom oružju i utrošenom streljivu na civilnom strelištu, sadržaj i izgled evidencije dopusnice o neposrednom rukovanju vatrenim oružjem, sadržaj i izgled evidencije o sakupljenom oružju te način vođenja propisanih evidencija.

I. OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE NADLEŽNO TIJELO PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA FIZIČKE OSOBE ODNOSNO PREMA MJESTU SJEDIŠTA PRAVNE OSOBE

Članak 2.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se na obrascu 1 u policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva.
Obrazac 1 veličine je 210×297 mm.

Članak 3.

Odobrenje za nabavu oružja izdaje se na obrascu 2.
Obrazac 2 veličine je 210×297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi svijetlocrvene, a treći žute boje.

Članak 4.

Trgovačka društva i obrti ovlašteni za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: ovlašteni trgovac oružjem) kod kojih je oružje ili streljivo nabavljeno unose u obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju ili streljivu i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ga je izdala, a treći zadržavaju.
U slučaju nabave već registriranog oružja, obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava).
Policijska uprava, kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu oružja.

Članak 5.

Zahtjev za registraciju oružja podnosi se na obrascu 3.
Obrazac 3 veličine je 210×297 mm.
Uz zahtjev za registraciju oružja, građanin, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja, prilaže dvije fotografije veličine 30×35 mm.

Članak 6.

Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 4.
Obrazac 4 je svijetlosive boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 7.

Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 5.
Obrazac 5 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen 74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 8.

Državnim tijelima, trgovačkim društvima, organizacijama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: "pravne osobe") radi držanja oružja izdaje se odobrenje za držanje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 6.
Obrazac je veličine 210×297 mm i označen je serijskim brojem.

Članak 9.

Fizičkim i pravnim osobama se izdaje potvrda o prijavljenom oružju kategorije C čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 7.
Obrazac 7 ispisuje nadležna policijska uprava/policijska postaja iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 10.

Fizičkim osobama izdaje se dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 8.
Obrazac 8 ispisuje nadležna policijska uprava iz sustava za automatsku obradu podataka.

II. OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE GRANIČNA POLICIJA NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Članak 11.
Strancu koji je u tranzitu preko područja Republike Hrvatske i prenosi lovačko ili športsko oružje i streljivo, a koje mu nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu prijenosa oružja i streljiva preko područja Republike Hrvatske.
Hrvatskom državljaninu s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja i strancu koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi lova te članovima stranih streljačkih organizacija koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi sudjelovanja na športskim takmičenjima i sa sobom nose odgovarajuće oružje i streljivo, a to oružje i streljivo nije im upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu držanja i nošenja lovačkog i športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.
Odobrenje za unos lovačkog ili športskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku izdaje se na obrascu 9 koji je