Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 79 od 24 lipnja 2010)

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje: osnovica, obračun, korekcijski koeficijenti, način i rokovi plaćanja vodnoga doprinosa, te vođenje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i naplatom vodnoga doprinosa.

II. OSNOVICA I OBRAČUN

Članak 2.

Vodni doprinos se obračunava po službenoj dužnosti. Obveznik vodnoga doprinosa (investitor) dužan je dostaviti Hrvatskim vodama ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM-1 ili obrazac IM-2) i po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine.
Obrazac IM-1 i obrazac IM-2 sastavni su dio ovoga Pravilnika.
Primjer analitičkog iskaza izračuna mjera građevine daju Hrvatske vode na svojoj internetskoj stranici.
Projektant jamči za istinitost podataka ispunjenih u obrascu iskaza mjera za obračun vodnog doprinosa i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine.
Vodni doprinos se obračunava na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine.
Ako izračun vodnoga doprinosa na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine u bitnom odstupa od podataka iz glavnoga projekta ili projekta izvedenoga stanja odnosno idejnoga projekta kada se gradi na temelju rješenja o uvjetima građenja (dalje u tekstu: projektna dokumentacija) Hrvatske vode pozivaju projektanta, s obavijesti investitoru, da izmijeni podatke o iskazu mjera u obrascima IM-1, odnosno IM-2 i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine radi usklađenja s podacima iz projektne dokumentacije. Rok za izmjenu je 15 dana po primitku poziva. Za izmjenu podataka iz ovoga stavka dostatna je ovjera potpisom i pečatom projektanta.
Ne postupi li projektant po pozivu iz stavka 6. ovoga članka, Hrvatske vode će obračunati vodni doprinos temeljem projektne dokumentacije i prijaviti projektanta nadležnoj komori.

Članak 3.

Ako je ovim Pravilnikom propisan korekcijski koeficijent, visina vodnoga doprinosa izračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa propisane u članku 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa ("Narodne novine", broj 78/10, u daljnjem tekstu Uredba), i korekcijskog koeficijenta.
Iznos vodnoga doprinosa obračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa iz stavka 1. ovoga članka s mjerama građevine koja se gradi.

Članak 4.

Na izračun mjera građevine primjenjuju se odredbe propisa o prostornom uređenju i gradnji i propisa o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa.

Članak 5.

Na građenje građevina iz tarifnih brojeva 1. i 5. stavka 1. članka 4. Uredbe, vodni doprinos se na obujam do 6 metara svijetle visine etaže plaća primjenom korekcijskog koeficijenta 1,0, a na obujam iznad 6 metara svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.
Ako građevina iz stavka 1. ovog članka, ima više etaža iznad 6 metara svijetle visine, na obujam od svake od njih vodni doprinos se plaća po pravilu iz prethodnoga stavka.
Na građenje plastenika i staklenika namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji vodni se doprinos plaća po tarifnom broju 5. iz stavka 1. članka 4. Uredbe i to na obujam do 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25, a na obujam iznad 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.

Članak 6.

Na građenje građevine koja se gradi na mjestu uklonjene građevine odnosno koja se dograđuje, vodni doprinos će se obračunati samo na povećane mjere (obujam, površinu odnosno duljinu, ovisno o vrsti građevine) takvog građenja u odnosu na mjere građevine koja se uklanja radi građenja nove građevine, odnosno u odnosu na mjere postojeće nedograđene građevine.
Vodni doprinos se ne obračunava ako mjere građevine iz stavka 1. ovoga članka nisu povećane.
Ako se na mjestu građevine koja se uklanja gradi građevina s dvije ili više namjena navedenih u stavku 1. članka 4. Uredbe, vodni doprinos se obračunava na povećane mjere nove građevine primjenom nižega izraza:
gdje je:
x
N = (Mg - Mu) SUMA * (Ti * Mi/Mg)
i=1
N - iznos vodnoga doprinosa
Mg - mjere građevine koja se gradi
Mu- mjere građevine koja se uklanja
Mi - mjera građevine koja se gradi za svaku od namjena i; i=1,2,...,n
Ti - visina vodnog doprinosa iz članka 4. Uredbe i
i - namjena građevine iz članka 2. Uredbe; i=1, 2,..., n, ovisno o broju namjena.

Članak 7.

Na građenje spremišta za poljoprivredne proizvode i/ili vino, obveznika koji je poljoprivredni proizvođač, vodni se doprinos plaća po tarifnom broju 1. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.
Na građenje spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 5. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.
Na građenje građevina u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, ribarskih spremišta koje obveznicima - fizičkim osobama služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate, vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 3. stavka 1. članka 4. Uredbe, uz primjenu korekcijskog koeficijenta 0,25.
Na građenje otvorenih objekata komunalne infrastrukture, vodni doprinos se obračunava po tarifnom broju 9. stavka 1. članka 4. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,20.
Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata i članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status kojih je utvrđen sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodni doprinos se obračunava na građenje građevina iz tarifnoga broja 2a. stavka 1. članka 4. Uredbe primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50, a ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata primjenom korekcijskog koeficijenta 0,80.

Članak 8.

Ako su obveznici vodnoga doprinosa suinvestitori iste građevine za sve njih će se donijeti jedno rješenje o obračunu, a oni solidarno odgovaraju za uplatu ukupnog iznosa vodnoga doprinosa.

Članak 9.

Rješenja u postupku obračuna i naplate vodnoga doprinosa izdaju se na obrascu koji mora sadržavati naziv Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske u obliku vodenoga znaka.
Odredba stavka 1. ovoga članka