Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine2, br. 91A/93), ministar financija donosi

NAREDBU

O VOENjU NADZORNE KNjIGE SVAKOG SKLOPLjENOG VANjSKOTRGOVINSKOG POSLA I KREDITNOG POSLA S INOZEMSTVOM

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 112 od 17 studenog 1993)

1) Domaće pravne osobe dužne su voditi nadzornu knjigu o svakom sklopljenom vanjskotrgovinskom poslu i kreditnom poslu s inozemstvom, te o izvršavanju tih poslova (plaćanje i naplata).
2) Nadzorna knjiga smatra se poslovnom knjigom i čuva se po propisu o čuvanju poslovnih knjiga.
Nadzorne knjige vode se u obliku povezane knjige ili u obliku kartica ili putem računara. Svaka kartica označena je rednim brojem, a ovjerava ih ovlaštena osoba.
3) Podaci se unose u nadzornu knjigu iz isprava o sklopljenom vanjskotrgovinskom i kreditnom poslu s inozemstvom.
Za svaki sklopljeni posao podaci iz dokumenata unose se u nadzornu knjigu redom kako nastaju, u roku pet dana od dana primanja isprava.
4) Domaće pravne osobe koje obavljaju poslove izvoza i uvoza robe dužne su voditi nadzornu knjigu izvoza robe i nadzornu knjigu uvoza robe, koje sadržavaju ove podatke:
a) nadzorna knjiga o izvozu robe:
- broj i datum ugovora - narudžbe:
- vrijednost ugovorenog posla, naziv i količina robe;
- instrument osiguranja naplate;
- naziv (tvrtka) kupca, zemlja namjene robe;
- naziv (tvrtka) posrednika, postotak ugovorene provizije;
- zakonski rok naplate, te produženi rok naplate;
- broj i datum izvozne carinske deklaracije i vrijednost u devizama;
- količina izvezene robe;
- ime i sjedište proizvođača - vlasnika robe;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.
b) nadzorna knjiga o uvozu robe:
- vrijednost ugovorenog posla u devizi;
- vrsta i količina robe;
- naziv (tvrtka) dobavljača robe;
- naziv posrednika, postotak ugovorene provizije, te rok plaćanja;
- naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe za čiji se račun roba uvozi;
- broj i datum uvozne carinske deklaracije;
- naziv i količina uvezene robe, te vrijednost robe iskazana u devizama;
- način plaćanja (akreditiv, doznaka ili na drugi način);
- datum plaćanja robe i iznos koji je plaćen u devizama
- zemlja porijekla uvezene robe;
- zemlja iz koje se roba uvozi i zemlja u koju se obavlja plaćanje.
5) Domaće pravne osobe koje poštanskim pošiljkama izvoze ili uvoze knjige, časopise, publikacije i poštanske marke dužne su voditi nadzorne knjige poštanskih pošiljaka u koje unose sljedeće podatke:
a) u nadzornu knjigu izvoza robe:
- broj i datum fakture i iznos u devizama:
- naziv dobavljača za čiji se račun vrši izvoz;
- broj i datum carinske deklaracije;
- naziv (tvrtka) kupca i posrednika, te postotak ugovorene provizije;
- zakonski rok naplate, produženi rok naplate;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.
b) u nadzornu knjigu uvoza robe:
- broj i datum fakture inodobavljača i iznos u devizama;
- naziv domaće osobe za koju se vrši uvoz;
- broj i datum carinske deklaracije;
- naziv i količina robe:
- naziv (tvrtka) prodavatelja robe i posrednika, te postotak ugovorene provizije;
- datum naloga za plaćanje i iznos u devizama.
6) Domaće pravne osobe koje obavljaju usluge prijevoza u cestovnome, pomorskome, zračnome, riječnom, jezerskom, željezničkom, poštanskom, telefonskom i telegrafskom prometu; lučke usluge; poslove javnog skladišta; aerodromske usluge; poslove tegljenja, spašavanja i vađenja brodova; međunarodno prometno-agencijske poslove; poslove međunarodnog otpremništva; poslove ugovorne kontrole kvalitete i kvantitete roba u međunarodnom prometu i usluge osiguranja, dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva deviza i nadzornu knjigu odljeva deviza, koje moraju sadržavati sljedeće podatke:
a) nadzorna knjiga priljeva deviza:
- kratak opis ugovorenog posla;
- naziv (tvrtka) i zemlja naručitelja posla;
- način plaćanja (doznaka, akreditiv ili na drugi način), vrijednost posla iskazana u devizama:
- broj i datum fakture, teretnice, obračuna i sl., te vrijednost ugovorenog posla iskazana u devizama;
- datum izvršenja posla;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate u devizama.
b) nadzorna knjiga odljeva deviza:
- kratak opis ugovorenog posla;
- naziv (tvrtka) i zemlja izvršitelja posla, te naziv domaće osobe za