Za pristup cjelovitom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo:

Na temelju članka 3.b stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o otpadu ("Narodne novine", br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

NAPUTAK

O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENjA KOMUNALNIM OTPADOM

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 129 od 14 novembra 2011, 137/11)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim naputkom se propisuje način rada tijela Grada Zagreba, grada i općine nadležnog za gospodarenje komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) u vezi s izračunom naknade za gospodarenje komunalnim otpadom koju su dužni plaćati obveznici naknade za javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području gradova i općina.

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknade gospodarenja komunalnim otpadom, u smislu ovog naputka, su obveznici naknade čijim djelovanjem nastaju troškovi gospodarenja komunalnim otpadom, odnosno kućanstva te pravne i fizičke osobe - obrtnici koji obavljaju proizvodnu i/ili uslužnu djelatnost, a koje su sklopile ugovor s ovlaštenom osobom kojoj je povjereno obavljanje skupljanja komunalnog otpada na području općine i/ili grada (u daljnjem tekstu: obveznik naknade).
(2) Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se uz primjenu načela "onečišćivač plaća" sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o otpadu.
(3) Primjena načela "onečišćivač plaća" podrazumijeva da troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosi obveznik naknade koji predaje komunalni otpad za komunalni otpad koji je predao.
(4) Prihodi od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada su svi prihodi ostvareni gospodarenjem izdvojenim otpadom iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom.

Članak 3.

(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s propisom o zaštiti potrošača.
(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu s zakonom o općem upravnom postupku.

II. ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN NAKNADE GOSPODARENjA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.

(1) Odluka o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom koju donosi nadležno tijelo sadrži:
- odabir određenog modela izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom za otpad iz kućanstva sukladno kriteriju količine propisanim člankom 17. stavkom 2. Zakona o otpadu,
- pravilo putem kojeg se izračunava naknada gospodarenja komunalnim otpadom,
- broj i trajanje obračunskih razdoblja,
- iznosi troškova gospodarenja komunalnim otpadom u prethodnoj godini,
- iznosi prihoda od gospodarenja izdvojenim i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom u prethodnoj godini,
- procjena iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom u tekućoj godini,
- procjena iznosa prihoda od gospodarenja izdvojenim i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom u tekućoj godini,
- pravilo putem kojeg je izračunata jedinična naknada,
- količina preuzetog komunalnog otpada u prethodnoj godini ovisno o korištenom modelu, osim za model koji koristi broj članova kućanstva,
- iznos jedinične naknade,
- rok važenja odluke,
- uputa o reklamaciji računa.
(2) Procjene iznosa troškova i prihoda iz stavka 1. točke 6. i 7. ovog članka za tekuću godinu nadležno tijelo donosi na temelju podataka o troškovima, prihodima, količini skupljenog komunalnog otpada te količinama izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada za prethodnu godinu koje objavljuje u prilogu odluke iz stavka 1. ovog članka.
(3) Primjeri Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom dani su prilozimaI.,II. iIII. ovog Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Odluku iz članka 4. stavka 1. ovoga Naputka nadležno tijelo dužno je donijeti do 31. prosinca 2012. godine.

III. MODELI IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENjA KOMUNALNIM OTPADOM

Model koji uključuje korištenje mase komunalnog otpada

Članak 6.

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju je umnožak mase preuzetog otpada od određenog obveznika naknade i naknade po jedinici mase otpada.
Iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju izračunava se prema općem izrazu:
F = E dž A, odnosno prema izrazu: F = (Suma) Lndž ŠB-DĆ / C.
(2) Oznake korištene u izrazu iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeće značenje:
A - naknada po jedinici mase otpada (jedinična naknada) Škn/kgĆ,
B - zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom ŠknĆ,
C - ukupna masa komunalnog otpada skupljenog od svih obveznika naknade u prethodnoj godini ŠkgĆ,
D - zbroj procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada ŠknĆ,
E - ukupna masa komunalnog otpada preuzeta od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju ŠkgĆ,
F - iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju ŠknĆ,
L- masa pojedine odvage komunalnog otpada preuzetog od određenog obveznika naknade ŠkgĆ,
(Suma) Ln - zbroj masa svih odvaga preuzetog komunalnog otpada od određenog obveznika naknade u određenom obračunskom razdoblju ŠkgĆ.
(3) Ukupna masa preuzetog komunalnog otpada od određenog obveznika naknade je zbroj odvaga komunalnog otpada u kilogramima preuzetog od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju, pri čemu je potrebno odrediti masu pojedine odvage korištenjem umjerene vage prilikom preuzimanja komunalnog otpada od određenog obveznika naknade.
Ukupna masa preuzetog otpada od određenog obveznika naknade se izračunava prema izrazu: E = (Suma) Ln.
(4) Naknada po jedinici mase otpada u određenom obračunskom razdoblju je količnik razlike zbroja procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom i procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada, i ukupne mase skupljenog komunalnog otpada od obveznika naknade, sukladno odluci iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka. Naknada za jedinicu mase otpada je jedinstvena za komunalni otpad iz kućanstva i iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti.
Naknada po jedinici mase otpada izračunava se prema izrazu: A = ŠB - DĆ / C.

Model koji uključuje korištenje volumena komunalnog otpada

Članak 7.

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju je umnožak ukupnog volumena preuzetog otpada od određenog obveznika naknade i naknade po jedinici volumena otpada.
Iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju izračunava se prema općem izrazu:
F = G dž I, odnosno prema izrazu: F = (Suma)Hndž ŠB - DĆ / J.
(2) Oznake korištene u izrazu iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeće značenje:
B - zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom ŠknĆ,
D - zbroj procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada ŠknĆ,
F - iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju ŠknĆ,
G - ukupni volumen komunalnog otpada preuzet od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju ŠLĆ,
H - volumen pojedinačne posude ili vreće u kojoj se skuplja komunalni otpad ŠLĆ,
(Suma)Hn - zbroj volumena predanih pojedinačnih posuda ili vreća u kojoj se skuplja komunalni otpad u obračunskom razdoblju ŠLĆ,
I- naknada po jedinici volumena otpada (jedinična naknada) Škn/LĆ,
J - ukupni volumen skupljenog komunalnog otpada od svih obveznika naknade u prethodnoj godini ŠLĆ.
(3) Ukupni volumen preuzetog otpada od određenog obveznika naknade je umnožak deklariranog volumena posude ili vreće u kojoj se skuplja komunalni otpad i broja predanih posuda ili vreća u obračunskom razdoblju, pri čemu vrijedi pretpostavka da posuda ili vreća u kojoj se skuplja komunalni otpad