Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O POVLASTICI NA PUTOVANjE LICA SA INVALIDITETOM

(Objavljen u "Sl. listu CG", br. 80 od 26. decembra 2008)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Lice sa invaliditetom ima pravo na povlasticu na putovanje u drumskom i željezničkom saobraćaju na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: povlastica na putovanje) u skladu sa ovim zakonom.

Član 2

Pravo na povlasticu na putovanje ima korisnik njege i pomoći drugog lica i djeca i mladi koji su ostvarili pravo na pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama, u skladu sa propisom iz oblasti socijalne i dječje zaštite i korisnik njege i pomoći drugog lica, koji je to pravo ostvario u skladu sa propisom iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja ( u daljem tekstu: lice sa invaliditetom).

Član 3

Pravo na povlasticu na putovanje ima i pratilac lica sa invaliditetom .

Član 4

Pravo na povlasticu na putovanje mogu da ostvare crnogorski državljani sa prebivalištem u Crnoj Gori.
Pravo na povlasticu na putovanje može da ostvari i lice koje traži azil, lice kome je priznat status izbjeglice, lice kome je odobrena dodatna zaštita u skladu sa posebnim propisima i strani državljanin koji živi u Crnoj Gori, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Član 5

Sredstva za ostvarivanje prava propisanog ovim zakonom obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Član 6

Pojedini izrazi u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:
1) pratilac lica sa invaliditetom je roditelj, staratelj ili lice koga lice sa invaliditetom ovlasti;
2) korisnik povlastice na putovanje je lice koje je ostvarilo pravo na povlasticu;
3) ostvareno putovanje je provoz u odlasku i prevoz u povratku;
4) drumski saobraćaj je međumjesni linijski prevoz putnika;
5) željeznički saobraćaj je prevoz putnika u bilo kojem razredu.

II. PRAVO NA POVLASTICU NA PUTOVANjE

Član 7

Lice sa invaliditetom ima pravo na povlasticu za dvanaest putovanja u drumskom i željezničkom saobraćaju, u toku kalendarske godine.
Lice sa invaliditetom, koje je u radnom odnosu, ima pravo i na povlasticu na putovaše od mjesta stanovanja do mjesta rada, kao i povratak u mjesto stanovanja.

Član 8

Pravo iz člana 7 ovog zakona ima i pratilac lica sa invaliditetom.
Pravo na povlasticu na putovanje pratilac ima i u slučaju kada putuje po lice sa invaliditetom ili se vraća poslije praćenja lica sa invaliditetom.
Pratilac djece i mladih koji su ostvarili pravo na pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama ima pravo na povlasticu na putovanje za vrijeme trajanja vaspitanja i obrazovanja, od mjesta stanovanja do mjesta vaspitanja i obrazovanja, a ako su djeca i mladi smješteni u ustanovu ili u drugu porodicu ima pravo na povlasticu na putovanje za vrijeme zimskog i ljetnjeg školskog raspusta, ako putuje u mjesto stanovanja, kao i za povratak u mjesto školovanja.

Član 9

Postupak za ostvarivanje prava na povlasticu na putovanje iz čl. 7 i 8 ovog zakona pokreće se na zahtjev lica sa invaliditetom ili njegovog pratioca.

Član 10

Zahtjev za ostvarivanje prava na povlasticu na putovanje podnosi se centru za socijalni rad na čijoj teritoriji lice sa invaliditetom ima prebivalište ( u daljem tekstu: centar).

Član 11

Lice sa invaliditetom, odnosno njegov pratilac uz zahtjev za ostvarivanje prava na povlasticu na putovanje prilaže :
- rješenje o pravu na njegu i pomoć drugog lica, odnosno rješenje o pravu na pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama;
- dokaz za pratioca ( izjava lica sa invaliditetom);
- dokaz o radnom odnosu, za lice koje je u radnom odnosu.

Član 12

Centar je dužan da donese rješenje o pravu na povlasticu na putovanje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

III. NAKNADA NOVČANIH SREDSTAVA

Član 13

Korisnik povlastice na putovanje iz čl. 7 i 8 ovog zakona ima pravo na naknadu novčanih sredstava u visini cijene vozne karte.

Član 14

Naknada novčanih sredstava po osnovu povlastice na putovanje za lice iz člana 7 stav 1 i člana 8 st. 1 i 2 ovog zakona obezbjeđuje se po ostvarenom putovanju.
Naknada novčanih sredstava po osnovu povlastice na putovanje za lice iz člana 7 stav 2 i člana 8 stav 3 ovog zakona obezbjeđuje se jednom mjesečno za prethodni mjesec.

Član 15

Naknada novčanih sredstava iz čl. 7 i 8 ovog zakona. licu sa invaliditetom i njegovom pratiocu, obezbjeđuje se i kad koristi putnički automobil.
Licu sa invaliditotom i njegovom pratiocu, kad koristi putnički automobil, obezbjeđuje se naknada novčanih sredstava u visini cijene vozne karte i takse za putarinu.

Član 16

Zahtjev za naknadu novčanih sredstava podnosi se centru u roku od 60 dana po ostvarenom putovanju.

Član 17

Zahtjev za naknadu novčanih sredstava podnosi korisnik povlastice na putovanje. Uz zahtjev se prilaže :
- rješenje o pravu na povlasticu na putovanje;
- dokaz o ostvarenom putovanju ( vozna karta).
Korisnik povlastice na putovanje koji koristi putnički automobil prilaže :
- rješenje o pravu na povlasticu na putovanje;
- izjavu da koristi putnički automobil;
- dokaz o visini cijene vozne karte;
- dokaz o plaćenoj taksi za putarinu.

Član 18

Centar je dužan da donese rješenje o naknadi novčanih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 19

O žalbi protiv rješenja centra iz čl. 12 i 18 ovog zakona rješava organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

Član 20

Korisnik povlastice na putovanje, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac, dužan je da centru prijavi svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na povlasticu na putovanje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Član 21

U postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu primjenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 22

Centar vodi evidenciju korisnika prava povlastice na putovanje.
Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži ime i prezime, svojstvo korisnika povlastice na putovanje, kao i broj ostvarenih putovanja.

IV. NAKNADA ŠTETE

Član 23

Korisnik povlastice na putovanje kojem je izvršena isplata naknade novčanih sredstava dužan je da vrati primljeni iznos, ako je:
1) na osnovu netačnih podataka za koje je znao ili je morao znati da su netačni ili na drugi protivpravni način ostvarilo ovu naknadu ili je ostvario u većem iznosu nego što mu po zakonu pripada;
2) ostvario naknadu usljed toga što nije prijavio ili je sa zakašnjenjem prijavio promjene koje su od uticaja na gubitak, odnosno korišćenje prava ili na iznos naknade, a znao je ili morao znati za te promjene.

V. NADZOR

Član 24

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

VI. KAZNENA ODREDBA

Član 25

Novčanom kaznom od tridesetostrukog do pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj organ, ako:
1) ne vodi evidenciju o korisnicima povlastice na putovanje u skladu sa članom 22 ovog zakona;
2) odobri pravo na povlasticu na putovanje suprotno čl. 7 i 8 ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organu novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Za lica koja su ostvarila pravo na povlasticu na putovanje u skladu sa Zakonom o povlasticama invalidnih lica u unutrašnjem putničkom saobraćaju ( "Službeni list RCG", br. 47/99), centar će, po službenoj dužnosti, donijeti rješenje o pravu na povlasticu na putovanje u skladu sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o povlasticama invalidnih lica u unutrašnjem putničkom saobraćaju ( "Službeni list RCG", br. 47/99).

Član 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
SU-SK Broj 01-999/6
Podgorica, 17. decembra 2008. godine
Skupština Crne Gore
Predsjednik, Ranko Krivokapić, s.r.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: