Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLjAVANjA

(Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 69 od 25. decembra 2003)

IOSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti rada i zapošljavanja, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija.

Član 2

U oblasti rada ustanovljavaju se:
1) evidencija o zaposlenim licima;
2) evidencija o slobodnim radnim mjestima;
3) evidencija o nezaposlenim licima;
4) evidencija o zaradama zaposlenih lica;
5) evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) u inostranstvu;
6) evidencija o građanima Republike na radu u inostranstvu;
7) evidencija o zaposlenim i nezaposlenim strancima (strani državljani i lica bez državljanstva) u Republici;
8) evidencija o korisnicima prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.

Član 3

Evidencije iz člana 2 tač. 1 i 4, tačke 6-o zaposlenim licima koja poslodavci upućuju na privremeni rad u inostranstvu i tačke 8 ovog zakona vode privredna društva i druga pravna lica, državni organi i organi lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave i fizička lica koja imaju zaposlene (u daljem tekstu: poslodavac), ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.
Evidencije iz člana 2 tač. 2 i 3, tačke 6-o građanima Republike koji su se zaposlili u inostranstvu posredovanjem ili bez posredovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) i tačke 7 ovog zakona vodi Zavod za zapošljavanje.
Evidencije iz člana 2 tačka 5 ovog zakona vodi ministarstvo nadležno za poslove rada.

Član 4

Vođenjem evidencije u oblasti rada obezbjeđuju se podaci za sistem statističkih istraživanja, jedinstveni informacioni sistem u oblasti zapošljavanja i socijalnog osiguranja.

Član 5

Prikupljanje, korišćenje i zaštita podataka iz evidencija u oblasti rada i zapošljavanja vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 6

Evidencije uređene ovim zakonom vode se trajno. Početak, odnosno prestanak vođenja evidencije za pojedino lice, odnosno za određeni slučaj utvrđuje se za svaku vrstu evidencije posebno.
Podaci iz evidencija utvrđenih ovim zakonom čuvaju se trajno, ako ovim zakonom za pojedinu vrstu evidencije nije drukčije urađeno.

IISADRŽAJ I NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJA

1. Evidencija o zaposlenim licima

Član 7

Evidencija o zaposlenim licima sadrži:
1. podatke o zaposlenom, i to:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mjesto rođenja (mjesto, opština, država);
5) prebivalište, odnosno boravište i adresu stana;
6) mjesto rada (mjesto, opština, država);
7) zanimanje;
8) vrstu i stepen stručne spreme;
9) osposobljenost za obavljanje određenih poslova;
10) naziv radnog mjesta;
11) radno vrijeme - u časovima (nedjeljno);
12) trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad kod poslodavca;
13) vrstu radnog odnosa i trajanje ugovora o radu (na određeno ili neodređeno vrijeme, po posebnom ugovoru o radu - privremeni ili povremeni poslovi ili obavljanje poslova van prostorija poslodavca);
14) osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (radi obavljanja privrednih i drugih djelatnosti, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i ostvarivanja drugih vidova poslovno-tehničke saradnje i upućivanje građana u inostranstvo po osnovu međunarodne naučne, tehničke i prosvjetno-kulturne saradnje) i trajanje rada;
15) naziv poslodavca kod koga je zaposleno lice u dopunskom radu;
16) da li je zaposleno lice zainteresovano za promjenu posla;
17) da li je invalid sa djelimičnim gubitkom radne sposobnosti ili uživalac penzije, odnosno lice s invaliditetom ili tjelesnim oštećenjem;
18) podatke o osiguranim članovima porodice;
19) podatke o korišćenju prava za vrijeme privremene nesposobnosti ili spriječenosti za rad;
20) podatke o trajanju plaćenog odsustva;
21) podatke o odsustvovanju sa rada dok dijete navrši tri godine života, u skladu sa propisima iz oblasti rada;
22) datum zasnivanja radnog odnosa, odnosno zaključenja ugovora o radu;
23) datum prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu;
24) razlog prestanka radnog odnosa, odnosno prestanak ugovora o radu.
2. podatke o poslodavcu, i to:
1) naziv i adresu poslodavca;
2) djelatnost poslodavca.

Član 8

Zaposleno lice dužno je da svaku promjenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava prijavi poslodavcu u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Član 9

Evidencija za pojedino zaposleno lice počinje da se vodi danom početka, a prestaje danom prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu.

2. Evidencija o slobodnim radnim mjestima

Član 10

Evidencija o slobodnim radnim mjestima sadrži podatke o radnom mjestu i potrebnim znanjima i sposobnostima, kao i drugim uslovima potrebnim za izvršavanje poslova radnog mjesta.

Član 11

Evidencija iz člana 10 ovog zakona sadrži:
1) naziv i adresu poslodavca;
2) djelatnost poslodavca;
3) oblik svojine poslodavca;
4) matični broj jedinstvenog registra podnosioca prijave;
5) registarski broj prijave o slobodnom radnom mjestu kod Zavoda za zapošljavanje;
6) datum prijema prijave Zavodu za zapošljavanje;
7) broj traženih lica;
8) naziv radnog mjesta;
9) vrsta radnog mjesta (upražnjeno ili novootvoreno);
10) vrsta radnog odnosa, odnosno ugovora o radu:
- na neodređeno vrijeme;
- na određeno vrijeme;
- radni odnos sa pripravnikom;
- dopunski rad;
- privremeni ili povremeni poslovi;
- poslovi van prostorija poslodavca;
11) predviđeno radno vrijeme za obavljanje poslova:
- puno radno vrijeme;
- nepuno radno vrijeme (u časovima);
- skraćeno radno vrijeme;
- rad duži od punog radnog vremena (u časovima);
12) uslove za zasnivanje radnog odnosa:
- zanimanje;
- vrsta i stepen stručne spreme;
- radno iskustvo;
- posebna znanja i vještine;
- pol;
- godine života;
13) uslove rada i ostale uslove pod kojima se obavljaju poslovi (rad u smjenama, noćni rad, rad na terenu, obezbjeđenje smještaja, obezbjeđenje ishrane, obezbjeđivanje prevoza);
14) mjesto rada;
15) iznos mjesečne zarade;
16) rok za prijavljivanje na oglas.

Član 12

U evidenciju o slobodnim radnim mjestima podaci se unose na osnovu prijave o slobodnom radnom mjestu.
Za slobodna radna mjesta koja, iz razloga bezbjednosti, ne podliježu obavezi javnog oglašavanja ne dostavlja se prijava iz stava 1 ovog člana.

Član 13

Poslodavac je dužan da Zavodu za zapošljavanje dostavi izvještaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mjestu.
Izvještaj iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od osam dana od dana kada je poslodavac bio dužan da donese odluku o izboru po oglasu.

Član 14

Izvještaj iz člana 13 ovog zakona sadrži:
1) datum podnošenja izvještaja;
2) naziv i adresu poslodavca;
3) djelatnost poslodavca;
4) matični broj jedinstvenog registra podnosioca prijave o slobodnom radnom mjestu;
5) registarski broj prijave o slobodnom radnom mjestu kod Zavoda za zapošljavanje;
6) broj lica sa kojima je zasnovan radni odnos, odnosno zaključen ugovor o radu;
7) vrstu radnog odnosa, odnosno ugovora o radu;
8) broj lica za koja se postupak obnavlja;
9) rok za prijavljivanje na obnovljeni oglas;
10) broj lica za koja se postupak obustavlja;
11) razloge zbog kojih prijava o slobodnom radnom mjestu nije realizovana:
- nedovoljan broj prijavljenih kandidata;
- prijavljeni kandidati nijesu ispunjavali utvrđene uslove za obavljanje poslova radnog mjesta;
- ostali razlozi.

Član 15

Poslodavac je dužan da Zavodu za zapošljavanje, Republičkom fondu zdravstva i Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja dostavi po jedan primjerak prijave o zasnivanju, odnosno prestanku radnog odnosa, odnosno prijave ili odjave osiguranja.

Član 16

Prijave i odjave osiguranja iz člana 15 ovog zakona dostavljaju se u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu.

Član 17

Izvještaji sa podacima iz evidencije o slobodnim radnim mjestima Zavod za zapošljavanje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove rada.
Podaci iz evidencije o slobodnim radnim mjestima čuvaju se pet godina od dana prijema prijave o slobodnom radnom mjestu.

3. Evidencija o nezaposlenim licima

Član 18

Evidencija o nezaposlenim licima sadrži podatke o licima koja traže zaposlenje i koja su prijavljena područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje nadležnoj po mjestu na kome ta lica imaju prebivalište.

Član 19

Evidencija iz člana 18 ovog zakona vodi se unošenjem podataka u osnovni obrazac vođenja evidencije nezaposlenog, koji sadrži:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mjesto rođenja (mjesto, opština, država);
5) prebivalište, odnosno boravište (opština i adresa stana);
6) prethodno prebivalište, odnosno boravište (opština);
7) bračno stanje;
8) vojnu obavezu;
9) datum prijavljivanja područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje na kome imaju prebivalište;
10) zanimanje (naziv, šifra i radno iskustvo u zanimanju);
11) vrstu i stepen stručne spreme;
12) posebna znanja, vještine i znanje stranog jezika;
13) radni staž;
14) broj i srodstvo članova zajedničkog domaćinstva;
15) prosječan iznos ličnih primanja po članu zajedničkog domaćinstva;
16) veličinu zemljišnog posjeda nezaposlenog lica, odnosno članova zajedničkog domaćinstva;
17) vrstu i razloge otežanog zaposlenja;
18) radno-profesionalnu i ekonomsku motivaciju za zapošljavanje;
19) spremnost za zaposlenje van prebivališta;
20) podatke o posredovanju i rezultatima posredovanja pri zapošljavanju nezaposlenog lica;
21) vrijeme korišćenja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja;
22) iznos novčane naknade;
23) zasnivanje radnog odnosa lica na evidenciji (datum, mjesto, vrsta zaposlenja i način zapošljavanja);
24) datum prestanka vođenja evidencije;
25) razlog prestanka vođenja evidencije.

Član 20

Nezaposleno lice o kome se vodi evidencija iz člana 18 ovog zakona dužno je da svaku promjenu podataka prijavi u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Član 21

Evidencija o nezaposlenom licu počinje da se vodi danom njegovog prijavljivanja Zavodu za zapošljavanje, a prestaje kada nastupi neki od razloga za prestanak vođenja te evidencije u skladu sa zakonom.

Član 22

Izvještaji sa podacima iz evidencije o nezaposlenim licima dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove rada.

4. Evidencija o zaradama zaposlenih

Član 23

U evidenciju o zaradama zaposlenih lica unose se podaci o radnom vremenu, zaradi, odnosno naknadi zarade iz sredstava poslodavca, naknadama i drugim primanjima, kao i zaradama ostvarenim na teret drugih poslodavaca, u skladu sa propisima iz radnih odnosa.

Član 24

Evidencija o zaradama zaposlenih lica sadrži podatke iz člana 7 stav 1 tač. 1 do 24 ovog zakona.
Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži i:
1. podatke o radnom vremenu i njegovom korišćenju:
1) mogući broj časova sa punim radnim vremenom, nepunim radnim vremenom, skraćenim radnim vremenom i radnim vremenom dužim od punog radnog vremena;
2) ukupno ostvareni časovi sa punim radnim vremenom i radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena (puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme), od toga:
- efektivno izvršeni časovi;
- časovi čekanja na posao i časovi zastoja i prekida u radu;
- časovi obustave rada zbog štrajka;
3) ukupno neizvršeni časovi;
4) ukupno neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade iz sredstava poslodavca:
- časovi godišnjeg odmora;
- časovi odmora za dane državnih i vjerskih praznika;
- časovi odsustva za rad uz naknadu zarade;
- časovi za stručno osposobljavanje i usavršavanje;
- časovi privremene nesposobnosti ili spriječenosti za rad;
5) neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade na teret drugih poslodavaca;
6) neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade;
7) neizvršeni časovi za koje se ne prima naknada zarade;
2. podatke o zaradi:
1) isplaćena zarada:
- za rad sa punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom;
- za rad duži od punog radnog vremena;
2) zarada zaposlenog lica;
3) lična primanja poslodavca iz dobiti;
4) naknada zarade iz sredstava drugih poslodavaca:
- naknada zarade za vrijeme privremene nesposobnosti ili spriječenosti za rad;
- ostale naknade zarade iz sredstava drugih poslodavaca;
5) primanja zaposlenog lica:
- solidarna pomoć;
- otpremnina;
- jubilarne nagrade;
- regres za godišnji odmor;
- odvojen život;
- terenski dodatak;
- ostalo;
3. podatke o poslovima radnog mjesta koje zaposleno lice obavlja, a za koje se radni staž računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja:
1) broj časova rada na poslovima radnog mjesta za koje se radni staž računa sa uvećanim trajanjem;
2) broj časova rada na poslovima radnog mjesta na kojima se radni staž računa sa uvećanim trajanjem na osnovu posebnog svojstva osiguranika;
3) stepen uvećanja.

Član 25

Evidencija o zaradama zaposlenih lica za pojedino zaposleno lice počinje da se vodi danom početka rada, a prestaje danom prestanka radnog odnosa.
Izvještaj sa podacima iz evidencije o zaradama zaposlenih lica dostavlja se Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja.

5. Evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu

Član 26

Evidencija o ponudama stranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu sadrži podatke o ponudama za zapošljavanje građana Republike koje dostavljaju strani poslodavci, strani organi ili strane organizacije (u daljem tekstu: strani poslodavac).

Član 27

Evidencija iz člana 26 ovog zakona sadrži:
1) datum prijema ponude;
2) registarski broj ponude;
3) naziv države u kojoj se nalazi strani poslodavac;
4) naziv i adresa stranog poslodavca;
5) djelatnost stranog poslodavca;
6) vrstu ponude (anonimna, poimenična, sa naznakom područja);
7) broj lica koje traži strani poslodavac:
- ukupno
- po zanimanjima;
- po kvalifikacijama;
8) uslove rada i ostale uslove (zarada, smještaj, ishrana, prevozni troškovi, ljekarski pregledi, radne i boravišne vize i dr.);
9) rok za realizaciju ponude;
10) broj upućenih radnika;
11) razlog zbog kojih ponuda, djelimično ili u cjelini, nije realizovana.

Član 28

Podaci iz evidencije o ponudama stranih poslodavaca čuvaju se tri godine od dana prijema ponude stranog poslodavca.

6. Evidencija o građanima Republike na radu u inostranstvu

Član 29

Evidencija o građanima Republike na radu u inostranstvu sadrži podatke o građanima Republike koji su se zaposlili u inostranstvu posredstvom Zavoda za zapošljavanje ili bez posredovanja ili upućivanja Zavoda za zapošljavanje, a svoje zapošljavanje u inostranstvu prijave Zavodu za zapošljavanje i o zaposlenim licima koja poslodavci upućuju na privremeni rad u inostranstvo.

Član 30

Evidencija iz člana 29 ovog zakona sadrži:
1. podatke o građaninu na radu u inostranstvu:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mjesto rođenja (mjesto, opština, država);
5) zanimanje;
6) vrstu i stepen stručne spreme;
7) da li je regulisao vojnu obavezu;
8) da li ima strano državljanstvo i od kada;
9) poslednje prebivalište, odnosno boravište u Republici (mjesto, ulica, broj i opština);
10) osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (radi obavljanja privrednih i drugih djelatnosti, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i ostvarivanja drugih vidova poslovno-tehničke saradnje i upućivanje građana u inostranstvo po osnovu međunarodne naučne, tehničke i prosvjetno-kulturne saradnje);
11) prebivalište, odnosno boravište u inostranstvu (mjesto, ulica i broj, država);
12) naziv i adresu stranog poslodavca kod koga je zaposlen;
13) vrste zaposlenja (na određeno i neodređeno);
14) radno mjesto na kome je zaposlen;
15) datum odlaska na rad u inostranstvo;
16) datum povratka sa rada u inostranstvo;
17) vrijeme provedeno na radu u inostranstvu.
2. podatke o građaninu koji želi da mu, po povratku iz inostranstva, Zavod za zapošljavanje posreduje radi zaposlenja u Republici:
1) kakvo zaposlenje traži (poslovi radnog mjesta);
2) gdje traži zaposlenje:
- u mjestu prebivališta, odnosno boravišta;
- van teritorije, opštine, Republike na kojoj ima prebivalište, odnosno boravište;
3) poslovi za čije se obavljanje osposobio radom u inostranstvu;
4) vrstu i stepen stručne spreme koju je stekao radom u inostranstvu;
5) da li mu je ponuđeno zaposlenje i koliko puta;
6) da li je prihvatio, odnosno odbio ponuđeno zaposlenje;
7) datum kada može da prihvati ponuđeno zaposlenje;
8) datum zaposlenja u Republici.

Član 31

Evidencija o građanima Republike na radu u inostranstvu za pojedinog građanina počinje da se vodi danom njegovog odlaska na rad u inostranstvo, a prestaje danom prijavljivanja povratka sa rada iz inostranstva, prestanka državljanstva, penzionisanja ili smrti.

Član 32

Izvještaji, sa podacima iz evidencije o građanima Republike na radu u inostranstvu koji su se zaposlili posredstvom Zavoda za zapošljavanje ili bez njegovog posredovanja, a prijavili su se Zavodu za zapošljavanje, dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove rada.
Izvještaje, sa podacima o zaposlenim licima koje poslodavac upućuje na privremeni rad u inostranstvo poslodavac dostavlja Zavodu za zapošljavanje.

7. Evidencija o zaposlenim i nezaposlenim strancima u Republici

Član 33

Evidencija o zaposlenim strancima u Republici sadrži podatke iz člana 7 ovog zakona.
Pored podataka iz stava 1 ovog člana, evidencija sadrži i podatke o državljanstvu, radnoj dozvoli i odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju na teritoriji Republike.

Član 34

Evidencija za pojedinog zaposlenog stranca u Republici počinje da se vodi danom početka rada, a prestaje danom prestanka radnog odnosa, odnosno danom sticanja državljanstva.
Poslodavac je dužan da izvještaj o početku, odnosno prestanku rada stranca dostavi Zavodu za zapošljavanje, u roku od osam dana od dana početka, odnosno prestanka rada stranca.

Član 35

Evidencija o nezaposlenim strancima u Republici koji traže zaposlenje sadrži podatke iz člana 19 ovog zakona.
Pored podataka iz stava 1 ovog člana, evidencija sadrži i podatke o državljanstvu, radnoj dozvoli i odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike.

Član 36

Evidencija o nezaposlenim strancima u Republici počinje da se vodi danom njegovog prijavljivanja Zavodu za zapošljavanje, a prestaje danom početka rada.

Član 37

Izvještaji sa podacima iz evidencije o nezaposlenim strancima u Republici dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove rada.

8. Evidencija o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Član 38

Evidencija o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sadrži podatke o zaposlenim invalidima rada kod kojih je utvrđen djelimični gubitak radne sposobnosti, odnosno o licima s invaliditetom, kao i podatke o zaposlenom korisniku prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje.

Član 39

Evidencija iz člana 38 ovog zakona sadrži:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mjesto rođenja;
5) prebivalište i adresu stana (mjesto, opština, država);
6) zanimanje;
7) vrstu i stepen stručne spreme;
8) osnov osiguranja
9) datum priznavanja prava;
10) datum početka ostvarivanja prava;
11) vrstu prava koja se ostvaruju;
12) datum prestanka prava;
13) datum zasnivanja i prestanka zaposlenja;
14) datum priznavanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje.

Član 40

Evidencija o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pojedine korisnike počinje da se vodi danom sticanja svojstva zaposlenog invalida rada kod kojeg je utvrđen djelimični gubitak radne sposobnosti, odnosno lica s invaliditetom i korisnika novčane naknade za tjelesno oštećenje, a prestaje danom prestanka tih prava, odnosno danom prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu.

IIIPRIKUPLjANjE, OBRADA I NAČIN KORIŠĆENjA I ZAŠTITE PODATAKA IZ EVIDENCIJA

Član 41

Evidencije utvrđene ovim zakonom i drugim propisima iz oblasti rada i zapošljavanja vode se po propisanom jedinstvenom metodološkom principu.
Unošenje podataka u evidencije vrši se prema propisanom jedinstvenom kodeksu šifara.

Član 42

Evidencije utvrđene ovim zakonom vode se unošenjem podataka u kartoteke, knjige, obrasce, sredstva za automatsku obradu podataka i druga sredstva za vođenje evidencija.
Unošenje podataka vrši se na osnovu javnih i drugih isprava, izjave lica čiji se podaci unose u evidenciju i dokumentacije subjekta koji vodi evidenciju.
Prijave i izvještaji sa podacima iz evidencija utvrđeni ovim zakonom dostavljaju se na propisanim obrascima.
Obrasce evidencija, prijava odnosno izvještaja propisanih ovim zakonom utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove rada.

Član 43

Za tačnost podataka u evidenciji odgovoran je subjekat koji vodi evidenciju.
Za tačnost podataka datih izjavom odgovorno je lice koje je dalo izjavu.

Član 44

Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa usvojenim statističkim standardima i metodama i postupcima za prikupljanje, obradu, čuvanje, zaštitu i objavljivanje statističkih podataka.
Mjesečni i godišnji izvještaji sa podacima iz evidencije dostavljaju se nadležnom republičkom organu koji vrši obradu i objavljivanje podataka za Republiku.

Član 45

Podaci sadržani u evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja koriste se za sprovođenje statističkih istraživanja, informisanja i izvršavanja obaveza svih subjekata u procesu zapošljavanja, ostvarivanja prava po osnovu rada i socijalnog osiguranja, kao i za potrebe državnih organa u vođenju ekonomske i socijalne politike.
Podaci sadržani u evidencijama mogu se koristiti i za potrebe istraživačkih organizacija, privrede, kao i pojedinaca za empirijska i naučna istraživanja i slične svrhe.
O načinu davanja podataka iz stava 2 ovog člana odlučuje subjekat koji vodi evidenciju.

Član 46

Obezbjeđenje i zaštita komunikacionog povezivanja podataka iz evidencija utvrđenih ovim zakonom vrši se po propisanom postupku.
Zaštita podataka iz evidencija u oblasti rada i zapošljavanja koji su lične i povjerljive prirode vrši se na propisan način.

IVNADZOR

Član 47

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove rada, preko inspekcije rada, u skladu sa zakonom.

VKAZNENE ODREDBE

Član 48

Novčanom kaznom u iznosu od pedesetostrukog do dvjestostrukog iznosa najniže cijene rada u Republici kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, ako:
1) ne vodi ili ako ne vodi po propisanim jedinstvenim metodološkim principima evidencije iz člana 2 tač. 1 i 4, tačke 6-o zaposlenim licima koja upućuje na privremeni rad u inostranstvo i tačke 8 ovog zakona (član 3 stav 1 i član 41 stav 1);
2) neuredno vodi:
- evidenciju o zaposlenim licima (član 7);
- evidenciju o zaradama zaposlenih lica (čl. 23 i 24 i član 25 stav 1);
- evidenciju o zaposlenim licima koja upućuje na privremeni rad u inostranstvo (član 29, član 30 tačka 1 i član 31);
- evidenciju o zaposlenim i nezaposlenim strancima u Republici (član 33, član 34 stav 1, čl. 35 i 36);
- evidenciju o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 38, 39 i 40);
3) ne čuva podatke iz evidencija u skladu sa ovim zakonom (član 6 stav 2);
4) izvještaj o realizaciji prijave o slobodnom radnom mjestu ne dostavi Zavodu za zapošljavanje u roku od osam dana od dana kad je bio dužan da donese odluku o izboru po oglasu (član 13);
5) Zavodu za zapošljavanje, Republičkom fondu zdravstva i Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa, ne dostavi po jedan primjerak prijave o zasnivanju, odnosno prestanku radnog odnosa sa zaposlenim licem, odnosno prijave ili odjave osiguranja (čl. 15 i 16);
6) izvještaj sa podacima iz evidencije o zaradama zaposlenih lica ne dostavi Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (član 25 stav 2);
7) izvještaj sa podacima o zaposlenim licima koja upućuje na privremeni rad u inostranstvo ne dostavi Zavodu za zapošljavanje (član 32 stav 2);
8) izvještaj o početku, odnosno prestanku rada stranaca ne dostavi Zavodu za zapošljavanje u roku od osam dana od dana početka, odnosno prestanka rada stranca (član 34 stav 2).
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u poslodavcu novčanom kaznom od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Republici.
Poslodavac-fizičko lice koje se bavi privrednom djelatnošću i svako drugo fizičko lice, kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana novčanom kaznom od tridesetostrukog do dvjestostrukog iznosa najniže cijene rada u Republici.

Član 49

Novčanom kaznom od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Republici kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:
1) kao zaposleno lice ne prijavi poslodavcu svaku promjenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava u roku od osam dana od dana nastanka promjene (član 8);
2) kao nezaposleno lice, o kome se vodi evidencija iz člana 18 ovog zakona, ne prijavi svaku promjenu podataka u roku od osam dana od dana nastanka promjene (član 20);
3) u izjavi da netačne podatke (član 43 stav 2).

VIPRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 50

Podzakonske i druge akte za sprovođenje ovog zakona donijeće ministarstvo nadležno za poslove rada u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: