Traženo: zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Ukupno nađeno: 50 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 49 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (CG)

Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila (KO)

Ovom odlukom utvrđuje se organizacija vršenja povjerenih poslova premještanja vozila koja nijesu uklonjena sa kolovoza u slučaju iz člana 57.; parkiranih suprotno članu 58.; parkiranih na mjestima iz člana 60. stav 1. i u slučaju iz člana 290. stav 4. i člana 301. stav 4. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list RCG", broj 33/12) na drugo mjesto, te određuje broj i struktura izvršilaca.

Poslove premještanja vozila koja nijesu uklonjena sa kolovoza u slučaju iz člana 57., parkiranih suprotno članu 58. i parkiranih na mjestima iz člana 60. stav 1. i u slučaju iz člana 290. stav 4. i člana 301. stav 4. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima , povjerene poslove iz člana 1. ove odluke, vrši Komunalna policija Opštine Kotor (u daljem tekstu: Komunalna policija).

U vršenju poslova iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na premještanje vozila parkiranih na mjestima iz člana 60. stav 1. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima , Komunalna policija obavlja i poslove izdavanja prekršajnog naloga i pokretanja prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom .

Naredba o načinu uplate javnih prihoda (CG)

003 Prihodi naplaćeni po osnovu kazni po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila (BR)

Ovom odlukom utvrđuje se organizacija vršenja povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije, koji se odnose na premještanje vozila: koja nijesu uklonjena sa kolovoza u slučaju iz člana 57; parkiranih suprotno članu 58; parkiranih u mjestima iz člana 60 stav1 i u slučaju iz člana 290 stav 4 i člana 301 stav 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list Crne Gore", broj 33/12), na drugo mjesto.

Poslove iz člana 2 ove odluke, Komunalna policija će obavljati u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za obavljanje poslova premještanja vozila i načinu premještanja i čuvanja vozila ("Službeni list CG", broj 22/13).

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila (CG)

Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila posjeduje više od jedne tehnološke linije za tehnički pregled vozila, za svaku od njih mora da ima po dva kontrolora tehničkog pregleda vozila, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima .

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila (CG)

Podnosilac zahtjeva za registraciju motornih i priključnih vozila, uz zahtjev prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 270 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima .

Pravilnik o obrascu i bližem načinu izdavanja vozačke dozvole i sadržini obrasca zahtjeva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole (CG)

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole sadrži naziv organa kojem se podnosi, broj i datum podnošenja; naziv: "ZAHTJEV za izdavanje vozačke dozvole", mjesta za unos podataka iz člana 190 stav 3 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima . Uz naznaku "NAPOMENE", obrazac sadrži i tekst koji glasi: "Zahtjev se popunjava čitko štampanim slovima. Tačnost podataka potvrđuje podnosilac zahtjeva, potpisom" (Obrazac 2).

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosilac zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 177 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima , kao i dokaze o uplaćenoj taksi za izdavanje vozačke dozvole i naknadi troškova za obrazac vozačke dozvole.

zahtjeva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole sadrži naziv organa kojem se podnosi, broj i datum podnošenja; naziv: "ZAHTJEV za izdavanje međunarodne vozačke dozvole", mjesta za unos podataka iz člana 190 stav 3 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima , broj i datum izdavanja vozačke dozvole i naziv organa koji je izdao. Uz naznaku "NAPOMENE", obrazac sadrži i tekst koji glasi: "Zahtjev se popunjava čitko štampanim slovima. Tačnost podataka potvrđuje podnosilac zahtjeva, potpisom" (Obrazac

Zabranjeno je zaustavljanje i prakiranje vozila u suprotnosti sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ovom odlukom.

Radi bezbjednosti kretanja pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju i u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova i igrališta postaviće se tehnička sredstva za usporavanje brzine propisane Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima .

Na sve situacije koje nijesu obuhvaćene ovom odlukom primjenjivaće se Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", broj 33/12).

Ovom odlukom utvrđuje se organizacija vršenja povjerenih poslova premještanja vozila parkiranih na mjestima iz čl.60. i čl.61. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list RCG", br.72/05, 27/06 i 45/07), na drugo mjesto, te određuje broj i struktura izvršilaca.

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (CG)

Vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe moraju, pored uslova utvrđenih zakonom i propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima , ispunjavati i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (CG)

Za probnu vožnju pri kojoj se, radi ispitivanja novoproizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, mora odstupiti od pravila o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisanih ovim zakonom potrebno je odobrenje nadležnog organa.

za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana sadrži: podatke o vozilu (vrsta, marka, tip i identifikacioni broj šasije vozila), svrhu probe, ime i prezime vozača koji će upravljati i broj njegove vozačke dozvole, podatke o licima koja će se za vrijeme vožnje nalaziti u vozilu, naziv puta i relaciju na kojoj se probna vožnja obavlja, vrijeme izvođenja i naznačenje pravila o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisanih ovim zakonom od kojih će se odstupati za vrijeme

... bezbjednosti , odnosno mjere obezbjeđenja koje organizator mora preduzeti o svom trošku, mjere koje mora preduzeti prilikom ispitivanja novoproizvedenih motornih i priključnih vozila, pravila o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisanih ovim zakonom ... na ...

Ispit za instruktora vožnje iz člana 223 stav 2 tačka 1 ovog zakona polaže se po programu obrazovanja odraslih, koji obuhvata teorijsku nastavu i praktičnu obuku, a naročito sadrži: poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima , poznavanje motornih vozila, upravljanje vozilom, osnove pedagogije i metodike pedagoške vožnje i osnove psihologije.

16) vozač koji vrši probnu vožnju bez odobrenja nadležnog organa, pri kojoj se, radi ispitivanja novoproizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, mora odstupiti od pravila o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisanih ovim zakonom (član 121 stav 1);

Dozvola za vozača-instruktora izdata po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list RCG", br. 72/05 i 27/06) važi do isteka roka njenog važenja, a najduže jednu godinu od početka primjene ovog zakona .

Licima koja su do dana početka primjene ovog zakona stekla pravo na upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila određene kategorije, traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima, biciklima sa motorom i tramvajima, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list RCG", br. 72/05 i 27/06), na njihov zahtjev izdaće se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila sljedećih kategorija:

Do dana početka izdavanja registracione naljepnice iz stava 1 ovog člana, izdavaće se naljepnica o izvršenom redovnom tehničkom pregledu iz člana 251 stav 3 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list RCG", br. 72/05 i 27/06), koja će važiti do isteka vremena na koje je izdata.

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list RCG", br. 72/05 i 27/06).

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Odredbe člana 18. Osnovnog zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ne odnose se na stajališta gde putnici iz vozila javnog saobraćaja izlaze na trotoar ili bankinu odnosno sa trotoara ili sa njih ulaze u vozilo