Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O ZBIRKAMA PODATAKA U OBLASTI ZDRAVSTVA

(Objavljen u "Sl. listu CG", br. 80 od 26. decembra 2008, 40/11)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja zbirki podataka u oblasti zdravstva kao elemenata jedinstvene zdravstvene statistike, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja, zaštite i čuvanja podataka iz zbirki.

Član 2

Zbirke podataka u oblasti zdravstva (u daljem tekstu: zbirke podataka) su skupovi podataka sa preciznim definicijama, koji služe za: praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva; planiranje i programiranje zdravstvene zaštite; sprovođenje statističkih i naučnih istraživanja; izvršavanje obaveza svih subjekata u oblasti zdravstva i kao pomoć državnim organima u vođenju zdravstvene politike.

Član 3

Vođenjem zbirki podataka obezbjeđuju se uslovi za dobijanje kvantitativne i kvalitativne informacije o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva, obimu i kvalitetu rada zdravstvene službe i drugih relevantnih informacija neophodnih za vođenje zdravstvene politike i standardizaciju izvještavanja relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Član 4

Upravljač zbirkama podataka je Institut za javno zdravlje (u daljem tekstu: upravljač).
Izuzetno od stava 1 ovog člana, registrom tuberkuloze, kao zbirkom podataka, upravlja Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik.
Upravljač prikuplja podatke i odgovoran je za njihovu obradu, čuvanje i objavljivanje, u okviru opredijeljenih nadležnosti i ovlašćenja.

Član 5

Vođenje zbirki podataka zasniva se na načelima relevantnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti, blagovremenosti, racionalnosti, konzistentnosti i povjerljivosti, koji podrazumijevaju da:
- svaki definisani podatak mora da zadovolji jasno postavljene uslove koji se odnose na obezbjeđivanje svrhe od značaja za zdravlje građana i zdravstvenog sistema;
- se na objektivan način određuju definicije i metode prikupljanja, obrade i korišćenja podataka, nezavisno od bilo koje vrste uticaja;
- se određivanje metoda i postupaka vezanih za prikupljanje, obradu i korišćenje podataka vrši na osnovu profesionalnih standarda, naučnih metoda i principa, tako da rezultati dobijeni vođenjem zbirki podataka u potpunosti odražavaju zdravstveno stanje stanovništva;
- se vođenje zbirki podataka vrši u propisanim rokovima;
- se optimalno koriste svi resursi, vodeći računa o obimu posla i troškovima za vođenje evidencija.

Član 6

Na pitanja prikupljanja, obrade i davanja ličnih podataka sadržanih u zbirkama podataka, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje zaštita ličnih podataka i zakona kojim se uređuju statistička istraživanja.

Član 7

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) registar predstavlja longitudinalnu i kontinuiranu zbirku podataka, koji je definisan i organizovan sistem za sakupljanje, čuvanje, obradu, analizu i korišćenje podataka o određenoj bolesti, grupi bolesti i drugog stanja vezanog za zdravlje na nivou cijele populacije ili sistem za sakupljanje, čuvanje, obradu, analizu i korišćenje podataka iz zdravstvenog sistema o kadrovskim i drugim kapacitetima u zdravstvu;
2) set podataka predstavlja dio zbirke podataka koji sadrži demografske, socio-ekonomske, medicinske ili druge podatke vezane za zdravlje stanovništva;
3) medicinska dokumentacija predstavlja grupu sredstava za usklađeno evidentiranje i prikupljanje podataka o događajima i aktivnostima u sistemu zdravstvene zaštite;
4) izvještaj predstavlja grupisane podatke, po unaprijed utvrđenoj metodologiji, o utvrđenom oboljenju ili stanju i sprovedenim aktivnostima u oblasti zdravstvene zaštite;
5) davaoci zdravstvene zaštite su zdravstvene ustanove koje su registrovane za vršenje zdravstvene djelatnosti;
6) kontakt između korisnika i pružaoca zdravstvene zaštite je posredni ili neposredni način prikupljanja podataka o skupu registrovanih zdravstvenih problema, izvršenim aktivnostima, korišćenju resursa, subjektu zaštite, uključenim pružaocima zdravstvene zaštite itd;
7) zdravstveni lični podaci su lični podaci o zdravstvenom stanju pojedinca i lični podaci povezani sa obezbjeđenjem zdravstvene zaštite stanovništva i pojedinaca.

II. VRSTE, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENjA ZBIRKI PODATAKA

Član 8

U oblasti zdravstva obavezno se vode sljedeće zbirke podataka i registri kao posebna vrsta zbirki podataka, i to:
1) registri bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, zaraznih bolesti i drugih stanja vezanih za zdravlje stanovništva;
2) registri resursa u zdravstvenom sistemu;
3) zbirke podataka:
- vanbolničke zdravstvene zaštite;
- bolničke zdravstvene zaštite;
- u oblasti zdravstvene zaštite zaposlenih;
- o laboratorijskim uslugama;
- o radiološkim uslugama;
- o transfuziologiji;
- o fizikalnoj medicini i rehabilitaciji;
- o radu apoteka;
- o organizacionoj strukturi i kadrovima u zdravstvu;
- o uticaju životne sredine na život i zdravlje ljudi;
4) druge zbirke podataka za koje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) odredi da su od interesa za zdravlje stanovništva.

Član 9

Registri bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, zaraznih bolesti i drugih stanja vezanih za zdravlje stanovništva su registri:
- zaraznih bolesti;
- imunizacija;
- tuberkuloze;
-HIV/AIDS-a;
- malignih neoplazmi;
- narkomanije;
- šećerne bolesti;
- cerebrovaskularnih bolesti;
- ishemične bolesti srca/akutnog koronarnog sindroma;
- psihoza;
- traumatizama;
- profesionalnih bolesti;
- o zdravstvenoj zaštiti djece i omladine sa smetnjama u psihofizičkom razvoju i psihosocijalnim smetnjama;
- rasta i razvoja djece i omladine;
- drugi registri za koje Ministarstvo utvrdi da su od značaja za zdravlje stanovništva.

Član 10

Registri iz člana 9 ovog zakona obavezno sadrže lične podatke o pojedincu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, pol, mjesto i adresu stanovanja, bračno stanje, obrazovanje, zanimanje, zaposlenje, identifikaciju korisnika (JMBG) i zdravstveno osiguranje.
Registri iz stava 1 ovog člana sadrže i specifične zdravstvene podatke, koji će se urediti aktom Ministarstva.

Član 11

Registri resursa u zdravstvenom sistemu, su:
1) registar kadrova u zdravstvu;
2) registar zdravstvenih ustanova.
Oblik, sadržaj i način vođenja registara iz stava 1 ovog člana uređuje se aktom Ministarstva.

Član 12

Zbirke podataka vanbolničke zdravstvene zaštite su:
1) zbirka podataka preventivne zdravstvene zaštite;
2) zbirka podataka kurativne zdravstvene zaštite (na primarnom nivou);
3) zbirka podataka specijalističke zdravstvene zaštite;
4) zbirka podataka o zdravstveno - vaspitnom radu;
5) zbirka podataka o hitnoj medicinskoj pomoći.

Član 13

Osnovni set podataka vanbolničke zdravstvene zaštite sadrži: identifikaciju korisnika (JMBG), zdravstveno osiguranje, ime, ime roditelja i prezime, mjesto stanovanja, bračno stanje, obrazovanje, zaposlenje, radno mjesto, zdravstveni status, podatke o kontaktima, kao i podatke o davaocima zdravstvene zaštite.
Kontakti iz stava 1 ovog člana se klasifikuje prema: polu, dobnoj grupi, MKB-10 ili dijagnostičkoj grupi i aktivnosti koja je preduzeta u korist zdravstvene zaštite pojedinca.

Član 14

Zbirka podataka preventivne zdravstvene zaštite sadrži set podatka:
1) preventivne zdravstvene zaštite djece;
2) preventivne zdravstvene zaštite odraslih;
3) preventivne zdravstvene zaštite žena;
4) preventivne zdravstvene zaštite zaposlenih;
5) preventivne stomatološke zaštite.
Osnovni set podataka preventivne zdravstvene zaštite, pored podataka iz člana 13 ovog zakona, sadrži i podatke o: vrsti preventivne aktivnosti, sadržaju preventivnog pregleda i rezultatu preventivnog pregleda.

Član 15

Zbirka podataka kurativne zdravstvene zaštite sadrži set podatka:
1) kurativne zdravstvene zaštite djece;
2) kurativne zdravstvene zaštite odraslih;
3) kurativne zdravstvene zaštite žena;
4) kurativne zdravstvene zaštite