Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na 10. sednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 27. jula 2010. godine, donijela je

ZAKON

O ZAŠTITI OD NASILjA U PORODICI

(Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 46 od 6. avgusta 2010, 40/11)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Zaštita od nasilja u porodici (u daljem tekstu: zaštita) ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.

Nasilje u porodici

Član 2

Nasilje u porodici (u daljem tekstu: nasilje), u smislu ovog zakona, je činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno.

Članovi porodice

Član 3

Članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:
1) supružnici ili bivši supružnici, njihova djeca i djeca svakog od njih;
2) vanbračni supružnici ili bivši vanbračni supružnici, bez obzira na trajanje vanbračne zajednice, njihova djeca i djeca svakog od njih;
3) krvni srodnici i srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom;
4) srodnici iz nepotpunog usvojenja;
5) tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom u bračnoj ili vanbračnoj zajednici;
6) lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu, bez obzira na srodstvo;
7) lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete začeto.

Pravo na pomoć i zaštitu

Član 4

Žrtva nasilja (u daljem tekstu: žrtva) ima pravo na psihosocijalnu i pravnu pomoć i socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.
Zaštita žrtve obezbjeđuje se i izricanjem zaštitnih mjera.
Posebnu pomoć i zaštitu uživa žrtva koja je dijete, starije lice, lice sa invaliditetom i lice koje nije sposobno da se o sebi stara, u skladu sa zakonom.

Institucije koje se bave zaštitom

Član 5

Organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija), organ za prekršaje, Državno tužilaštvo, centar za socijalni rad ili druga ustanova socijalne i dječje zaštite, zdravstvena ustanova, kao i drugi organ i ustanova koji se bave zaštitom dužni su da u okviru svojih ovlašćenja pruže potpunu i koordiniranu zaštitu koja je neophodna za zaštitu žrtve u zavisnosti od stepena njene ugroženosti.
Nevladina organizacija, drugo pravno i fizičko lice mogu pružiti zaštitu u skladu sa zakonom.
Organi i ustanove iz stava 1 ovog člana dužni su da u skladu sa zakonom daju prioritet rješavanju slučajeva nasilja i obezbijede međusobno obavještavanje i pomoć radi sprečavanja i otkrivanja nasilja, otklanjanja uzroka i pružanja pomoći žrtvi u uspostavljanju uslova za bezbjedan život.

Hitnost postupka

Član 6

U postupcima koji se odnose na zaštitu, organi i ustanove iz člana 5 stav 1 ovog zakona dužni su da postupaju hitno, vodeći računa da su interes i dobrobit žrtve, a naročito ako je žrtva dijete, starije lice, lice sa invaliditetom i lice koje nije sposobno da se o sebi stara, prioritet u tim postupcima.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. ZA[TITA @RTVE

: 14;1:1. Oblici i na~ini pru`awa pomo}i i za{tite

: 14;8:Oblici nasiqa

: 40;8:^lan 8

: 51;1:Ugro`avawem fizi~kog, psihi~kog, seksualnog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravqa i spokojstva drugog ~lana porodice smatra se posebno ako ~lan porodice:

: 52;1:1) upotrijebi fizi~ku silu, bez obzira da li je nastupila tjelesna povreda drugog ~lana porodice;

: 52;2:2) prijeti napadom ili izaziva opasnost koja mo`e prouzrokavati osje}aj li~ne nesigurnosti ili psihi~ki bol drugog ~lana porodice;

: 52;3:3) verbalno napada, psuje, naziva pogrdnim imenom i na drugi na~in vrije|a drugog ~lana porodice;

: 52;4:4) ograni~ava drugom ~lanu porodice slobodu komunicirawa sa tre}im licima;

: 52;5:5) iscrpquje radom, uskra}uje san i drugu vrstu odmora, prijeti izbacivawem iz stana i oduzimawem djece;

: 52;6:6) seksualno uznemirava drugog ~lana porodice;

: 52;7:7) uhodi i na drugi na~in grubo uznemirava drugog ~lana porodice;

: 52;8:8) o{te}uje ili uni{tava zajedni~ku imovinu ili imovinu drugog ~lana porodice ili poku{ava da to u~ini;

: 52;9:9) uskra}uje osnovna sredstva za egzistenciju drugom ~lanu porodice;

: 52;10:10) drskim pona{awem ugro`ava porodi~ni mir ~lana porodice sa kojim ne `ivi u porodi~noj zajednici.

: 51;2:Ugro`avawem fizi~kog, psihi~kog, seksualnog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravqa i spokojstva drugog ~lana porodice smatra se i ako ~lan porodice ne vodi dovoqno brigu o:

: 52;1:1) ishrani, higijeni, odijevawu, medicinskoj za{titi ili redovnom poha|awu {kole ili ne sprje~ava dijete u {tetnom dru`ewu, skitwi, prosja~ewu ili kra|i ili na drugi na~in u ve}oj mjeri zanemaruje podizawe i vaspitawe djeteta;

: 52;2:2) ishrani, higijeni, odijevawu ili medicinskoj za{titi drugog ~lana porodice o kome je du`an da se stara, a kome je potrebna posebna pomo} zbog bolesti, invaliditeta, starosti ili drugih li~nih svojstava zbog kojih nije sposoban da se stara o sebi.

: 51;3:Te`im oblikom nasiqa u porodici smatra se prikrivawe ~lana porodice sa posebnim potrebama.

: 12;9:Du`nost prijavqivawa pasiqa

: 40;9:^lan 9

: 51;1:Dr`avni organ, drugi organ, zdravstvena, obrazovna i druga ustanova du`ni su da prijave policiji u~iweno nasiqe za koje saznaju u vr{ewu poslova iz svoje nadle`nosti, odnosno djelatnosti.

: 51;2:Prijavu o u~iwenom nasiqu du`no je da policiji podnese odgovorno lice u organu ili ustanovi iz stava 1 ovog ~lana, kao i zdravstveni i socijalni radnik, nastavnik, vaspita~ i drugo lice koje sazna za u~iweno nasiqe u vr{ewu svojih poslova.

: 51;3:Organ za prekr{aje i policija du`ni su da obavijeste centar za socijalni rad o prijavqenom nasiqu.

: 12;10:Hitna intervencija

: 40;10:^lan 10

: 51;1:Nakon saznawa za nasiqe, policija }e bez odlagawa preduzeti radwe i mjere u ciqu za{tite `rtve, u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se ure|uje rad i ovla{}ewa policije, prekr{ajni postupak, krivi~ni postupak i za{tita svjedoka.

: 51;2:Centar za socijalni rad, odnosno druga ustanova socijalne i dje~je za{tite, zdravstvena ustanova, kao i drugi organ i ustanova koji se bave za{titom du`ni su da, bez odlagawa, pru`e za{titu i pomo} `rtvi u skladu sa svojim nadle`nostima.

: 51;3:Organi i ustanove iz stava 2 ovog ~lana du`ni su da vode brigu o svim potrebama `rtve i omogu}e joj pristup svim oblicima pomo}i i za{tite.

: 12;11:Plan pomo}i `rtvi

: 40;11:^lan 11

: 51;1:Centar za socijalni rad obrazuje stru~ni tim od predstavnika te ustanove, organa. i slu`bi lokalne uprave, policije, nevladinih organizacija i stru~waka koji se bave pitawima porodice, radi utvr|ivawa plana pomo}i `rtvi i koordinacije aktivnosti u procesu pomo}i `rtvi, u skladu sa wenim potrebama i izborom.

: 51;2:Plan pomo}i `rtvi posebno sadr`i mjere koje je potrebno preduzeti u skladu sa zakonom kojim se ure|uje socijalna i dje~ja za{tita. Ako je `rtva dijete, plan pomo}i `rtvi sadr`i i mjere za za{titu djeteta u skladu sa zakonom kojim se ure|uju porodi~ni odnosi.

: 51;3:Radi sprovo|ewa aktivnosti iz stava 1 ovog ~lana, stru~ni tim mo`e obrazovati i drugi organ, ustanova ili organizacija koja se bavi za{titom.

: 12;12:Socijalna za{tita

: 40;12:^lan 12

: 51;1:Socijalna za{tita `rtve obuhvata materijalnu i nematerijalnu pomo}, smje{taj i usluge socijalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se ure|uje socijalna i dje~ja za{tita.

: 51;2:Centri za socijalni rad obavezni su da ustanove preciznu evidenciju djece i lica sa posebnim potrebama na svojoj teritoriji.

3:Radi zaštite od nasilja nad ovim licima centri su obavezni da formiraju posebne timove koji će, najmanje jednom mjesečno, obilaziti porodice u kojima su smještena ili žive djeca i lica sa posebnim potrebama, kontrolisati postupanje prema tim licima i na osnovu utvrđenog stanja o