Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 27 od 27. aprila 2006)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se osnovni elementi sistema lokalnih komunalnih taksa.

Član 2

Lokalne komunalne takse uvodi lokalna samouprava (u daljem tekstu: opština), svojim propisom.
Prihodi od lokalnih komunalnih taksa pripadaju budžetu opštine.

Član 3

Lokalne komunalne takse mogu se uvesti za:
1) korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti;
2) držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.);
3) korišćenje reklamnih panoa i bilborda, osim pored magistralnih i regionalnih puteva;
4) korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala, na uređenim i obilježenim mjestima;
5) korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera;
6) korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
7) držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi;
8) držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe;
9) držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;
10) držanje asvaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska;
11) korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse;
12) korišćenje obale, osim morske, u poslovne svrhe.

Član 4

Javnim površinama, u smislu ovog zakona, za čije se korišćenje može uvesti lokalna komunalna taksa smatraju se površine utvrđene planskom dokumentacijom opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i sl.)

Član 5

Obveznik lokalne komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje takse.
Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta ili usluge za čije je korišćenje propisano plaćanje lokalne komunalne takse.

Član 6

Lokalna komunalna taksa za osnove iz člana 3 ovog zakona može se utvrđivati prema korisnoj površini, vremenu korišćenja ili određivati u fiksnom iznosu.
Lokalne komunalne takse iz stava 1 ovog člana mogu se utvrđivati u različitoj visini zavisno od vrste djelatnosti, površine, lokacije, odnosno zona u kojima se nalaze objekti, predmeti, odnosno vrše usluge za koje je propisano plaćanje takse.

Član 7

Propisom opštine kojim se uvode lokalne komunalne takse, utvrđuju se taksene olakšice i način plaćanja taksenih obaveza, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 8

Opština može visinu lokalne komunalne takse usklađivati sa godišnjom stopom rasta cijena na malo, prema podacima nadležnog organa za poslove statistike, ako je ta stopa veća od 2%.

Član 9

U pogledu žalbe, prinudne naplate, kamate, povraćaja i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen poreski postupak.

Član 10

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 11

Izuzetno od člana 3 ovog zakona, opština može, do kraja 2007.godine, propisati obavezu plaćanja lokalne komunalne takse i po osnovu:
1) korišćenja objekata kojima se vrši prenos električne energije i to za:
- stubova za prenos - do 10EURpo komadu;
- stubova za distribuciju - do 2EURpo komadu;
- trafo stanica (TS) 35/10KV- do 150EURpo komadu;
- trafo stanica(MBTS, BTS, ZTS, DTS) - do 80EURpo komadu;
- stubnih trafostanica (STS) - do 15EURpo komadu;
- niskonaponskih ormara (NN ormari) - do 25EURpo komadu;
2) korišćenja telekomunikacionih objekata, i to za:
- baznih stanica u mobilnoj telefoniji - do 100EURpo komadu;
- mikrobaznih stanica u mobilnoj telefoniji - do 50EURpo komadu;
- baznih stanica - do 30EURpo komadu;
- predajnika (pasivnih repetitora) - do 10EURpo komadu;
- stubića - do 4EURpo komadu;
- šahta - do 4EURpo komadu;
- telefonskih govornica - do 4EURpo komadu;
- telefonskih ormarića - do 4EURpo komadu;
3) postavljanja TV i radio primopredajnika u visini do - 50EURpo komadu;
4) korišćenja morske obale u poslovne svrhe u visini do 0,05EURpo m2 korisne površine.
Lokalne komunalne takse za korišćenje predmeta, odnosno prava plaćaju se mjesečno, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 12

Opštine su dužne da svoje propise usaglase sa ovim zakonom do 31. decembra 2006.godine.

Član 13

Danom primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama i naknadama ("Službeni list RCG", br. 38/92, 30/93, 3/94, 27/94 i 45/98).

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2007.godine.


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: