Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O ALKOHOLNIM PIĆIMA

(Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 83 od 18. decembra 2009, 40/11)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

(1) Ovim zakonom uređuje se proizvodnja i promet alkoholnih pića, oznake alkoholnih pića, ocjenjivanje usaglašenosti, kao i druga pitanja od značaja za proizvodnju i promet alkoholnih pića.

(2) Ovaj zakon ne odnosi se na alkoholna pića koja fizičko lice proizvodi za sopstvene potrebe. Alkoholna pića

Član 2

(1) Alkoholna pića, u smislu ovog zakona, su pića namijenjena ljudskoj upotrebi, sa specifičnim organoleptičkim svojstvima i sa minimalnim sadržajem etanola 15%v/v.
(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, alkoholnim pićima smatraju se i pića koja sadrže više od 5%v/va manje od 15%v/vetanola, osim pića čija je proizvodnja i promet uređena posebnim propisima.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) destilat poljoprivrednog porijekla je poluproizvod dobijen alkoholnom fermentacijom i destilacijom poljoprivrednih sirovina sa sadržajem etanola najviše 86%v/v, a koji ima karakteristike sirovine od koje potiče;
2) etanol je etil alkohol poljoprivrednog porijekla proizveden redestilacijom sa rektifikacijom poslije alkoholne fermentacije sirovina poljoprivrednog porijekla i upotrebljava se za proizvodnju jakih i ostalih alkoholnih pića, kao i za proizvodnju macerata, boja, aroma i aditiva;
3) redestilacija je ponovna destilacija destilata sa nižim sadržajem etanola;
4) rektifikacija je višestupna uzastopna destilacija sa ciljem dobijanja etanola što većeg stepena čistoće;
5) fermentacija je biohemijska transformacija ugljenih hidrata (monosaharida) u alkohol (etanol);
6) originalno punjenje je punjenje proizvoda koje se bilo kojom radnjom ne može vratiti u prvobitno stanje;
7) proizvođačka specifikacija je isprava koju sačinjava proizvođač ostalih alkoholnih pića prije početka proizvodnje i na osnovu koje proizvodi ta pića;
8) kvalitet alkoholnog pića je skup tehničkih zahtjeva za alkoholno piće.

II. PROIZVODNjA ALKOHOLNIH PIĆA

Sirovine za proizvodnju alkoholnih pića

Član 4

(1) Alkoholna pića mogu se proizvoditi od voća, grožđa, destilata i drugih sirovina poljoprivrednog porijekla iz sopstvene proizvodnje, ugovorene proizvodnje i Otkupa od proizvođača koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar proizvođača grožđa i vina, u skladu sa zakonom.
(2) Alkoholna pića mogu se proizvoditi od uvezenog voća, grožđa, destilata i drugih sirovina poljoprivrednog porijekla.

Način proizvodnje

Član 5

Alkoholna pića proizvode se:
1) Direktno:
- destilacijom prirodno fermentisanih proizvoda, i/ili
- maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etanolu (etil alkohol) poljoprivrednog porijekla i/ili destilatima poljoprivrednog porijekla, i/ili alkoholnim pićima, i/ili
- dodavanjem dozvoljenih aroma, šećera ili ostalih zaslađivača i/ili ostalih poljoprivrednih proizvoda i/ili prehrambenih proizvoda etanolu poljoprivrednog porijekla i/ili destilatima poljoprivrednog porijekla i/ili alkoholnim pićima pod uslovima utvrđenim zakonom;
2) Miješanjem alkoholnog pića sa jednim ili više:
- drugih alkoholnih pića, i/ili
- etanolom poljoprivrednog porijekla ili destilatima poljoprivrednog porijekla, i/ili
- drugih pića.

Tehnološki postupci

Član 6

(1) Proizvodnja alkoholnih pića obuhvata sve tehnološke postupke potrebne za dobijanje alkoholnih pića.
(2) Proizvodnja rakije obuhvata: preradu osnovne sirovine, alkoholnu fermentaciju osnovne sirovine, destilaciju fermentisane osnovne sirovine, redestilaciju, odležavanje, sazrijevanje-starenje, ujednačavanje, miješanje, fizičku stabilizaciju, punjenje i zatvaranje, kao i deklarisanje.
(3) Proizvodnja jakih i ostalih alkoholnih pića obuhvata: miješanje, bojenje, aromatizovanje, zaslađivanje, fizičku stabilizaciju, punjenje i zatvaranje, kao i deklarisanje.
(4) U proizvodnji alkoholnih pića proizvođač je dužan da sačuva sve prirodne karakteristike osnovnih sirovina.
(5) Zabranjeno je koristiti etanol sintetičkog i nepoljoprivrednog porijekla za proizvodnju sirovina, alkoholnih pića i u gotovim alkoholnim pićima.

Kategorije alkoholnih pića

Član 7

(1) Alkoholna pića klasifikuju se u kategorije, i to:
- rakije;
- jaka alkoholna pića;
- ostala alkoholna pića.
(2) Razvrstavanje alkoholnih pića u okviru pojedinih kategorija iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Rakije

Član 8

(1) Rakija je alkoholno piće proizvedeno destilacijom fermentisanog kljuka, matičnog soka, komine voća, grožđa, jestivih šumskih plodova, žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, sa minimalnim sadržajem etanola 15%v/vi sa sačuvanim specifičnim organoleptičkim svojstvima koja potiču od sirovine od koje je proizvedeno.
(2) U proizvodnji rakija dozvoljeno je dodavanje karamela isključivo radi korekcije boje, kao i zaslađivanje isključivo radi zaokruživanja konačnog ukusa u skladu sa propisom.
(3) Zabranjeno je u proizvodnji rakija upotrebljavati šećer, etanol i druga sredstva i materije kojima se može povećati količina i mijenjati prirodni sastojci rakije.

Jaka alkoholna pića

Član 9

(1) Jaka alkoholna pića su alkoholna pića sa minimalnim sadržajem etanola 15%v/v, proizvedena: od etanola poljoprivrednog porijekla, miješanjem etanola poljoprivrednog porijekla, rakija i destilata poljoprivrednog porijekla, odnosno miješanjem drugih alkoholnih pića, rakija i destilata poljoprivrednog porijekla uz dodatak dozvoljenih aditiva, zaslađivača, boja i aroma u skladu sa propisom.
(2) Jakim alkoholnim pićem smatra se i liker od jaja sa minimalnim sadržajem etanola 14%v/v.

Ostala alkoholna pića

Član 10

(1) Ostala alkoholna pića su alkoholna pića koja se po specifičnim organoleptičkim svojstvima i sadržaju alkohola, kao i prema načinu proizvodnje i vrsti sirovina, ne mogu klasifikovati u kategoriju rakija i kategoriju jakih alkoholnih pića.
(2) Ostala alkoholna pića za koje nije propisan kvalitet i drugi zahtjevi u proizvodnji proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji koju sačinjava proizvođač.

Evidencija proizvođačkih specifikacija

Član 11

(1) Proizvođač ostalih alkoholnih pića iz člana 10 stav 2 ovog zakona dužan je da vodi evidenciju o proizvođačkim specifikacijama.
(2) Sadržina proizvođačke specifikacije i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Kvalitet alkoholnih pića

Član 12

(1) Kvalitet alkoholnog pića utvrđuje se propisom Ministarstva, u skladu sa zakonom.
(2) Kontroli kvaliteta podliježu sve količine sirovina, destilata i gotovih alkoholnih pića koja se nalaze u proizvodnom pogonu, magacinu, transportu i prometu.
(3) Za kvalitet alkoholnog pića odgovoran je proizvođač, odnosno uvoznik.

III. REGISTRI

Proizvođač alkoholnog pića

Član 13

(1) Proizvodnjom alkoholnih pića radi stavljanja u promet može se baviti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik, koji je registrovan za obavljanje proizvodnje alkoholnih pića u Centralnom registru Privrednog suda i koji je upisan u Registar proizvođača alkoholnih pića (u daljem tekstu: proizvođač).
(2) Proizvođač može da vrši uslužnu destilaciju fermentisanog kljuka fizičkim licima za sopstvene potrebe.
(3) Proizvođač se ne smije baviti proizvodnjom etanola.

Organ nadležan za vođenje Registra proizvođača

Član 14

Registar proizvođača alkoholnih pića (u daljem tekstu: Registar proizvođača) vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: organ