Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O SUDSKOM SAVJETU

(Objavljen u "Sl. listu CG", br. 13 od 26. februara 2008, 39/11, 31/12)

I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom se uređuje način izbora i prestanka mandata članova Sudskog savjeta, organizacija i način rada Sudskog savjeta, postupak izbora sudija i sudija-porotnika, način utvrđivanja prestanka sudijske funkcije, disciplinska odgovornost i razrješenje sudija i sudija-porotnika i druga pitanja od značaja za rad Sudskog savjeta.

Nezavisnost i samostalnost

Član 2

Sudski savjet obezbjeđuje nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Članovi Sudskog savjeta

Član 3

(1) Članovi Sudskog savjeta moraju biti lica visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta.
(2) U obavljanju svojih dužnosti članovi Sudskog savjeta postupaju nezavisno i nepristrasno.
(3) Pri predlaganju i izboru članova Sudskog savjeta vodi se računa o rodno balansiranoj zastupljenosti.

Sprječavanje političkog djelovanja

Član 4

Sudski savjet štiti sud i sudiju od političkih i drugih neprimjerenih uticaja.

Javnost rada

Član 5

Rad Sudskog savjeta je javan, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Sredstva za rad

Član 6

Sredstva i uslove za rad Sudskog savjeta obezbjeđuje država.

Sjedište

Član 7

Sjedište Sudskog savjeta je u Podgorici.

II. NAČIN IZBORA I PRESTANKA MANDATA ČLANOVA SUDSKOG SAVJETA

Konferencija sudija

Član 8

(1) Članove Sudskog savjeta iz reda sudija bira i razrješava Konferencija sudija, tajnim glasanjem.
(2) Konferenciju sudija čine sve sudije i predsjednici sudova.
(3) Konferencija sudija donosi Etički kodeks sudija.
(4) Konferencija sudija bira komisiju za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija (u daljem tekstu: Komisija za Etički kodeks sudija).
(5) Administrativno-tehničke poslove za rad Konferencije sudija i Komisije za Etički kodeks sudija vrši Sekretarijat Sudskog savjeta.

Komisija za Etički kodeks sudija

Član 8a

(1) Komisija za Etički kodeks sudija ima predsjednika i dva člana. Predsjednik se bira iz reda članova Sudskog savjeta koji nije iz reda sudija, a jednog člana bira proširena sjednica Vrhovnog suda iz reda sudija, a drugi član je predsjednik Udruženja sudija Crne Gore.
(2) Komisija za Etički kodeks sudija bira se na vrijeme od četiri godine.
(3) Komisija iz stava 1 ovog člana izvještaj o svom radu dostavlja Sudskom savjetu, najmanje jednom godišnje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.
(4) Komisija iz stava 1 ovog člana donosi poslovnik o svom radu, kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja.

Odlučivanje Konferencije sudija

Član 9

(1) Konferencija sudija radi i odlučuje na sjednicama.
(2) Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore saziva sjednicu Konferencije sudija i rukovodi njenim radom.
(3) Sjednica se može održati ako je prisutno najmanje dvije trećine članova Konferencije sudija.
(4) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Konferencije sudija.
(5) Način rada i odlučivanja Konferencije sudija bliže se uređuje Poslovnikom o njenom radu.

Sastav Sudskog savjeta iz reda sudija

Član 10

Članovi Sudskog savjeta iz reda sudija su:
1) tri člana iz reda sudija Vrhovnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Vrhovni sud), Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, viših sudova i privrednih sudova;
2) jedan član iz reda sudija osnovnih sudova.

Komisija za izbor

Član 10a

(1) Postupak pripreme lista kandidata za izbor članova Sudskog savjeta iz reda sudija i postupak izbora članova Sudskog savjeta iz reda sudija na Konferenciji sudija sprovodi Komisija za izbor.
(2) Komisija za izbor ima predsjednika i dva člana koje iz reda sudija bira proširena sjednica Vrhovnog suda, na predlog sjednica sudija svih sudova.
(3) Komisija za izbor bira se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata Sudskog savjeta, na vrijeme od četiri godine.

Predlog za izbor članova Sudskog savjeta iz reda sudija

Član 11

(1) Predlog kandidata za izbor članova Sudskog savjeta iz člana 10 stav 1 tačka 1 ovog zakona utvrđuje se:
1) na posebnim sjednicima sudija Vrhovnog suda i Apelacionog suda Crne Gore na kojima se predlažu po dva kandidata iz tih sudova;
2) na posebnim sjednicama sudija Upravnog suda Crne Gore i viših sudova na kojima se predlaže po jedan kandidat iz tih sudova;
3) na zajedničkoj sjednici privrednih sudova na kojima se predlaže jedan kandidat iz tih sudova.
(2) Listu od osam kandidata iz stava 1 ovog člana, po azbučnom redu, sačinjava Komisija za izbor na osnovu obavještenja o predloženim kandidatima.
(3) Radi utvrđivanja predloga kandidata za izbor članova Sudskog savjeta iz člana 10 stav 1 tačka 2 ovog zakona, Komisija za izbor pribavlja od svakog predsjednika i sudije osnovnog suda inicijalni predlog koji sadrži predlog dva kandidata, na način koji obezbjeđuje tajnost inicijalnog predloga.
(4) Listu od četiri kandidata za koje je dat najveći broj inicijalnih predloga iz stava 3 ovog člana sačinjava Komisija za izbor, po azbučnom redu.
(5) Ukoliko, nakon pribavljanja inicijalnih predloga iz stava 3 ovog člana, ima više od četiri kandidata sa istim brojem inicijalnih predloga, Komisija za izbor sačinjava listu koju čine svi kandidati sa najvećim, odnosno istim brojem inicijalnih predloga.
(6) Obrazac inicijalnog predloga iz stava 3 ovog člana utvrđuje se Poslovnikom Sudskog savjeta.

Izbor člana Sudskog savjeta iz reda sudija

Član 12

(1) Liste kandidata za izbor članova Sudskog savjeta, utvrđene u skladu sa članom 11 ovog zakona, dostavljaju se svim sudovima radi isticanja na oglasnoj tabli suda, najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata članova Sudskog savjeta.
(2) Predsjednik Vrhovnog suda saziva Konferenciju sudija najkasnije 30 dana prije isteka mandata članova Sudskog savjeta.
(3) Članovi Sudskog savjeta iz reda sudija biraju se sa lista kandidata iz stava 1 ovog člana, na Konferenciji sudija.
(4) Ako nijedan od kandidata sa lista ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje će se ponoviti između pet kandidata sa liste iz člana 11 stav 2 ovog zakona, odnosno između dva kandidata sa liste iz člana 11 stav 4, odnosno stav 5 ovog zakona, koji su dobili najveći broj glasova.
(5) Ukoliko ima više kandidata sa istim brojem glasova po osnovu kojih mogu da idu u drugi krug glasanja, sačinjava se lista od tih kandidata, a glasanje se ponavlja.
(6) Za članove Sudskog savjeta biće izabrana tri kandidata sa liste iz člana 11 stav 2 ovog zakona i jedan kandidat sa liste iz člana 11 stav 4, odnosno stav 5 ovog zakona, koji su dobili najveći broj glasova na Konferenciji sudija.

Ponovni izbor iz reda sudija

Član 13

Članovi Sudskog savjeta iz reda sudija mogu biti ponovo birani za člana Sudskog savjeta po isteku četiri godine od prestanka prethodnog mandata u Sudskom savjetu.

Izbor članova iz reda uglednih pravnika

Član 13a

Predsjednik Crne Gore sačinjava listu od najmanje četiri kandidata za izbor članova Sudskog savjeta, na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa Advokatskom komorom Crne Gore, Udruženjem sudija Crne Gore, pravnim fakultetima i akademijom nauka i dostavlja je na mišljenje proširenoj sjednici Vrhovnog suda.

Prestanak mandata

Član 14

(1) Članu Sudskog savjeta prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, ako:
1) mu prestane funkcija na osnovu koje je izabran u Sudski savjet;
2) je izabran za sudiju suda višeg stepena ili predsjednika suda, kada se radi o članu Sudskog savjeta iz reda sudija;
3) je izabran na sudijsku funkciju (za sudiju ili predsjednika suda), kad se radi o članu Sudskog savjeta koji nije iz reda sudija;
4) podnese ostavku;
5) bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.
(2) U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, članu Sudskog savjeta prestaje mandat danom prestanka funkcije na osnovu koje je izabran u Sudski savjet.
(3) U