Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na jedanaestoj šednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. jula 2011. godine, donijela je

ZAKON

O DNK REGISTRU

(Objavljeno u "Sl. list cg", br. 39 od 04 avgusta 2011)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i sadržina registra rezultata analize dezoksiribonukleinske kisjeline izvršene za potrebe krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih lica (u daljem tekstu: DNK registar), obrada podataka i druga pitanja od značaja za vođenje DNK registra, kao i način prikupljanja i uzimanja uzoraka biološkog materijala za potrebe DNK analize.

Obrada podataka

Član 2

Obrada podataka u DNK registru obuhvata radnje kojima se automatski ili na drugi način podaci evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, koriste, vrši uvid, brišu, uništavaju, kao i druge radnje koje se vrše na podacima.
Čuvanje, upoređivanje i brisanje podataka koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne saradnje vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorom.
Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, čuvanje, upoređivanje i brisanje podataka vrši se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost.

Načela vođenja DNK registra

Član 3

Vođenje DNK registra vrši se u skladu sa načelima nediskriminacije, zaštite privatnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti, blagovremenosti i racionalnosti.

Zaštita podataka

Član 4

Podaci sadržani u DNK registru obrađuju se u obimu koji je potreban da bi se postigla svrha obrade i na način koji je u skladu sa njihovom namjenom.
Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se obrađivati u statističke ili naučnoistraživačke svrhe, ukoliko se preduzmu odgovarajuće mjere zaštite.
Zaštita podataka iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Značenje izraza

Član 5

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) DNK analiza označava skup primijenjenih biohemijskih i molekularno genetičkih metoda za izdvajanje molekula DNK iz biološkog traga koji može poslužiti kao DNK uzorak, umnožavanje fragmenata određenih genskih lokusa iz izdvojenih molekula DNK, elektroforetsko razdvajanje umnoženih DNK fragmenata, detekciju razdvojenih fragmenata i sekvenci, utvrđivanje prisutnih varijanti alela na DNK fragmentu ili redosljeda baza u određenoj DNK sekvenci analiziranog biološkog traga;
2) genski lokus je tačno određeni dio molekula DNK;
3) genski alel je varijanta genskog lokusa;
4) biološki trag je svaki biološki materijal koji se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom, na kojem se može izvršiti DNK analiza;
5) nesporni biološki materijal je materijal za koji se zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;
6) sporni biološki materijal je materijal za koji se ne zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;
7) uzorak za DNK analizu je uzorak biološkog materijala (pljuvačka, krv, dlake, tkiva i tjelesne tečnosti);
8) DNK profil je uređeni niz numeričkih oznaka genskih alela prisutnih na analiziranim genskim lokusima, koji predstavlja identifikacionu karakteristiku lica čiji je DNK uzorak predmet DNK analize.

II. SADRŽINA, USPOSTAVLjANjE I VOĐENjE DNK REGISTRA

Sadržina DNK registra

Član 6

DNK registar sadrži: zbirku DNK profila; zbirku identifikacionih podataka; zbirku nespornog biološkog materijala.

Zbirka DNK profila

Član 7

Zbirka DNK profila sadrži:
1) DNK profile lica osumnjičenih, okrivljenih ili optuženih da su učinili krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri godine i teža kazna ili kazna zatvora od četrdeset godina;
2) DNK profile lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi;
3) DNK profile dobijene analizom spornih bioloških materijala;
4) DNK profile koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne saradnje;
5) DNK profile neidentifikovanih lica i njihovih srodnika;
6) DNK profile srodnika nestalih lica;
7) redni broj pod kojim je izvršen upis u zbirku podataka.

Zbirka identifikacionih podataka

Član 8

Zbirka identifikacionih podataka sadrži:
1) ime, prezime i jedinstveni matični broj lica čiji DNK profil je unesen u DNK registar;
2) naziv i sjedište laboratorije u kojoj je izvršena DNK analiza, broj laboratorijskog protokola, odnosno drugu oznaku na osnovu koje se može utvrditi vrsta i mjesto fiksiranja biološkog materijala čijom analizom je utvrđen DNK profil;
3) svojstvo lica u krivičnom postupku i broj krivičnog predmeta, odnosno svojstvo drugog lica;
4) naziv i sjedište organa koji je naložio DNK analizu.

Zbirka nespornog biološkog materijala

Član 9

Zbirka nespornog biološkog materijala sadrži uzorke za DNK analizu uzete od lica iz člana 7 ovog zakona i drugih lica čiji je biološki materijal pronađen na mjestu izvršenja krivičnog djela ili se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom.

Uspostavljanje DNK registra

Član 10

DNK registar se uspostavlja na osnovu DNK analiza izvršenih za potrebe krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih lica.

Dostavljanje rezultata DNK analize

Član 11

Rezultate DNK analize izvršene za potrebe krivičnog postupka nadležnom organu dostavlja laboratorija koja je izvršila DNK analizu (u daljem tekstu: DNK laboratorija), u roku od tri dana od dana izvršene analize.
Bliži način dostavljanja rezultata DNK analize iz stava 1