Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


STATUT

Opštine Mojkovac

(Objavljeno u "Sl. listu CG - opštinski propisi", br. 37 od 18 decembra 2012 - Prečišćen tekst

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1

Statutom Opštine Mojkovac (u daljem tekstu: Statut) uređuju se pitanja koja se naročito odnose na:pravni status Opštine; imovinu i finansiranje; organe Opštine; mjesnu samoupravu; učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave; odnose i saradnju organa Opštine sa građanima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima; javnost i transparentnost rada; poslove lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za njen rad.

Član 2

Opština Mojkovac (u daljem tektu Opština) ima imovinu i svoje prihode. Opština imovinom i prihodima samostalno raspolaže, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 3

Opština ostvaruje saradnju u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 4

Rad organa Opštine, organa lokalne uprave i javnih službi je javan.

Član 5

Pojedini izrazi u ovom Statutu imaju sledeće značenje:
1. "Opština" je oblik lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave;
2. "Lokalno stanovništvo" podrazumijeva sva lica koja su naseljena ili koja imaju nepokretnu imovinu na teritoriji Opštine Mojkovac;
3. "Građani" su lica koja su naseljena i žive na teritoriji Opštine Mojkovac;
4. "Birač" je lice koje ima pravo da bira i da bude birano za odbornika;
5. "Organi lokalne samouprave" su Skupština i Predsjednik Opštine;
6. "Organi lokalne uprave" su lokalni organi koji obavljaju prvenstveno upravne poslove (sekretarijati, direkcije, uprave);
7. "Javne službe" su ustanove, privredna društva i drugi oblici organizovanja koje osniva Opština u cilju pružanja javnih usluga;
8. "Lokalni službenici i namještenici" su zaposleni u organima lokalne uprave;
9. "Lokalni javni prihodi" su prihodi koje Opština ostavruje u skladu sa posebnim zakonima i opštinskim odlukama.

II- PRAVNI STATUS

Član 6

Opština je pravno lice sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Sjedište Opštine je u Mojkovcu, Trg Ljubomira Bakoča bb.

Član 7

Opština je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Teritorija Opštine je utvrđena zakonom.
Teritorija i ime Opštine može se promijeniti na način i po postupku uređenim Zakonom.

Član 7a

Granice područja naselja utvrđuju se odlukom Skupštine opštine.
Odluku o spajanju i osnivanju naselja donosi Skupština opštine.
Naziv i promjenu naziva naselja, ulice i trga određuje Skupština opštine odlukom.
Simboli

Član 8

Opština ima grb i zastavu.
Grb Opštine je u obliku srednjovjekovnog štita u čijoj se osnovi nalazi novčić sa rudarskim simbolima, iznad kojeg je između planina Sinjajevine i Bjelasice predstavljena rijeka Tara. U sredini grba nalazi se polje sa natpisom "Mojkovac". Iznad natpisa predstavljen je spomenik učesnicima Mojkovačke bitke.
Zastava opštine je jednobojna - plavetne boje, zlatnog ruba, sa elementima grba (spomenik, brskovski novac i dva rudarska čekića) i Starog mosta, koji odražavaju kulturno-istorijsko nasljeđe smješteno na sredini polja zastave. Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan.Simboli u centru zastave su dominantno zlatne boje. Element na zastavi zauzima 2/3 visine zastave. Središnja tačka elementa poklapa se sa tačkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina zlatnog obruba je 1/20 užeg dijela zastave.
Upotreba simbola uređuje se Odlukom Skupštine Opštine.

Član 9

Praznik Opštine je 13.avgust, dan konstituisanja organa Opštine Mojkovac u današnjim granicama.
Praznik Opštine se obilježava svečanom sjednicom Skupštine opštine i drugim javnim manifestacijama.
Pečat

Član 10

Opština, njeni organi i organi lokalne uprave imaju pečat.
Pečat Opštine je okruglog oblika prečnika 32 mm i sadrži naziv: Crna Gora, Opština Mojkovac, Mojkovac.
U sredini pečata je grb Opštine.
Pečat organa Opštine i pečat organa lokalne uprave, pored elemenata iz stava 2 i 3.ovog člana sadrži i naziv organa.
Skupština opštine posebnom odlukom uređuje: izradu, upotrebu, čuvanje i uništavanje pečata i druga pitanja koja se odnose na upotrebu pečata.

Javna priznanja

Član 11

Građanima Opštine i drugim licima, lokalnim zajednicama, ustanovama i pravnim licima mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju pojedinih djelatnosti, a samim tim i razvoju Opštine kao cjeline.

Član 12

Javna priznanja su:
- Zvanje "Počasni građanin Mojkovca";
- opštinska nagrada;
- ostala priznanja i nagrade.

Član 13

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanjima drugih zemalja, gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih zemalja.

Član 14

Zvanje "Počasni građanin Mojkovca" može se dodijeliti pojedincu koji je posebno zaslužan za razvoj vrijednosti demokratskog društva, istorijskoh događaja i tradicije, položaja i ugleda Opštine, njenog odnosa sa drugim gradovima i opštinama u, zemlji i inostranstvu.
O proglašenju počasnog građanina odlučuje Skupština opštine.
Predlog za proglašenje počasnim građaninom mogu podnijeti: građani, udruženja građana, odbornik u Skupštini Opštine, Predsjednik Opštine, organi državne vlasti, privredna društva i ustanove.
Postupak za proglašenje počasnim građaninom sprovodi Komisija formirana aktom Skupštine Opštine.

Član 15

Počasnom građaninu uručuje se povelja.
Povelja je pravougaonog oblika, urađena na pergamentu, ispisana kaliografski, sa posebnim pločicama na kojima su grb Crne Gore i grb Opštine.
Povelja počasnom građaninu uručuje se na svečan način, na svečanoj sjednici Skupštine Opštine.

Član 16

Nagrada Opštine dodjeljuje se povodom praznika Opštine za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva.
O dodjeli opštinske nagrade odlučuje žiri koji imenuje Skupština opštine.
Uslovi, način i postupak dodjele opštinske nagrade utvrđuju se posebnom Odlukom Skupštine Opštine.

Član 17

Odlukom Skupštine Opštine mogu se ustanoviti i druga Priznanja (povelja Opštine, studentske, sportske, kulturne i druge nagrade) i urediti uslovi i način njihove dodjele.

III- POSLOVI OPŠTINE

Član 18

Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisom,donosi:
- planove i programe razvoja;
- planove i programe za pojedine upravne oblasti;
- prostorno-urbanističke i druge planove;
- budžet i završni račun budžeta;
- višegodišnji investicioni plan;
- druge akte, u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 19

Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisom:
- Uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalnog reda;
- uređuje i obezbjeđuje obavljanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima;
- uređuje i obezbjeđuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, autotaksi prevoz i prevoz za sopstvene potrebe;
- uređuje i obezbjeđuje obavljanje saobraćaja na svom području;
- uređuje i obezbjeđuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata, kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera;
- uređuje i obezbjeđuje privođenje namjeni građevinskog zemljišta u skladu sa lokalnim planskirn dokumentima i komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
- uređuje i obezbjeđuje uslove za razvoj preduzetništva;
- uređuje, obezbjeđuje i stara se o lokalnim dobrima od opšteg interesa;
- obezbjeđuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom i dr.);
- uređuje i obezbjeđuje uslove za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i vodnim objektima od lokalnog značaja. stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju, izdaje vodna akta i vodi propisane evidencije; utvrđuje erozivna područja, protiverozivne mjere i sprovodi zaštitu od erozija i bujica; organizuje i obezbjeđuje obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja, korišćenja i zaštite voda i vodosnabdijevanja:
- uređuje odnose u oblasti stanovanja i stara se o obezbjeđenju uslova za održavanje stambenih zgrada;
- uređuje, obezbjeđuje i stvara uslove za razvoj kulture i zaštitu kulturne baštine;
- uređuje, organizuje i stvara uslove i stara se o razvoju turizma, kao i razvoju djelatnosti kojima se unaprjeđuje razvoj turizma;
- stvara uslove za razvoj i unaprjeđenje sporta djece, omladine i građana, kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje;
- stvara uslove za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i stara se o njegovoj zaštiti;
- u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđivanju uslova i unaprjeđenju djelatosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite,