Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 82 stav 1 tač. 2 i 17 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva,na prvoj œednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 1.marta 2013. godine, donijela je

ZAKON

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI

(Objavljeno u "Sl. listu cg - međunarodni ugovori", br. 3 od 14 marta 2013)

Član 1

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji potpisan 16. marta 2012. godine u Skoplju, u originalu na crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku glasi:
SPORAZUM
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI
Vlada Crne Gore i Vlada Republike Makedonije, (u daljem tekstu: Strane),
Predvođeni željom da doprinesu razvoju bilateralnih odnosa,
Ubijeđeni u neophodnost jačanja saradnje i koordinacije napora organa odgovornih za održavanje bezbjednosti i javnog reda, sprečavanje i borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, nelegalnog prelaženja granice od strane lica, transportnih sredstava i nelegalnog prevoženja robe, kao i protiv drugih krivičnih djela,
Potvrđujući svoju odlučnost da vode borbu protiv terorizma,
Svjesni da organizovani kriminal predstavlja ozbiljnu prijetnju razvoju država Strana,
Zabrinuti zbog porasta, ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima u svjetskim okvirima,
Sa namjerom da sarađuju efikasno u borbi protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima,
Bazirajući se na želji da pojačaju međusobnu saradnju i pozivajući se na međunarodne obaveze svojih država, u vezi sa osnovnim međunarodnim ugovorima i konkretnije:
- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine i Protokole uz nju;
- Evropska konvencija o suzbijanju terorizma od 27. januara 1977. godine;
- Jedinstvena konvencija o opojnim drogama, od 20. marta 1961. godine, koja je izmijenjena Protokolom od 25. marta 1972. godine;
- Konvencija o psihotropnim supstancama od 21. februara 1971. godine;
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i prihotropnih supstanci od 20. decembra 1988. godine;
- Konvencija o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom, od 8. novembra 1990. godine, i
- Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom i Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i djecom, koji dopunjuju Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala od 13. decembra 2000. godine.
- Konvencija o računarskom kriminalu, od 23.septembra 2001.godine.
Poštujući principe zaštite lica prilikom automatske obrade ličnih podataka,
Rukovođeni zakonodavstvima svojih država,
Dogovorili su se o sljedećem:

Predmet Sporazuma

Član 1

(1) Predmet ovog Sporazuma je saradnja Strana u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, nedozvoljene trgovine narkotika, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalne migracije i drugih krivičnih djela, koju sprovode preko svojih nadležnih organa.
(2) Ovaj Sporazum ne odnosi se na pružanje odnosno ukazivanje međunarodne krivične pravne pomoći za krivična djela i ekstradiciju.

Član 2

Nadležni organi
(1) Za sprovođenje ovog Sporazuma, nadležni organi Strana su:
Za Crnu Goru:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Za Republiku Makedoniju:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije.
(2) O eventualnoj promjeni nadležnih organa, Strane se obavještavaju diplomatskim putem.
(3) U okviru svojih ovlašćenja, nadležni organi Strana direktno sarađuju, dogovaraju konkretne oblike saradnje i načine komunikacije.

Oblasti saradnje

Član 3

(1) Nadležni organi Strana sarađuju u sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela u sljedećim oblastima:
1. terorizam;
2. organizovani kriminal;
3. nedozvoljena trgovina narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima;
4. ilegalna migracija - nedozvoljeno prelaženje lica preko državne granice, ilegalni boravak lica, nepoštovanje režima tokom provjera na granicama
5. krivična djela protiv života, zdravlja, slobode i čovjekovog dostojanstva;
6. krivična djela protiv privatne svojine;
7. posredovanje u vršenju prostitucije, trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije i krijumčarenja migranata;
8. iznuda;
9. ilegalna proizvodnja, trgovina i posjedovanje eksploziva, vatrenog oružja i municije, hemijskih, bioloških, atomskih i radioaktivnih materija, robe i tehnologija sa mogućom dvostrukom primjenom, ratne tehnike, materijala i opreme i komponenata koji mogu biti iskorišćeni za stvaranje oružja za masovno uništavanje i ostala opasna sredstva;
10. protivzakonito oduzimanje i ilegalna trgovina motornim vozilima, falsifikovanje i upotreba falsifikovanih dokumenata za ista;
11. šverc akciznom robom i druga krivična djela, povezana sa međunarodnom trgovinom i ekonomskom razmjenom;
12. falsifikovanje novca, hartija od vrijednosti i znakova za vrijednost, bezgotovinska sredstva plaćanja koja nijesu hartije od vrijednosti, kao i njihovo stavljanje u promet ili upotrebu;
13. finansijske operacije i sredstva ili imovina stečena pranjem novca, kao i saradnja pri otkrivanju, suzbijanju i sprečavanju radnji u vezi sa pranjem novca;
14. krivična djela protiv privrede, trgovinske i finansijske razmjene;
15. krivična djela iz oblasti kompjuterskog kriminala;
16. krađa i ilegalna trgovina kulturnim i istorijskim vrijednostima, umjetničkim djelima, predmetima sa kulturnom i istorijskom vrijednošću, dragocjenim metalima i mineralima i ostalim predmetima sa velikom vrijednošću;
17. krivična djela protiv životne sredine.
(2) Zajedničkom saglasnošću, nadležni organi Strana se pomažu u borbi i protiv ostalih krivičnih djela, u skladu sa zakonodavstvom dviju Strana.
(3) Druge oblasti saradnje. U skladu sa ovim Sporazumom.

Oblici saradnje

Član 4

Nadležni organi Strana o ciljevima saradnje prema ovom sporazumu:
1. dostavljaju informacije i podatke o osumnjičenim licima ili učesnicima u izvršavanju krivičnih djela, posebno u oblasti organizovanog kriminala, vezama izvršilaca, naročito o saučesnicima i organizatorima, strukturi kriminalnih grupa, načinu izvršenja pojedinačnih izvršilaca i grupa, odnosno vremenu, mjestu i metodu izvršenja krivičnih djela, objektima koji su predmet krivičnih djela, narušenim krivično-pravnim normama i o mjerama preduzetim za sprječavanje i suzbijanje krivičnih djela;
2. pomažu se pri sprovođenju operativno-istražnih radnji, tako što uzajamno ukazuju organizacionu i ostalu pomoć;
3. na molbu jedne od Strana ugovornica, izvršavaju provjere i ostale radnje koje su primjenljive u skladu sa zakonodavstvima njihovih država;
4. pomažu se pri praćenju lica osumnjičenih za izvršenje krivičnih djela i lica koja izbjegavaju krivičnu odgovornost ili izdržavanje presuđene kazne;
5. sarađuju