Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 27 stav 5 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi ("Službeni list CG", broj 56/09), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠĆENjA, ODRŽAVANjA, ZAŠTITE, OZNAČAVANjA, KAO I DUŽINI OBALE, NAZIVU I MJESTU RIBARSKE POSTE

(Objavljen u "Sl. list Crne Gore", br. 8 od 4. februara 2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način korišćenja, održavanja, zaštite i označavanja, kao i dužina obale, naziv i mjesto ribarskih posta u Bokokotorskom zalivu.

Član 2

Ribarska posta se koristi isključivo noću, a danju najduže do sedam sati.

Član 3

Korišćenje pojedinih ribarskih posta u Bokokotortskom zalivu nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova uređuju sporazumno.

Član 4

Nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova sitne plave ribe u određenoj ribarskoj posti dužni su da nakon obavljenog ribolova, ostave postu u stanju koje omogućava njeno neometano korišćenje kao kupalište.

Član 5

Na udaljenosti od 100 m od ribarske poste ne smije se odlagati kamenje, šut, olupine automobila i drugi čvrsti predmeti koji bi ometali izvlačenje mreže, niti ograđivati more konopima, plutnjačama i bovama, kao ni postavljati stubovi sa jakim uličnim svijetlom u neposrednoj blizini poste,

Član 6

Ribarska posta mora biti vidno označena metalnom pocinčanom tablom, na kojoj se štampanim slovima ispisuje njen naziv, redni broj i dužina obale koja je čini.
Obrazac i sadržina table za označavanje ribarske poste dat je u prilogu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 7

Ribarske poste u Bokokotorskom zalivu su:

RB Naziv Opis lokacije Dužina Tačka 1 Tačka 2
obale (geo.širina Fi) (geo.dužina Lambda)
1. Njivice Na lokalitetu pećina u Njivicama. 70 m 42o26.956 min. 18o33.267 sek.
2. Meljine Na gradskoj plaža u naselju Meljine. 120 m 42o27.418 sek. 18o36.813 sek.
3. Zelenika Na plaži Zmijice. 150 m 42o26.922 min. 18o37.617 sek
4. Kumbor Lijevo od mjesnog mandraća u Kumboru. 60 m 42o26.496 min 18o38.202 min.
5. PlanikaĐenovići Desno od mula Vojvodića. 80 m 42o26.252 sek. 18o39.435 sek.
6. Mali Dubac Ispod objekta ribarske zadruge
Baošići "Kiril Cvjetković", na plaži. 80 m 42o26.519 sek. 18o40.433 sek.
7. Dubac Baošići Ispod objekta PKB (bivše vojne kasarne) 120 m 42o26.582 sek. 18o40.683 min.
8. Tršće Istočno od objekta Lanterna, ispod skladišta
PKB-a, u Baošići ma. 60 m 42o26.602 sek. 18o40.770 sek.
9. Pod Margot Gledano s kopna, lijevo ispod "Vila Mireli" i
lijevo od betonskog mula. 100 m 42o26.441 sek. 18o41.068 sek.
10. Pod Kozaru Gledano s kopna, nalazi se 100m istočno od
osnovne škole u Bijeloj, na kraju donjeg puta. 120 m 42o26.894 sek. 18o38.777 sek.
11. Kod Sjerkovića Ispod raskrsnice na kraju donjeg puta
kroz Bijelu. 120 m 42o27.174 sek. 18o39.520 sek.
12. Na Jabuku Na kupalištu ispred ugostiteljskog objekta
"Palanuoto" u Bijeloj. 80 m 42o27.339sek. 18o39.707sek.
13. Pod Maslinu Gledano s kopna na more, sa lijeve strane
hotela "Park" 80 m 42o27.402sek. 18o39.889min.
14. Sveta Neđelja
II300m od Svetionika, Kamenari. 150 m 42o27.563sek. 18o40.378sek.
15. Sveta Neđelja
IKod Svetionika-Kamenari. 70 m 42o27.594sek. 18o40.545sek.
16. Kamenari Sa sjevene strane autobuskog okretišta
- Pod Rogač u Kamenarima. 73 m 42o28.377sek. 18o43.676sek.
17. Lovorika Kostanjica, ispod kuće Dužina obale - 40 m 42o29.095sek. 18o40.240min.
18. Raka Između dva kampa, Kostanjica. 80 m 42o29.225min. 18o39.634sek.
19. Ćuza U Kostanjici 25 m 42o29.236sek. 18o39.299min.
20. Strp Na plaži. 25 m 42o30.271sek. 18o40.184sek.
21. Carina Na plaži Carine, Risan 14 m 42o31.026sek. 18o41.410sek.
22. Banja Lijevo od manastira 25 m 42o30.174sek. 18o41.635sek.
23. Perast (šank) Kod Kovačić Siniše (ispod šanka), Perast 35 m 42o29.309min. 18o41.689sek.
24. Bizetina Perast (upropaštena). 45 m 42o29.100sek. 18o42.087sek.
25. Dražin vrt Dražin vrt 40 m 42o29.034sek. 18o43.842sek.
26. Bajova kula Na plaži 80 m 42o29.027sek. 18o44.082min.
27. Vrba Lijevo od Gopčević S. Orahovac 20 m 42o29.405min. 18o45.203sek.
28. Kantu n Orahovac (na plaži, datoj na održavanje) 80 m 42o29.400min. 18o45.461sek.
29. Kamena posta Ispod hotela Amfora (na plaži), Orahovac. 70 m 42o29.385sek. 18o45.535sek.
30. Sretna Orahovac, na plaži. 24 m 42o29.375sek. 18o45.649min.
31. Pod popovu kuću Orahovac 19 m 42o29.380min. 18o45.685min.
32. Trstenik Orahovac 25 m 42o29.389min. 18o45.717sek.
33. Mala posta Kod hrasta u Orahovcu (na plazi) 25 m 42o29.396min. 18o45.795sek.
34. Pod Brao kamen Prije uzgajališta školjki (Gojka Živkovića) 20 m 42o29.001sek. 18o45.886min.
35. Pod Gracie Kod uzgajališta školjki, Ljuta. 20 m 42o28.955min. 18o45.867sek.
36. Pod Mariete Donji put, Ljuta. 30 m 42o28.804min. 18o45.830sek.
37. Vitaljica Donji put (na ulazu), Ljuta. 25 m 42o28.701sek. 18o45.791sek.
38. Klačina (Ljuta) Lijevo od uzgajališta (kod kamene kuće) 15 m 42o28.614sek. 18o45.848min.
39. Kantun Marović Zadnja kuća na izlazu, Sveti Stasije. 20 m 42o28.166min. 18o45.837sek.
40. Kod Foruma Sveti Stasije. 20 m 42o28.071sek. 18o45.795sek.
41. Sveti Stasije Sa desne strane Premijera, Sv. Stasije. 60 m 42o27.022sek. 18o45.790sek.
42. Mandrać
Tripkovića Sveti Stasije (kod kuće dr. Milica) 20 m 42o27.855sek. 18o45.833sek.
43.