hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 107 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06 i 19/07), na 52. sjednici od 25. 10. 2010. godine, Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio je

PRAVILNIK

O KONTNOM OKVIRU DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE

(Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 63 od 5. novembra 2010)

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuje se Kontni okvir za društva za osiguranje (u daljem tekstu: Kontni okvir), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 2

Društva za osiguranje mogu dalje raščlanjivati propisana konta, u skladu sa svojim potrebama.
Član 3 Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2011. godine.
Broj: 01-890/3-10
Podgorica, 25.10.2010.godine
Predsjednik Savjeta, dr Vladimir Kavarić, s.r.
KONTNI OKVIR DRUŠTVA ZA OSIGURANjE
SADRŽAJ:
KLASA 0 - Dugoročna imovina
KLASA 1 - Kratkoročna sredstva, osim zaliha, i razgraničenja
KLASA 2 - Kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
KLASA 3 - Zalihe materijala
KLASA 4 - Troškovi
KLASA 6 - Interni obračunski odnosi
KLASA 7 - Rashodi i prihodi
KLASA 8 - Rezultat poslovanja
KLASA 9 - Kapital, dugoročne obaveze i rezervisanja
Klasa 0 - DUGOROČNA IMOVINA
Osiguravajuće društvo prikazuje podatke o dugoročnoj imovini odvojeno za neživotna osiguranja i odvojeno za životna osiguranja.
00 - NEMATERIJALNA IMOVINA I DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
000 -Gudvil
2 - Izdaci za istraživanje i razvoj
3 - Dugoročna imovinska prava
4 - Druga dugoročna nematerijalna imovina
5 - Potraživanja po osnovu datih avansa (predujmova) za dugoročna nematerijalna ulaganja
6 - Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja
008 - Ispravka vrijednosti dugoročnih nematerijalnih ulaganja
80 - Ispravka vrijednosti dugoročno odloženih troškova razvoja
81 - Ispravka vrijednosti dugoročnih imovinskih prava
82 - Ispravka vrijednosti drugih dugoročnih nematerijalnih ulaganja
009 - Umanjenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja
01 - NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA ZA NEPOSREDNO OBAVLjANjE DJELATNOSTI OSIGURANjA
U toj grupi se prikazuju ona zemljišta i objekti, koji se koriste za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja, vrijednost opreme, sitnog inventara sa životnim vijekom iznad 12 mjeseci, potraživanja po osnovu datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu, nekretnine, postrojenja i oprema u izgradnji, odnosno izradi, nekretnine, postrojenja i oprema stečeni finansijskim lizingom i ispravke njihovih vrijednosti. Zemljišta i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu, potraživanja po osnovu datih avansa za zemljišta i objekte u inostranstvu, zemljišta i objekti u izgradnji,odnosno izradi u inostranstvu i ispravka vrijednosti objekata u inostranstvu se raščlanjuju na navedene stavke u državama članicama EU, u državama članicamaOECD, koje nisu članice EU i u drugim državama.
010 - Zemljišta i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
0100 - Zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori
1000 - Nabavna vrijednost zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori
1001 - Revalorizacija vrijednosti zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed uvećanja
01002 - Revalorizacija vrijednosti zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed umanjenja
0101 - Zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu
1010 - Nabavna vrijednost zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu
1011 - Revalorizacija vrijednosti zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed uvećanja
01012 - Revalorizacija vrijednosti zemljišta za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed umanjenja
0102 - Objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori
1020 - Nabavna vrijednost objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori
1021 - Revalorizacija vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed uvećanja
01022 - Revalorizacija vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed umanjenja
0103 - Objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu
1030 - Nabavna vrijednost objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu
1031 - Revalorizacija vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed uvećanja
01032 - Revalorizacija vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed umanjenja
011 - Oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
110 - Nabavna vrijednost opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
111 - Revalorizacija vrijednosti opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja usljed uvećanja
112 - Revalorizacija vrijednosti opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja usljed umanjenja
012 - Sitan inventar za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
013 - Potraživanja po osnovu datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
130 - Potraživanja po osnovu datih avansa za zemljišta i objekte u Crnoj Gori
131 - Potraživanja po osnovu datih avansa za zemljišta i objekte u inostranstvu
132 - Potraživanja po osnovu datih avansa za opremu
014 - Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u izgradnji, odnosno izradi
140 - Objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori u izgradnji odnosno izradi
141 - Objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu u izgradnji odnosno izradi
142 - Oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u izgradnji odnosno izradi
015 - Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja, stečeni finansijskim lizingom
150 - Zemljišta i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori, stečeni finansijskim lizingom
151 - Zemljišta i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu, stečeni finansijskim lizingom
0152 - Oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja, stečena finansijskim lizingom
016 - Investicione nekretnine u izgradnji i izradi
160 - Investicione nekretnine u izgradnji i izradi u Crnoj Gori
161 - Investicione nekretnine u izgradnji i izradi u inostranstvu
019 - Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja
0190 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori
01900 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori zbog amortizacije
01901 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed uvećanja
01902 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori usljed umanjenja
0191 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu
01910 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu zbog amortizacije
01911 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed uvećanja
01912 - Ispravka vrijednosti objekata za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u inostranstvu usljed umanjenja
:

hor002