Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 148 stav 2 Zakona o radu ("Službeni list RCG", broj 49/08 i 26/09) i člana 81 stav 1 ) opšteg kolektivnog ugovora ("Službeni list RCG", br.1/04, 59/05, 24/06 i 65/10), Samostalni sindikat stambeno-komunalne djelatnosti Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, zaključuju

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA STAMBENO-KOMUNALNU DJELATNOST

(Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 2 od 11. januara 2012)

IOSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim granskim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada, kao i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.

Član 2

Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Crnoj Gori koji obavljaju stambeno-komunalnu djelatnost.

Član 3

Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu poslodavca i ugovoru o radu.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada, od prava i uslova rada koji su utvrđeni ovim kolektivnim ugovorom.

IIRADNI ODNOSI

1. Raspoređivanje zaposlenih

Član 4

Zaposleni se raspoređuje na radno mjesto u skladu sa odredbama Zakona o radu i ugovorom o radu.
Izuzetno, u slučajevima predviđenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca, zaposleni se može privremeno rasporediti na radno mjesto za koje se zahtijeva niži stepen stručne spreme od one koju on ima, bez njegove saglasnosti.
Zaposleni je dužan da obavlja poslove iz stava 2 ovog člana dok te okolnosti traju, a u slučaju zamjene odsutnog zaposlenog najduže do 30 radnih dana.
Zaposleni koji je raspoređen u smislu stava 2 ovog člana ima pravo na zaradu koju je imao na radnom mjestu na kome je do tada radio, ako je to za njega povoljnije.
Odredba iz stava 2 ovog člana ne može se primjeniti ukoliko postoji zaposleni sa nižom stručnom spremom,odnosno,pomenuta odredba se primjenjuje samo u slučaju da nema izvršioca sa nižim stepenom stručne spreme.

2. Radno vrijeme

Član 5

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa Zakonom o radu, urediće se smjenski rad, dežurstvo i pripravnost zaposlenih, radno vrijeme kraće od 40 časova u radnoj nedjelji, preraspodjela radnog vremena i rad duži od punog radnog vremena.

3. Odmori i odsustva

Član 6

Zaposleni ima pravo na odmor u toku rada, dnevni i nedjeljni odmor u skladu sa odredbama Zakona o radu.
U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju najmanje 21 radni dan.
Pored minimuma iz stava 2 ovog člana,godišnji odmor se uvećava:
a) prema dužini radnog staža:
- od 1 do 10 godina jedan radni dan,
- od 10 do 20 godina dva radna dana;
- od 20 do 30 godina tri radna dana; -preko 30 godina pet radnih dana.
b) prema zdravstvenom stanju:
- invalidu rada tri rada dana;
- roditelju sa djetetom koje ima tjelesna i psihička oštećenja tri radna dana.
Godišnji odmor može se uvećati i po osnovu uslova rada, doprinosa u radu i drugih kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

4. Plaćeno odsustvo

Član 7

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada, uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo), na osnovu podnijetog zahtjeva, u slučajevima:
- rođenja djeteta pet radnih dana;
- smrti člana uže porodice sedam radnih dana;
- smrti srodnika, izvan uže porodice, zaključno sa trećim stepenom srodstva dva radna dana;
- teške bolesti člana uže porodice sedam radnih dana;
- zaštite i otklanjanja posljedica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnim nepogodama tri radna dana;
- učestvovanja u radno-proizvodnim takmičenjima dva radna dana;
- polaganja stručnog ispita pet radnih dana;
- sklapanja braka pet radnih dana;
- dobrovoljnog davanja krvi dva radna dana;
- dobrovoljnog davanja tkiva i organa shodno ljekarskoj dokumentaciji.
O odsustvu, iz stava 1 ovog člana, poslodavac odlučuje rješenjem.
Plaćeno odsustvo se koristi u vrijeme kad se predviđeni slučaj dogodio.
Zaposleni podnosi dokaz o razlogu odsutnosti, osim ako je razlog te odsutnosti opšte poznat.

5. Neplaćeno odsustvo

Član 8

Zaposleni ima pravo na neplaćeno odsustvo sa rada u toku kalendarske godine u slučajevima:
- njege člana uže porodice usljed teže bolesti do 60 dana
- liječenja o sopstvenom trošku do 60 dana
- učestvovanja u kulturnim, sportskim ili drugim javnim manifestacijama do 30 dana
- U drugim slučajevima kad postoji saglasnost zaposlenog i poslodavca.
Poslodavac može na zahtjev zaposlenog omogućiti odsustvovanje duže od 60 dana kad to ne remeti proces rada.
Odredbe člana 7 st. 2, 3 i 4 ovog kolektivnog ugovora shodno se primjenjuju i kod ostvarivanja prava na neplaćeno odsustvo.

IIIZARADE I NAKNADE ZARADA

ZARADE 1.

Član 9

Zarada zaposlenog sastoji se od zarade za izvršeni rad i vrijeme provedeno na radu u propisanim uslovmma rada - osnovna zarada, uvećanja zarade, zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu i naknade zarade.
Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati zaradu najmanje jedanput mjesečno u skladu sa kriterijumima iz ovog kolektivnog ugovora,

Član 10

Osnovna zarada ne može biti niža od iznosa dobijenog množenjem obračunske vrijednosti koeficjenta i koeficjenta grule poslova iz člana 13 ovog Kolektivnog ugovora.

Član 11

Obračunska vrijednost koeficijenta u bruto iznosu čine neto najniža cijena rada, porez na dohodak i doprinosi na teret zaposlenog, a startni dio zarade čine topli obrok i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora za prosječno 176 časova u mjesecu.
Obračunska vrijednost koeficjenta kod poslodavca ne može biti niža od iznosa najnižeg obračunskog koeficjenta u Crnoj Gori, utvrđenog u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom uvećan najmanje za 35%, uključujući poreze i doprinose.
Zarada zaposlenog u bruto iznosu utvrđuje se po formuli:
Zarada = Startni dio zarade + koeficjent složenosti (uvećan za minuli rad) h obračunska vrijednost koeficjenta.
Startni dio zarade se obračunava kao određeni procenat od obračunske vrijednosti koeficjenta u bruto iznosu i na mjesečnom nivou, saglasno "sporazumu o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficjenta i startnog dijela zarade u bruto iznosima" (Sl.list CG 80/10).
Minimalna zarada zaposlenog za standardni radni učinak i puno radno vrijeme za prosječno 176 časova u mjesecu ne može biti niža od 30% neto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu.

Član 12

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, obračunska vrijednost koeficjenta se može utvrditi kao najniža satnica.

Član 13

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje osnovne cijene rada po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova i to:_________________ Zahtjev stručnosti - složenosti poslova Koeficijent poslova
INe zahtijeva se stručnost šnekvalifikovani radnik) 1,70
IIZahtijeva se stručna osposobljenostIstepena 1,90
IIIZahtijeva se stručna osposobljenostIIstepena 2,30
IVZahtijeva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju 2 do 3 godine (KV radnik -IIIstepen) 2,75
VZahtijeva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od 4 ili više godiia
(IVstepen) 3.00
VIZahtijeva se stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu srednjeg obrazovanja (VK radnik -Vstepen) 3,30
VIIZahtijeva se stručnost koja se stiče višim obrazov. (VIstepen) 3,85
VIIIZahtijeva se stručnost koja se stiče fakultetom, odnosno visokim obrazovanjem (VIIstepen) 4,50
IXZahtijeva se stručiost koja se stiče magistraturom ili ovoj ravnopravnoj (VII-1 stepen) 4,85
XZahtijeva se stručnost koja se stiče doktoratom 5.30

Član 14

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca utvrđuju se koeficijenti složenosti za sva radna mjesta iz akta o sistematizaciji, s tim da koeficijenti svakog radnog mjesta kod poslodavca ne mogu biti niži od odgovarajućih koeficijenata iz člana 13. ovog ugovora.

Član 15

Za svako radno mjesto na kome se rad obavlja pod uslovima težim od normalnih i na kome je povećana odgovornost na poslu, koeficijent složenosti se uvećava za koeficijent u skladu sa