Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 131 stav 2. Zakona o radu ("Sl. list RCG", br. 43/03 i 79/04) i člana 81 stav 1. Opšteg kolektivnog utovora ("Sl. list RCG", br. 1/04 i 59/05), Sindikat finansijskih organizacija Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore zaključuju

GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA BANKE, DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE I OSIGURANjA

(Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 35 od 1. juna 2004; 12/2006)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze zaposlenog i poslodavca iz oblasti rada, kao i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora, u skladu sa zakonom o Opštim kolektivnim ugovorom.

Član 2.

Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Republici Crnoj Gori koji obavljaju djelatnost u bankama i drugim finansijskim organizacijama i osiguravajućim društvima.

Član 3.

Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu i ugovoru o radu.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i ugovorom o radu, ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada, od prava i uslova koji su utvrđeni ovim kolektivnim ugovorom.

II- PRAVA ZAPOSLENIH

1. Radno vrijeme

Član 4.

Poslodavac koji radi u specifičnim uslovima urediće smjenski rad, dežurstvo zaposlenih, radno vrijeme kraće od 40 časova u radnoj nedjelji, preraspodjelu radnog vremena i rad duži od punog radnog vremena, kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Odluku o rasporedu radnog vremena, preraspodjeli radnog vremena, skraćenom radnom vremenu i uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena donosi nadležni organ poslodavca.

2. Godišnji odmor

Član 6.

Dužina godišnjeg odmora određuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih Opštim kolektivnim ugovorom i na osnovu doprinosa u radu, odnosno složenosti poslova, uslova rada i drugih kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

3. Odsustvovanje sa rada

Član 7.

Zaposleni ima pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada u slučajevima utvrđenim zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.
Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme osposobljavanja u toku rada, prema programu osposobljavanja za rad na odgovarajućem radnom mjestu, ili za vrijeme sindikalnog obrazovanja, na način i po postupku utvrđenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Član 8.

Poslodavac može zaposlenom odobriti ili ga uputiti na privremeno odsustvo sa rada u slučaju smanjenja obima posla, nemogućnosti rasporeda na odgovarajuće radno mjesto i sl.
Privremeno odsustvo iz stava 1. ovog člana traje do prestanka okolnosti zbog kojih je uvedeno.

III- ZARADE I NAKNADE ZARADA

Član 9.

Zarada zaposlenog sastoji se od: zarade za obavljeni rad i vremena provedenog na radu u propisanim radnim uslovima (u daljem tekstu: osnovna zarada), uvećanja zarade, zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu i naknade zarade.

Član 10.

Osnovna zarada ne može biti niža od iznosa dobijenog množenjem najniže cijene rada i koeficijenata grupe poslova iz člana 13 ovog ugovora.

Član 11.

Najniža cijena rada kod poslodavca utvrđuje se u postupku pregovaranja između sindikata i poslodavca, pri čemu se polazi od elemenata za utvrđivanje najniže cijene rada kod poslodavca i iznosa najniže cijene rada u Republici, utvrđene u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom.

Član 12.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, najniža cijena rada se može utvrditi kao najniža satnica.

Član 13.

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje cijene rada po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova i to:

----------------------------------------------------------------------------------------
Grupa Složenost poslova - zahtjev stručnosti Koeficijent
poslova
----------------------------------------------------------------------------------------
INe zahtijeva se stručnost (nekvalifikovani radnik) 1,00
IIZahtijeva se stručna osposobljenostIstepena 1,25
IIIZahtjeva se stručna osposobljenostIIstepena 1,60
IVZahtjeva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem
u trajanju od dvije do tri godine (IIIstepen) 1,95
VZahtijeva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem
u trajanju od četiri i više godina (IVstepen) 2,20
VIZahtijeva se stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu
srednjeg obrazovanja (visokokvalifikovani radnik) (Vstepen) 2,45
VIIZahtijeva se stručnost koja se stiče višim obrazovanjem (VIstepen) 2,80
VIIIZahtijeva se stručnost koja se stiče fakultetskim,
odnosno visokim obrazovanjem (VIIstepen) 3,30
IXZahtijeva se stručnost koja se stiče magistraturom ili
ovoj ravnopravnoj specijalizaciji (VII- 1 stepen) 3,60
XZahtijeva se stručnost koja se stiče doktoratom nauka (VIIIstepen) 4,00
----------------------------------------------------------------------------------------

Član 14.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca utvrđuju se koeficijenti složenosti za sva radna mjesta na osnovu složenosti poslova tipičnog i drugog radnog mjesta, s tim da koeficijenti svakog radnog mjesta kod poslodavca ne mogu biti niži od odgovarajućih koeficijenata iz člana 13 ovog kolektivnog ugovora.

Član 15.

Koeficijenti za utvrđivanje cijene rada radnog mjesta sadrže elemente koji utiču na cijenu rada,, a naročito: potrebnu stručnu spremu; složenost poslova, uslove rada pod kojima se ti poslovi pretežno obavljaju, odgovornost za posao i druge elemente bitne za vrednovanje određenog posla.

Član 16.

Poslodavac je dužan razraditi kriterijume za utvrđivanje rezultata rada zaposlenih.
Poslodavac je obavezan izvršiti normiranje svih poslova, čija priroda to omogućava.
Za poslove radnog mjesta za koje nije moguće izvršiti normiranje utvrđuju se planovi, odnosno programi rada.
Zaposleni mora biti unaprijed upoznat sa normativima - standardima rada, odnosno planovima i programima rada, kriterijumima za utvrđivanje rezultata rada i stimulativnog dijela zarade koja mu po tom osnovu pripada.

Član 17.

Rezultat rada zaposlenog iskazuje se u odnosu na postavljene normative - standarde rada, odnosno planove ili programe rada.

Član 18.

Zarada zaposlenog uvećava se po času:
40% - za rad noću (između 22 sata i 6 sati narednog dana)
50% - za rad na dane državnih i vjerskih praznika
40% - za prekovremeni rad
10% - za rad sa prekidom dužim od jednog časa.

Član 19.

Zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža:
- do 10 godina: 0,50%
- od 10-20 godina: 0,74%
- preko 20 godina: 1,00%.

Član 20.

Zaposlenom pripada nadoknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada u visini i u slučajevima utvrđenim Opštim kolektivnim ugovorom.

IV- DRUGA PRIMANjA

Član 21.

: